Teklif Alın

SPK Sirküleri 02 : Payların ilk halka arzı öncesi, payların halka arzından sonra ve halka açık ortaklıkların bedelli ve bedelsiz sermaye arttırımlarında uyulacak esaslar yayınlanmıştır.

SPK Sirküleri 02 : Payların ilk halka arzı öncesi, payların halka arzından sonra ve halka açık ortaklıkların bedelli ve bedelsiz sermaye arttırımlarında uyulacak esaslar yayınlanmıştır.

SPK Sirküleri 02 : Payların ilk halka arzı öncesi, payların halka arzından sonra ve halka açık ortaklıkların bedelli ve bedelsiz sermaye arttırımlarında uyulacak esaslar yayınlanmıştır.

SPK SİRKÜLERİ

SPK SİRKÜLER TARİHİ: 13/02/2013

SPK SİRKÜLER NO: 2013/02

Payların ilk halka arzı öncesi, payların halka arzından sonra ve halka açık ortaklıkların bedelli ve bedelsiz sermaye arttırımlarında uyulacak esaslara ilişkin alınan SPK kararları hakkında,

Sermaye Piyasası Kurulu’ nun 2013/5 sayılı Haftalık Bülteninde; duyuru ve ilke kararları başlığı altında Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıkların paylarının İMKB Serbest işlem platformunda işlem görmesine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu’ nun 03.06.2011 tarih ve 39/1066 sayılı kararları yürürlükten kaldırılmasına ilişkin esaslar, payların ilk halka arzı öncesi uyulacak esaslar, payların halka arzından sonra uyulacak esaslar ve halka açık ortaklıkların bedelli ve bedelsiz sermaye arttırımlarında uyulacak esaslar hakkında kararlar yayımlanmıştır.

Kurul Karar Organı’ nın 12.02.2013 tarih ve 5/143 sayılı kararı uyarınca;

Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıkların paylarının İMKB Serbest işlem platformunda işlem görmesine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu’ nun 03.06.2011 tarih ve 39/1066 sayılı kararları yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu kapsamda 39/1066 sayılı karar kapsamında yer alan şirketlerin SPK’ nın ilgili hükümleri kapsamında bilgilendirilmesine, karar kapsamında Kurula başvuruda bulunmuş ancak başvuruları kurulca karara bağlanmamış ortaklıklardan;

– Borsada işlem görme başvurusu olanlara, mevcut başvurularının bu aşamada işlemden kaldırılması ya da başvuru sürecinin devam ettirilmesi seçeneklerinin tarafların insiyatifinde olduğunun bildirilmesine,

– Çağrıda bulunma başvurusu olanlara, Kanun kapsamından çıkma koşulunun karşılanması halinde, çağrıda bulunmaksızın Kanun kapsamından çıkma başvurusunda bulunabileceklerinin ve çağrıdan vazgeçilebileceğinin bildirilmesine,

– Esas sözleşme değişikliği ve birleşme başvurusu olanlara, borsada işlem görme taleplerinin olması durumunda 2 yıl süreleri olduğu ve ön hazırlık niteliğindeki bu başvuruların işlemden kaldırılması ya da devamının sağlanması hususunda seçenekleri olduğunun bildirilmesine,

Kurul Karar Organı’ nın 12.02.2013 tarih ve 5/143 sayılı kararı uyarınca;

A) Payların ilk halka arzı öncesi uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir

– Paylarını ilk kez halka arz edecek ortaklığın ödenmiş /çıkarılmış sermayesinde son iki yıl içinde varlıkların rayiç değere taşınması suretiyle oluşan fonların bulunmaması şarttır.

– Paylarını ilk kez halka arz edecek ortaklığın başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde anonim şirkete dönüşmüş olması durumunda; dönüşüm öncesi bilançoda yer alan özkaynak kalemlerinin, dönüşüm sonrası anonim ortaklığın açılış bilançosunda sermaye hesabı altında bir toplulaştırma yapılmadan, bilançoda ayrı kalemler olarak dönüşüm öncesi ortaklığın devamı olacak şekilde gösterilmiş olması zorunludur.

– Paylarını ilk kez halka arz edecek ortaklığın izahnamesinde yer alacak en son tarihli finansal tablolarına göre ilişkili taraflarından olan tüm alacaklarının uzun ve kısa vadeli alacaklar toplamına (ticari ve ticari olmayan alacaklar dahil) olan oranı yüzde elliyi veya aktif toplamına olan oranı yüzde yirmiyi geçemez. Söz konusu oranları sağlamak amacıyla, mevcut pay satışından elde edilecek fonun ilişkili taraflardan olan alacakların tahsilinde kullanılmasının ve ortaklığın bu hükmün dolanılmasına yol açacak şekilde tekrar alacaklı hale getirilmemesinin taahhüt edilmesi ve Kurulca uygun görülmesi durumunda bu madde hükmü uygulanmaz. İlişkili tarafın bir kamu kurumu olması halinde, ilişkili taraflardan olan alacakların hesaplanmasında kamu kurumundan olan alacaklar dikkate alınmaz.

– Paylarını ilk kez halka arz edecek ortaklığın halka arz edilecek paylarının, halka arz fiyatı (fiyat aralığı ile talep toplanması halinde taban fiyat) baz alınarak hesaplanacak piyasa değerinin;

a) Yirmi milyon TL’nin altında olması durumunda, satılamayan payların tamamı için,

b) Yirmi milyon TL ile kırk milyon TL arasında olması durumunda ise, satılamayan payların yirmi milyona kadar olan kısmının tamamı, aşan kısmının ise yarısı için,

halka arza aracılık eden kuruluşun/kuruluşların halka arz fiyatından yüklenimde bulunması ve izahnamenin Kurulca onaylanmasından önce yüklenim sözleşmesinin Kurul’a gönderilmesi zorunludur. Halka arza aracılık eden kuruluşlar bu şekilde portföylerine aldıkları payları, payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren altı ay süreyle halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satamazlar. Söz konusu kuruluşların borsa dışında satacakları payları alanlar da bu sınırlamaya tabidir. Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem görecek ortaklıklarda bu yükümlülük piyasa danışmanı tarafından da yerine getirilebilir.

– Fiyat aralığı yoluyla talep toplama yönteminde, tavan halka arz fiyatı taban halka arz fiyatının yüzde yirmi fazlasını geçemez.

– Halka arza en erken, fiyat tespit raporunun ve izahnamenin yayımlanmasını takip eden dördüncü gün başlanabilir.

– Halka arza aracılık eden kuruluş tarafından hazırlanan fiyat tespit raporu, başka bir kuruluş tarafından analiz edilebilir. Söz konusu analist raporunun hazırlanması halinde, halka arz fiyatına ilişkin görüş beyan edilmesi ve raporun en geç ilgili halka arzın başladığı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformunda halka açılacak ortaklığa ilişkin bölümde ve bu raporu hazırlayan kuruluşun internet sitesinde ilan edilmesi zorunludur.

– Bir halka arz işleminde aracı kuruluşun fiyat tespit raporu hazırlayabilmesi için son on iki ay içinde asgari üç tane olmak üzere, konsorsiyum lideri veya eş lideri olarak görev yapmadığı diğer halka arzlara ilişkin olarak fiyat tespit raporunu değerlendirdiği analist raporlarını hazırlamış olması ve bu analist raporlarının 7. maddede belirtilen esaslar çerçevesinde ilan edilmiş olması zorunludur. Bu maddede yer alan esaslar 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.

B) Payların ilk halka arzından sonra uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir

– Payları borsada işlem gören ortaklıkların herhangi bir on iki aylık dönemde sermayesinin yüzde onunu veya fiili dolaşımdaki paylarının nominal tutarının yüzde ellisini aşan pay satışlarının yönetim kontrolüne sahip ortaklar tarafından borsada gerçekleştirilmesinin planlanması durumunda, ilgili ortaklar tarafından Kurulca esasları belirlenen bilgi formunun düzenlenmesi zorunludur. Bu durumda ihraççı, bilgi formunun hazırlanmasında kolaylaştırıcı tedbirleri alır. Borsanın ilgili pazarında yapılan toptan satışlar bu yasak kapsamında değerlendirilmez. Bu maddede belirtilen oranlarda pay satışı gerçekleştirecek ortakların paylarını borsada işlem gören statüye çevirmeleri amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşuna (MKK) yapacakları başvuru sırasında, Kurulca onaylanmış bilgi formunun ilan edilmiş olması zorunludur. Bu Kararın yayım tarihi itibariyle paylarını satışa hazır hale getirmiş olan pay sahiplerinin yapacakları satışlar ile yukarıdaki oranı aşacaklarını öngörmeleri durumunda bilgi formu düzenlemeleri zorunludur.

– a) Paylarını ilk defa halka arz edecek ortaklıkların paylarının halka arzına ilişkin izahnamenin onaylandığı tarih itibariyle mevcut sermayede yüzde on ve üzeri pay sahibi olan ortaklar ile pay sahipliği oranına bağlı olmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortaklar sahip oldukları payları, ortaklık paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl süreyle halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satamazlar. Söz konusu kişilerin borsa dışında satacakları payları alanlar da bu sınırlamaya tabidir. Bu kişilerin ortaklığın paylarının borsada işlem görmeye başlamasından sonra edindiği ortaklık payları, satış yasağının kapsamında değerlendirilmez. b) Bir yıllık süre, paylarını ilk defa halka arz edecek ortaklıkların, halka arz tarihinden önceki dönemde paylarına sahip olan girişim sermayesi yatırım ortaklıkları için bu payları elde ettikleri en son tarihte başlar.

– Payları ilk kez halka arz edilen ortaklığın paylarının halka arz fiyatı (fiyat aralığı ile talep toplanması halinde taban fiyat) baz alınarak hesaplanacak piyasa değerinin kırk milyon TL’nin altında olması durumunda, halka arz edilen payların nominal değerinin yüzde yirmi beşine tekabül eden paylar da ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle satışa hazır hale getirilir. Bu durumda ortaklığın kayıtlı sermaye sisteminde bulunması ve izahnamede konu hakkında gerekli bilgiye yer verilmesi zorunludur. Ortaklığın halka arz edilen ve borsada işlem gören paylarının fiyatının, halka arz fiyatının yüzde yirmi beşinden daha fazla yükselmesi durumunda, satışa hazır hale getirilen paylar, Kurul nezdinde herhangi bir işlem yapılmasına gerek kalmaksızın izahnamenin yayım tarihinden itibaren bir yıl içinde borsada satılabilir. Bu madde çerçevesinde oluşturulan paylar tamamen satılmadığı sürece, mevcut sermayede yüzde on ve üzeri pay sahibi olan ortaklar ile pay sahipliği oranına bağlı olmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortaklar sahip oldukları payları borsada satamazlar. Satışa hazır bekletilen payların satışına başlandığı gün Kurul’un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ihraçcı ya da aracı kurum tarafından özel durum açıklaması yapılır. Satış sonuçlarına ilişkin bilgi, ihraçcı veya aracı kurum tarafından her ay sonunu takip eden üç işgünü içinde özel durum açıklamasıyla kamuya açıklanır. Satışa hazır bekletilen payların satışı, bir yıllık süreyi geçmemek üzere, payların borsa fiyatının halka arz fiyatının yüzde yirmi beş fazlasından yüksek seviyede kaldığı müddetçe mümkündür. Sermaye artırımı yoluyla satışa hazır bekletilen paylardan bir yılın sonunda satılamayanlar iptal edilir.

– Fiyat tespit raporunu hazırlayan halka arza aracılık eden kuruluşun, payların borsada işlem görmeye başlamasından sonraki bir yıl içinde en az iki analist raporu hazırlaması zorunludur. Söz konusu raporun Kamuyu Aydınlatma Platformunda ortaklığa ilişkin bölümde ve halka arza aracılık eden kuruluşun internet sitesinde yayımlanması zorunludur. Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem görecek ortaklıklarda bu yükümlülük piyasa danışmanı tarafından da yerine getirilebilir.

– Payları ilk kez halka arz edilen ortaklığın, paylarının borsada işlem görmeye başlamasından sonra iki yıl boyunca finansal tablolarının kamuya açıklanmasını müteakip on iş günü içerisinde, halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleşmediyse nedeni hakkında değerlendirmeleri içeren bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanması zorunludur. Bu yükümlülük denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir.

– Halka açılan ortaklığın halka arzdan elde ettiği fonların izahnamede belirtilen esaslara uygun bir şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak, ortaklık tarafından paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve halka arz dönemini içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir özel durum açıklaması yapması zorunludur.

C) Payların borsada işlem gören ortaklıkların bedelli sermaye arttırımlarında uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir

– Payları Borsa’da işlem gören ortaklıklar tarafından yapılacak nakit sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun ortaklığın mevcut sermayesini aşması ve Kurul’un Seri:IV, No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ’inde tanımlanan ilişkili taraflara olan ve ortaklığa nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan borçların ödenmesinde kullanılacak olması durumunda sermaye artırımı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPK) 23’üncü maddesi çerçevesinde önemli nitelikteki işlemler arasında sayılır. Bu durumda söz konusu sermaye artırımı sebebiyle Kurul’a yapılacak başvuru öncesinde, SPK’ nun 24’üncü maddesi gereğince ortaklara ayrılma hakkı verilmesi gerekir. Ayrılma hakkı verilmesine ilişkin işlemler tamamlanmadan yapılacak sermaye artırım başvuruları Kurulca değerlendirmeye alınmaz.

– Sermaye artırımında toplanacak fonun yukarıda belirtilen ilişkili taraflara olan borcun kapanmasında kullanılmayacağı ortaklık tarafından beyan edilmiş olsa dahi, sermaye artırım başvurusu öncesinde kamuya açıklanan son dört finansal tablolarında, ilişkili taraflara nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan toplam borçları ortalamasının, söz konusu borçlar dahil edilmemiş aktif toplamları ortalamasına oranı yüzde yirmiden fazla olan ortaklıklar hakkında da bu kararın (C) bölümünün 1’inci maddesinde belirtilen hüküm uygulanır.

– Payları Borsa’da işlem gören ortaklıklar tarafından yapılacak nakit sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin onayı amacıyla Kurul’a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve izahnamenin ilan edildiği şekilde kamuya açıklanması zorunludur. Sermaye artırımından elde edilen fonların raporda ve izahnamede belirtilen esaslara uygun bir şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak, sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren ara dönem dahil olmak üzere iki finansal tablo dönemi boyunca kamuya açıklanan finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanması zorunludur. Bu yükümlülük denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir.

– Bu kararın (C) bölümünün 1’inci ve 2’inci maddelerinde yer alan esasların dolanılması suretiyle sermaye artırımı gerçekleştirdiği tespit edilenler hakkında Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında tesis edilecek işlemler saklıdır.

D) Payların borsada işlem gören ortaklıkların bedelsiz sermaye arttırımlarında uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.

Sermaye artırımının yapılmasına ilişkin yasal zorunluluklar saklı kalmak üzere;

– Dönem karı hariç iç kaynaklarının sermayeye eklemesi durumunda, sermaye artırım kararının kamuya açıklanmasından önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması dikkate alınarak yapılacak hesaplama sonucunda payların düzeltilmiş borsa fiyatının iki TL’nin altına düşecek olması durumunda, sermaye artırımı başvuruları Kurulca işleme alınmayacağına,

– Halka açık ortaklıkların yasal kayıtları ile Kurul düzenlemeleri uyarınca hazırlanan ve kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarında yer alan “geçmiş yıllar zararları”ndan düşük olanı iç kaynaklardan mahsup edilmek suretiyle kapatılmadan veya kapatılacağı Kurul’a taahhüt edilmeden iç kaynaklardan sermaye artırımı yapılamaz. Ancak, sermayeye eklenmek amacıyla öz kaynaklar içerisinde bekletilen gayrimenkul satış kazancı ile iştirak satış kazancı için bu hüküm uygulanmayacağına,

karar verilmiştir.

Haftalık bültene erişmek için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA
AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?

Kişisel veriler, Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan;

hukuki sebepler ile, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizden sözlü veya yazılı olarak, internet sitesi, telefon, e-posta aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?

KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirketimize başvurarak sizinle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya KVK@gureli.com.tr isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

 

Merkez Adres: Spine Tower Büyükdere Cad.No:243 Kat: 25 34398  Sarıyer / İstanbul – Merkez Ofis
Telefon: 444 9 475 – (0212) 285 01 50
İnternet Sitesi: www.gureli.com.tr
Eposta Adresi: KVK@gureli.com.tr

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerimin yukarıda belirtilen şekilde işlenmesini açık rızam ile kabul ediyorum.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel verileri;

İlkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz. Sizleri kişisel verilen korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu bilgilendirmeyi sunarız.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?

Kişisel veriler, Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan;

hukuki sebepler ile, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizden sözlü veya yazılı olarak, internet sitesi, telefon, e-posta aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?

KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirketimize başvurarak sizinle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya KVK@gureli.com.tr isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Merkez Adres: Spine Tower Büyükdere Cad.No:243 Kat: 25 34398  Sarıyer / İstanbul – Merkez Ofis
Telefon: 444 9 475 – (0212) 285 01 50
İnternet Sitesi: www.gureli.com.tr
Eposta Adresi: KVK@gureli.com.tr

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerimin yukarıda belirtilen şekilde işlenmesini açık rızam ile kabul ediyorum.