Hukuk Sirküleri 2014/05 : Asgari Sermaye Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyen Şirketlere Uygulanacak İşlemler Hakkında

Hukuk Sirküleri 2014/05 : Asgari Sermaye Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyen Şirketlere Uygulanacak İşlemler Hakkında


Hukuk Sirküleri 2014/05 : Asgari Sermaye Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyen Şirketlere Uygulanacak İşlemler Hakkında

HUKUK SİRKÜLERİ

HUKUK SİRKÜLER TARİHİ : 20.03.2014

HUKUK SİRKÜLER NO : 2014/05

 

ASGARİ SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN ŞİRKETLERE UYGULANACAK İŞLEMLER HAKKINDA

 

6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 20. maddesine göre, sermayesini 50.000 TL'ye yükseltmeyen Anonim Şirketler ile sermayesini 10.000 TL'ye yükseltmeyen Limited Şirketler 14.02.2014 tarihi itibariyle infisah etmiş sayılmışlardır.

 

04.03.2014 tarihli İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün yazısı ile, 14.02.2014 tarihinden önce Kanunda öngörülen asgari sermayeye ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyerek 14.02.2014 tarihi itibariyle infisah etmiş sayılan Anonim Ve Limited Şirketlere, Kanun'un Geçici 7. maddesinde öngörülen işlemlerin uygulanacağı belirtilmiş olup şirketlerin asgari sermaye yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde tescil ilan işlemlerinin Sicil Müdürlüklerince yerine getirileceği belirtilmiştir.

 

Bu itibarla,

 

Asgari sermayeye ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyerek 14.02.2014 tarihi itibariyle infisah etmiş sayılan Anonim Ve Limited şirketler öncelikle Ticaret Sicil Müdürlüklerince  tespit edilecek ve sözkonusu şirketlerin Ticaret Sicilinde kayıtlı son adresine ve sicil kayıtlarına göre şirketi temsil ve ilzama yetkilendirilmiş kişilere ihtar yapılacak ve yapılan ihtarlar aynı gün Ticaret Sicil Gazatesi'nde ilan edilecektir.
Asgari sermayeye ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyerek 14.02.2014 tarihi itibariyle infisah etmiş sayılmakla birlikte, sermaye artırımı işlemlerine usulüne uygun bir şekilde sonuçlandırarak yapılacak ihtardan önce tescil için Ticaret Sicil Müdürlüğüne başvuran şirketlerin sermaye artırımlarına ilişkin tescil işlemleri ihtar yapılmaksızın Ticaret Sicil Müdürlüklerince yerine getirilecektir.
Yapılacak ihtardan önce tescil için Ticaret Sicil Müdürlüklerine başvurmakla birlikte, sermaye artırım işlemlerini usulüne uygun bir şekilde yerine getirmeyen şirketlere ise ihtar yapılacaktır.
Yapılacak ihtardan sonra sermayelerini Kanunda öngörülen tutarlara yükseltmek suretiyle münfesih olma sebebini ortadan kaldırarak ispatlayıcı belgeleri süresi içinde Ticaret Sicil Müdürlüğüne ibraz eden veya Tasfiye Memurunu bildiren şirketlere ilişkin gerekli tescil işlemleri Ticaret Sicil Müdürlüklerince yerine getirilecektir.
Yapılacak ihtara süresi içinde cevap vermeyerek durumunu Kanuna uygun hale getirmeyen veya tasfiye memurunu bildirmeyen şirketlerin unvanları re'sen Ticaret Sicili'nden silinecektir.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.