Eğitim İstisnasından Vazgeçilip Vazgeçilemeyeceğine İlişkin Özelge

Eğitim İstisnasından Vazgeçilip Vazgeçilemeyeceğine İlişkin Özelge

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

38418978-125[5-15/21]-432

28/04/2015

Konu

:

Eğitim istisnasından vazgeçilip vazgeçilemeyeceği

 

 

İlgide kayıtlı yazınızda, Ankara Vergi Başkanlığı .............. Vergi Dairesi Müdürlüğünün ........................ vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, özel okul işletmeciliği faaliyetiyle iştigal ettiğiniz, sahibi olduğunuz iki adet anaokulunun işletilmesinden elde edilen kazançların 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında kurumlar vergisinden müstesna tutulması amacıyla Başkanlığımıza başvurduğunuz ancak (2014-2017) yılları için söz konusu istisnadan yararlanma talebinizden vazgeçmek istediğiniz belirtilerek konuya ilişkin olarak Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde; "Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okulları ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu yararına çalışan derneklere bağlı rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği usûller çerçevesinde beş hesap dönemi itibarıyla elde edilen kazançlar (İstisna, belirtilen okulların ve rehabilitasyon merkezlerinin faaliyete geçtiği hesap döneminden itibaren başlar.).'' hükümleri yer almaktadır.

Konuya ilişkin olarak 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "5.10. Eğitim tesisleri ile rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlara ilişkin istisna" başlıklı bölümünde gerekli açıklamalar yapılmıştır

İlgi yazınız ve eklerinin tetkikinden, Başkanlığımızın 08.11.2013 tarihli ve 111516 sayılı yazısıyla, şirketinizce ....................... ve ...................nun işletilmesinden (2013-2017) yıllarında elde edilecek kazançların kurumlar vergisinden istisna edilmesinin uygun görüldüğü anlaşılmıştır.

Vergi istisnaları verginin konusuna giren kazanç ve iratların verginin kapsamı dışında bırakılması olup bu yönü ile vergi istisnalarından yararlanmak bir zorunluluk değildir. Vergi istisnaları belli alanlarda faaliyet gösteren mükellefleri teşvik etmek üzere getirilmiş birer ayrıcalıktır.

Buna göre, şirketinizce ........................ ve ......................... işletilmesinden elde edilecek kazançların Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca kurumlar vergisinden istisna edilmesine ilişkin talebinizden (2014-2017) yılları için vazgeçmeniz mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.