Vergi Sirküleri 91 : 7256 Sayılı Kanun Kapsamındaki Varlık Barışı Düzenlemesine İlişkin 1 Seri No'lu Genel Tebliğ Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 91 : 7256 Sayılı Kanun Kapsamındaki Varlık Barışı Düzenlemesine İlişkin 1 Seri No'lu Genel Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 28.11.2020

SİRKÜLER NO : 2020/91

 

7256 SAYILI KANUN kapsamındaki varlık barışı düzenlemesine İLİŞKİN 1 SERİ NO’LU GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

 (Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 1 Seri No’lu Genel Tebliğ,  28/11/2020 tarihinde yayımlanmıştır)

Yayımlanan Tebliğ ile 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 21’inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununa (GVK) eklenen geçici 93’üncü madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bu Tebliğ;

a) Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına,

b) Yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, döviz, altın, menkul kıymetler, diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların vergi dairesine beyan edilerek kanuni defter kayıtlarına alınabilmesine,

ilişkin açıklamaları içermektedir.

1.Yurt dışında bulunan varlıklara ilişkin bildirim: Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, GVK’na eklenen Geçici 93’üncü maddesindeki  hükümler çerçevesinde, 30/06/2021 tarihine (bu tarih dahil) kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir.  

2. Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesi: GVK’na eklenen Geçici 93’üncü maddesinde kapsamında bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. Bu hükümden faydalanılabilmesi için bildirime konu edilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır.

Yurt dışında bulunan varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 17/11/2020 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30/06/2021 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecektir.

3.Yurt dışında bulunan varlıkların bildirimi üzerine banka veya aracı kurumlarca yapılacak işlemler: Gerçek ve tüzel kişiler yurt dışında bulunan varlıkları, iki nüsha olarak hazırlayacakları  Ek-1'de (Tebliğ ekinde yer almaktadır) yer alan form ile bankalara veya aracı kurumlara bildireceklerdir. Formun bir nüshası, ilgili banka veya aracı kurum tarafından, varsa bildirim nedeniyle açılan hesaba ilişkin bilgiler yazılıp tasdik edildikten sonra, düzenlenen banka dekontları veya işlem sonuç formlarıyla birlikte ilgilisine geri verilecektir.

Bildirime konu edilen varlıklara ilişkin olarak banka veya aracı kurumlar tarafından, bildirimde bulunanlardan herhangi bir belge istenilmeyecektir.

Yapılan bildirime ilişkin olarak bildirime konu edilen varlık tutarları üzerinden herhangi bir vergi tahakkuk etmeyecek ve ödenmeyecektir.

4.Türkiye'de bulunan varlıkların beyanı: Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 30/06/2021 tarihine (bu tarih dahil) kadar Ek-2’de yer alan beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine elektronik ortamda beyan edilebilecektir.

Yapılan bu bildirime ilişkin olarak da bildirime konu edilen varlık tutarları üzerinden herhangi bir vergi tahakkuk etmeyecek ve ödenmeyecektir.

Tebliğ’de ayrıca bildirilen varlıkların kanuni defter kayıtlarına intikal ettirilmesi ve gider ve amortisman uygulanmasına ilişkin hususlarda da açıklamalar yapılmıştır.                                        

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 1 Seri No’lu Genel Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.                

Tebliğ eklerine ulaşmak için tıklayınız.

                                                                  

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.