Hukuk Sirküleri 2014/06 : Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)

Hukuk Sirküleri 2014/06 : Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)


Hukuk Sirküleri 2014/06 : Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)

HUKUK SİRKÜLERİ

HUKUK SİRKÜLER TARİHİ : 25.08.2014

HUKUK SİRKÜLER NO : 2014/06

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA

(KEP)

 

Elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin usul ve esasları düzenleyen; "Elektronik Tebligat Yönetmeliği", 19.01.2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.

Kayıtlı elektronik posta, kısa adıyla KEP, elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dahil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini ifade etmektedir.

Elektronik Tebligat Yönetmeliği'nin 7'nci maddesi ile yetkili merciler tarafından, Anonim Şirketler, Limited Şirketler ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlere 19.01.2013 tarihinden itibaren elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu hale getirilmiş olup konuyla ilgili yayımlanan Sirkülerlerimiz için bknz;

Hukuk Sirküleri 01 : Elektronik Tebligat Yönetmeliği

Hukuk Sirküleri 02 : Yürürlüğe Giren Elektronik Tebligat İçin Maliye Bakanlığı Düzenlemesi Beklenecektir.

Hukuk Sirkuleri 15:Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'a, 28.6.2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonucunda; "Elektronik Tebligat" ile ilgili hükümler eklenmiş ve yükümlülükleri yerine getirmeyenlere idari para cezası uygulanacağına ilişkin düzenleme yapılmıştır. 

Söz konusu yeni düzenlemeye göre;  5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un uygulanması kapsamında yapılacak tebligatlar, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 7/A maddesinde düzenlenen elektronik tebligata ilişkin usullere bağlı olmaksızın, elektronik ortamda tebliğ edilebilecek ve tebligata elektronik ortamda cevap verilmesi istenebilecektir. Bu şekilde yapılan tebligatlar karşı tarafa ulaştığında tebliğ edilmiş sayılacaktır.

Kanun'un 9/A maddesi gereğince getirilen elektronik tebligata ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen ve aşağıda belirtilen kişi, kurum veya kuruluşlara Başkanlık tarafından, her bir tespit için on bin Türk lirası idari para cezası uygulanacaktır. Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının toplam tutarı iki yüz elli bin Türk lirasını geçemeyecektir. Elektronik tebligat ile ilgili bu kapsamda düzenlenen hükümlere uymaması halinde idari cezaya muhatap kalabilecek kişi ve kuruluşlar; "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik" ile belirtilmiş olup aşağıdaki şekildedir:

Yükümlülüler:

MADDE 4- (1) Kanunun uygulanmasında yükümlü, aşağıda sayılanlar ile bunların şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleridir:

a) Bankalar.

b) Bankalar dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar.

c) Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler.

ç) Ödünç para verme işleri hakkındaki mevzuat kapsamındaki ikrazatçılar, finansman ve faktoring şirketleri. 

d)(Değişik: 28/12/2009-2009/15720 K.) Sermaye piyasası aracı kurumları, vadeli işlemler aracılık şirketleri ve portföy yönetim şirketleri.

e) Yatırım fonu yöneticileri.

f) Yatırım ortaklıkları.

g)(Değişik: 28/12/2009-2009/15720 K.) Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile sigorta ve reasürans brokerleri.

ğ) Finansal kiralama şirketleri. 

h)Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar.

ı) Saklama hizmeti ile sınırlı olmak üzere İstanbul Altın Borsası Başkanlığı.

i) Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ile kargo şirketleri.

j) Varlık yönetim şirketleri.

k) Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar.

l) Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarını basma faaliyeti ile sınırlı olmak üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü.

m) Kıymetli madenler borsası aracı kuruluşları.

n) Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler.

o) İş makineleri dâhil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı ile uğraşanlar.

ö) Tarihi eser, antika ve sanat eseri alım satımı ile uğraşanlar veya bunların müzayedeciliğini yapanlar.

p) Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı dâhil talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler.

r) Spor kulüpleri.

s) Noterler.

ş) Savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla 1136 sayılı Avukatlık  Kanununun 35 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki işlerden taşınmaz alım satımı, şirket, vakıf ve dernek kurulması, idaresi ve devredilmesi gibi işlerle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar.

t) (Değişik: 28/12/2009-2009/15720 K.) Bir işverene bağlı olmaksızın çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler.

u) (Ek: 28/12/2009-2009/15720 K.) Finansal piyasalarda denetim yapmakla yetkili bağımsız denetim kuruluşları.

(2) (Ek: 28/12/2009-2009/15720 K.) Merkezi yurt dışında bulunan yükümlünün Türkiye'deki şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri birinci fıkra kapsamında yükümlü sayılır.

(3) Merkezi Türkiye'de bulunan yükümlünün yurt dışındaki şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri, faaliyet gösterdikleri ülkenin mevzuatı ve yetkili otoritelerinin izin verdiği ölçüde bu Yönetmelik hükümlerini uygulamak zorundadır.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.