Teklif Alın

Vergi Sirkuleri 15 : Ticaret Sicil Yönetmeliği

Vergi Sirkuleri 15 : Ticaret Sicil Yönetmeliği

Vergi Sirkuleri 15 : Ticaret Sicil Yönetmeliği

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 28.01.2013
SİRKÜLER NO : 2013/15
TİCARET SİCİL YÖNETMELİĞİ

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 26’ncı maddesine dayanılarak hazırlanan Ticaret Sicil Yönetmeliği, 27.01.2013 tarih ve 28541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ticaret Sicil Yönetmeliği’nde; Ticaret Sicil Müdürlükleri’nin kurulmasına ve işleyişine ilişkin hususlar haricinde Anonim Şirketler’in ve Limited Şirketler’in; Kuruluş işlemleri, sözleşme değişiklikleri, sermaye artırım ve azaltım işlemleri ile Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme ve Tasfiye işlemlerine ilişkin tescil ve başvuru belgeleri hakkında düzenlemelere yer verilmiştir.

Ticaret Sicil Yönetmeliği’nde düzenlenen hususlar başlıklar halinde aşağıda yer almaktadır:

Birinci Kısım : Genel Hükümler
Birinci Bölüm : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
İkinci Bölüm : Ticaret Sicil Müdürlüğünün Teşkilatı ve Denetimi
Üçüncü Bölüm : Sicil Kayıtlarının Tutulması, Erişim Hakkı ve Belge Verilmesi

İkinci Kısım : Tescil Usulü
Birinci Bölüm : Sicile Başvuru, Belgeler ve Zaman Unsurunun Belirlenmesi
İkinci Bölüm : Tescile İlişkin Genel Hükümler
Üçüncü Bölüm : İnceleme Yükümlülüğü, Tescil İsteğinin Reddi, Tescile Davet, Ceza ve Bildirim Yükümlülüğü
Dördüncü Bölüm: İtiraz, Geçici Tescil ve İlan
Beşinci Bölüm : Ticaret Ünvanı ve İşletme Adı
Altıncı Bölüm : Ticari Temsilci ve Acente

Üçüncü Kısım : Ticari İşletmelerin Tescili
Birinci Bölüm : Gerçek Kişilere Ait Ticari İşletmeler
İkinci Bölüm : Derneklere Ait Ticari İşletmeler
Üçüncü Bölüm : Vakıflara Ait Ticari İşletmeler
Dördüncü Bölüm: Kamu Tüzel Kişileri ile Kamuya Yararlı Dernekler ve Gelirinin Yarısından Fazlasını Kamu
Görevi Niteliğindeki İşlere Harcayan Vakıflara Ait Ticari İşletmeler
Beşinci Bölüm : Donatma İştiraki

Dördüncü Kısım : Ticaret Şirketlerinin Tescili
Birinci Bölüm : Kollektif ve Komandit Şirketler
İkinci Bölüm : Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler
Üçüncü Bölüm : Anonim Şirketler
Birinci Ayrım : Kuruluş
İkinci Ayrım : Genel Sözleşme Değişikliği
Üçüncü Ayrım : Özel Sözleşme Değişikliği
Dördüncü Ayrım : Tek Pay Sahipli Anonim Şirketler
Beşinci Ayrım : Sona Erme, Tasfiye, Tasfiyeden Dönme ve Ek Tasfiye
Dördüncü Bölüm: Limited Şirketler
Birinci Ayrım : Kuruluş ve Genel Sözleşme Değişiklikleri
İkinci Ayrım : Özel Sözleşme Değişiklikleri
Üçüncü Ayrım : Tek Ortaklı Limited Şirketler
Dördüncü Ayrım: Esas Sermaye Paylarının Geçici
Beşinci Ayrım : Sona erme, Tasfiye, Tasfiyeden Dönme ve Ek Tasfiye
Beşinci Bölüm : Şirketler Topluluğu
Altıncı Bölüm : Anonim ve Limited Şirketler ile Şirketler Topluluğu Denetçileri
Yedinci Bölüm : Kooperatifler

Beşinci Kısım : Merkez Değişiklikleri ve Şube
Birinci Bölüm : Merkez Değişikliği
Birinci Ayrım : Türkiye İçinde Merkezin Değişmesi
İkinci Ayrım : Yabancı Bir işletmenin Merkezinin Türkiye’ye Taşınması
Üçüncü Ayrım : Türkiye’deki Bir Şirketin Merkezinin Yurtdışına Taşınması
İkinci Bölüm : Şube
Birinci Ayrım : Şube Tanımı ve Ünvanı
İkinci Ayrım : Merkezler Türkiye’de Bulunan Ticari İşletmelerin Şubelerinin Tescili
Üçüncü Ayrım : Merkezleri Türkiye Dışında Bulunan Ticari İşletmelerin Türkiye’deki Şubelerinin Tescili
Dördüncü Ayrım : Merkez ile Şube Kayıtlarının İlişkilendirilmesi ve Şube Kaydının Silinmesi

Altıncı Kısım : Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme
Birinci Bölüm : Birleşme
İkinci Bölüm : Bölünme
Üçüncü Bölüm: Tür Değiştirme
Dördüncü Bölüm:Ticari İşletme ile İlgili Birleşme, Devir ve Tür Değiştirme
Yedinci Kısım : İflas ve Konkordato
Birinci Bölüm : İflas, Konkordato Mühleti Verilmesi ve Malvarlığının Terki Suretiyle
Konkordato Sözleşmesi

Ticaret Sicil Yönetmeliği’ne ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA
AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?

Kişisel veriler, Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan;

hukuki sebepler ile, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizden sözlü veya yazılı olarak, internet sitesi, telefon, e-posta aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?

KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirketimize başvurarak sizinle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya KVK@gureli.com.tr isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

 

Merkez Adres: Spine Tower Büyükdere Cad.No:243 Kat: 25 34398  Sarıyer / İstanbul – Merkez Ofis
Telefon: 444 9 475 – (0212) 285 01 50
İnternet Sitesi: www.gureli.com.tr
Eposta Adresi: KVK@gureli.com.tr

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerimin yukarıda belirtilen şekilde işlenmesini açık rızam ile kabul ediyorum.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel verileri;

İlkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz. Sizleri kişisel verilen korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu bilgilendirmeyi sunarız.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?

Kişisel veriler, Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan;

hukuki sebepler ile, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizden sözlü veya yazılı olarak, internet sitesi, telefon, e-posta aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?

KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirketimize başvurarak sizinle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya KVK@gureli.com.tr isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Merkez Adres: Spine Tower Büyükdere Cad.No:243 Kat: 25 34398  Sarıyer / İstanbul – Merkez Ofis
Telefon: 444 9 475 – (0212) 285 01 50
İnternet Sitesi: www.gureli.com.tr
Eposta Adresi: KVK@gureli.com.tr

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerimin yukarıda belirtilen şekilde işlenmesini açık rızam ile kabul ediyorum.