Vergi Sirküleri 2017/15 : 12 No’lu KVK Tebligi Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 2017/15 : 12 No’lu KVK Tebligi Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 13.02.2017

SİRKÜLER NO : 2017/15
 

12 NO’LU KVK TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

 (Kurumlar Vergisi Kanunu 1 Seri No’lu Genel Tebliği’nde değişiklik Yapılmasına Dair 12 Seri No’lu Tebliğ, 11/02/2017Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır)

Yayımlanan Tebliğ ile yapılan açıklamalar özet olarak aşağıdaki gibidir:

1. Türk Uluslararası Gemi Siciline  (TUGS) Kayıtlı Gemi ve Yatlar:

Bilindiği üzere, 6770 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 27/1/2017 tarihinden itibaren bu sicilden terkin edilerek başka bir sicile kaydedilmek üzere veya başka suretlerle devrinden doğan kazançlar Kurumlar Vergisi istisnasından yararlanılabilecektir. Bu bağlamda 1 Seri no’lu KVK Genel Tebliği’nin ilgili “5.12.1.1 Yasal Düzenleme ve İstisnanın Kapsamı”  başlıklı bölümüne yeni bir fıkra eklenmiştir. Buna göre, yurt dışından ithal edilerek 4490 sayılı TUGS Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca TUGS’a kaydedilen 3.000 DWT’nin (yolcu gemileri ile özel maksatlı, özel yapılı gemilerde ise 300 grostonun) üzerindeki gemilerin, bu sicilden terkin edilerek başka bir sicile kaydedilmek üzere veya sair suretlerle devrinden elde edilecek kazançların gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilebilmesi içinen az 6 ay süreyle TUGS’a  kayıtlı olarak işletilmiş olmaları şartı aranacaktır.

2. KOBİ Birleşmelerinde Kurumlar Vergisinin İndirimli Uygulanması:

Hatırlanacağı üzere, 6670 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle, KVK’nın  19’uncu maddenin birinci fıkrası kapsamında birleşen sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin, birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançları ile bu kapsamda birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak üzere 3 hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına uygulanmak üzere kurumlar vergisi oranını %75’e kadar indirimli uyulabilmesine yetki veren düzenleme yapılmıştı.

Maliye Bakanlığı yetki kapsamında uygulamaya ilişkin aşağıdaki açıklamaları yapmıştır:

2.1. KOBİ Tanımı: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve aynı hesap dönemine ilişkin gelir tablosunda yer alan yıllık net satış hasılatı veya bu dönemin sonunda çıkarılan bilançonun aktif toplamından herhangi biri 40 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeleri ifade etmektedir.

2.2. Uygulamanın Şartları: KOBİ’lerin münhasıran üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının indirimli olarak uygulanabilmesi için;

a) Birleşmenin, KVK’nın 19’uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan devir şartlarını taşıması,

b) Birleşen kurumların KOBİ niteliğinde olması,

c) Birleşen kurumların devir tarihi itibarıyla sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumlardan olması, şarttır.

2.3. Kurumlar Vergisi Oranın İndirimli Uygulanması :Uygulamadan yararlanma şartlarını sağlayan KOBİ’lerin, birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde (kıst beyanname ile bildirilecek dönem) münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançları ile birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak üzere 3 hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarınaBakanlar Kurulunca belirlenecek indirimli oranda kurumlar vergisi uygulanacaktır.

12 Seri No’lu KVK  Tebliği’ne  ulaşmak için tıklayınız

Saygılarımızla.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş