Vergi Sirküleri 2015/41 : İş Akdi Feshedilen İşçiye Ödenecek Olan Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Hangi Dönemde Gider Yazılacağına İlişkin Özelge:

Vergi Sirküleri 2015/41 : İş Akdi Feshedilen İşçiye Ödenecek Olan Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Hangi Dönemde Gider Yazılacağına İlişkin Özelge:

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 27.10.2015
SİRKÜLER NO : 2015/41 

İŞ AKDİ FESHEDİLEN İŞÇİYE ÖDENECEK OLAN KIDEM VE İHBAR TAZMİNATLARININ HANGİ DÖNEMDE GİDER YAZILACAĞINA İLİŞKİN ÖZELGE:

Gelir İdaresi tarafından yayımlanan 20/03/2015 tarihli özelgede, 31.12.2012 tarihinde iş akdi feshedilen işçinin 2013 yılının Ocak ayında ödenecek olan kıdem ve ihbar tazminatlarının hangi dönemde gider yazılacağı, 31.12.2012 tarihli tazminat bordroları ile işçiden kesilen gelir ve damga vergilerinin hangi dönemde beyan edilip ödeneceği ile 2009 yılında iş akdi işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmiş işçiye ödenmeyen tazminat için iş mahkemesinde açılan ve 2012 yılında şirket aleyhine verilen karara istinaden ödenecek olan tazminatın 2012 yılı mali karının tespitinde gider yazılıp yazılamayacağı hususları sorulmuştur.

Özelgede cevaben, iş akdinin fesih sözleşmesi ile sona erdirilmesi veya mahkeme kararı dolayısıyla çalışanlara ödenecek kıdem ve ihbar tazminatı giderlerinin, ödemenin yapıldığı dönemde kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılmasının mümkün olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, söz konusu ödemeler dolayısıyla yapılan vergi tevkifatlarının, ödemenin yapıldığı ayı takip eden ertesi ayın yirmiüçüncü günü akşamına kadar muhtasar beyanname ile bildirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Diğer yandan özelgede, söz konusu tazminatın 1475 sayılı Kanunun 14'üncü maddesine göre hesaplanacak kıdem tazminatına tekabül eden kısmının gelir vergisinden istisna olduğu, kıdem tazminatının istisnayı aşan kısmı ile ihbar tazminatının tamamının ise ücret olarak kabul edileceği ve gelir vergisi tevkifatına tabi tutulacağıaçıklanmıştır.

Ayrıca özelgede, iş akdi feshedilen işçilere yapılacak ihbar ve kıdem tazminatı ödemelerine ilişkin olarak işçilerden kesilen damga vergisinin, ödemeye ilişkin kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen ayın 23 üncü akşamına kadar vergi dairesine verilecek muhtasar beyanname ile bildirilmesi ve 26'ncı günü akşamına kadar ödenmesi gerektiği açıklanmıştır.


İlgili özelgeye ulaşmak için tıklayınız .

 

Bilgilerinize Sunulur. 
Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.