Hukuk Sirküleri 2014/07 : 6552 Sayılı Yasa İle Ticaret Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler

Hukuk Sirküleri 2014/07 : 6552 Sayılı Yasa İle Ticaret Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler


Hukuk Sirküleri 2014/07 : 6552 Sayılı Yasa İle Ticaret Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler

HUKUK SİRKÜLERİ

 

HUKUK SİRKÜLER TARİHİ : 17.09.2014

HUKUK SİRKÜLER NO : 2014/07

 

6552 SAYILI YASA İLE TİCARET KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 

11.09.2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6552 sayılı; "İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun" 13.01.2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda da birtakım değişiklikler ihtiva etmektedir.

 

6552 sayılı Kanun'un 131. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 371. maddesine eklenen fıkra ile temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerinin veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanların sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atanabilecekleri öngörülmüştür. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri TTK'nın 367'nci maddesi çerçevesinde hazırlanacak iç yönergede belirlenecek olup bu durumda, iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. Yönetim Kurulu'nun bu yeni düzenleme doğrultusunda  atama yapması halinde, atanan kişilerin şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı Yönetim Kurulu müteselsilen sorumlu olacaktır.

 

6552 sayılı Kanun'un 132. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 629. maddesine eklenen düzenleme ile de, şirkete hizmet akdiyle bağlı olanların sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atanması hususu, kıyasen limited şirketlere de uygulanacaktır.

 

6552 sayılı Kanun'un 133. maddesi ile 6102 sayılı Kanun'un geçici 7. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl içinde" ibaresi ile birinci fıkranın (b) bendinde yer alan "yürürlük tarihinden itibaren iki yıl içinde" ibaresi "01.07.2015 tarihine kadar" olarak değiştirilmiş ve bu itibarla, 01.07.2015 tarihine kadar 6102 sayılı Kanun'un geçici 7'nci maddesindeki halleri tespit edilen anonim ve limited şirketlerin tasfiye usulüne uyulmakzısın ticaret sicilinden kayıtları silinecektir.

 

6552 sayılı Kanun'un 134. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na eklenen geçici 10. madde ile 14.02.2014 tarihine kadar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılması gereken sermaye artırımlarını herhangi bir nedenle yapmamış olan şirketler hakkında asgari sermaye şartını bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde (11.12.2014 tarihine kadar) yapmaları halinde fesih işlemi uygulanmayacaktır. Bu itibarla, sermayesini 50.000 TL'ye yükseltmeyen Anonim Şirketler ile sermayesini 10.000 TL'ye yükseltmeyen Limited Şirketlerin 11.12.2014 tarihine kadar asgari sermayeye ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmekte olup sermaye artırımında bulunmaması nedeniyle ticaret sicili kaydı silinen şirketlerin de bu tarihe kadar sermaye artırımı için Ticaret Siciline başvurmaları halinde kayıtları re'sen yeniden oluşturulacaktır.

 

6552 sayılı Yasaya ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.