Serbest Bölgelere veya Gümrük Antrepolarına Giriş İçin veya Gemi Kumanyacılığı İçin Gönderilen Ürünlerin Veteriner Kontrollerine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ

Serbest Bölgelere veya Gümrük Antrepolarına Giriş İçin veya Gemi Kumanyacılığı İçin Gönderilen Ürünlerin Veteriner Kontrollerine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

SERBEST BÖLGELERE VEYA GÜMRÜK ANTREPOLARINA GİRİŞ İÇİN VEYA

GEMİ KUMANYACILIĞI İÇİN GÖNDERİLEN ÜRÜNLERİN VETERİNER

KONTROLLERİNE İLİŞKİN KURALLAR HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/31)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin, serbest bölgelere veya gümrük antrepolarına ürünlerin girişi ve çıkışına ilişkin 14 üncü ve gemi kumanyacılığına ilişkin 15 inci maddesinin uygulanması için ayrıntılı kuralları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, serbest bölgelere veya gümrük antrepolarına giriş için veya gemi kumanyacılığı için gönderilen ulusal gereklilikleri karşılamayan ürünlerin sevkiyatlarına eşlik etmesi gereken belgeleri, sevkiyatların nakliyesine ilişkin kuralları, antrepolara ilişkin kuralları ve veteriner kontrollerine ilişkin kuralları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 14 üncü ve 15 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Veteriner giriş belgesi: Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen, resmi veteriner hekim tarafından düzenlenen belgeyi,

b) Veteriner sağlık sertifikası: Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sertifikayı,

ifade eder.

Sevkiyatlara eşlik etmesi gereken belgeler

MADDE 5 – (1) Serbest bölgelerdeki antrepolara veya gümrük antrepolarına sevk edilen veya serbest bölgelerdeki antrepolardan veya gümrük antrepolarından sevk edilen veya serbest bölgelerdeki antrepolarda veya gümrük antrepolarında depolanan ve gümrük gözetimi altında kabul edilen ulusal gereklilikleri karşılamayan tüm ürünlere veteriner giriş belgesi eşlik eder.

(2) Bir antrepodan sınır ötesi deniz taşımacılığı aracına doğrudan veya Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen özel olarak onaylanmış bir antrepo yoluyla gönderilen uygun olmayan ürünlerin tüm sevkiyatlarına veteriner sağlık sertifikası eşlik eder.

(3) Bir veteriner sınır kontrol noktasından sınır ötesi deniz taşımacılığı aracına doğrudan sevk edilen uygun olmayan ürünlerin sevkiyatlarına veteriner giriş belgesi ve veteriner sağlık sertifikası eşlik eder.

(4) Diğer ülkelerden gelen uygun olmayan ürünlerin sevkiyatlarına eşlik eden orijinal veteriner belgeleri veya sertifikaları sevkiyat ile kalır. Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kontroller sırasında resmi veteriner hekim, veteriner sınır kontrol noktasında saklamak için bu veteriner belgelerinin kopyalarını alır.

(5) Antrepolarda depolanan uygun olmayan ürünlerin sevkiyatları, tanımlamaya yardımcı olmak için, veteriner giriş belgesinin özel numarası ile her birim üzerinde işaretlenir.

(6) Uygun olmayan ürünlerin bir sevkiyatı serbest bölgedeki bir antrepoda veya bir gümrük antreposunda iki veya daha fazla bölüme ayrıldığında, resmi veteriner hekim her bölüm sevkiyat için yeni bir veteriner giriş belgesi düzenler. İzlenebilirliğe imkân vermek için, düzenlenen tüm yeni veteriner giriş belgeleri, ürünler ile antrepoya gelen orijinal veteriner giriş belgesine atıfta bulunur. Bu orijinal veteriner giriş belgesi resmi veteriner hekim tarafından saklanır.

Sevkiyatların nakliyesine ilişkin kurallar

MADDE 6 – (1) 5 inci maddede belirtilen sevkiyatların, Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendi veya 15 inci maddesinin birinci fıkrası gereğince onaylanmış antrepolara ve onaylanmış antrepolardan nakliyesi aşağıdaki koşullara tabidir:

a) Veteriner sınır kontrol noktasının resmi veteriner hekimi, serbest bölgedeki antreponun, gümrük antreposunun veya sınır ötesi deniz taşımacılığı tedarik işletmecisinin ulusal kuralları karşılamayan bu tip ürünün kabulü için onaylı olduğunu kontrol eder.

b) Ürünlerin gönderildiği tesislerden sorumlu yetkili makam varış tesislerinden sorumlu yetkili makamı ulusal veri tabanı veya diğer iletişim araçları yoluyla bilgilendirir.

c) Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin sekizinci ve onuncu fıkralarında belirtilen ve kullanılan mühürler araç veya konteynerin açılışı sırasında kırılacak şekilde olur.

ç) Uygun olmayan ürünlerin nakliyesi için kullanılan kara nakliye araçları kullanımdan sonra temizlenir ve dezenfekte edilir.

d) Sevkiyatlar, gönderildikten sonra azami 30 gün içinde belirlenen varış yerlerine ulaşır, ulaşmaması durumunda ileri soruşturma için gümrük idarelerine bildirilir.

Antrepolara ilişkin kurallar

MADDE 7 – (1) Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendine uygun olarak onaylanmış antrepolar;

a) Yetkili makamın kontrolü altında olur.

b) Resmi veteriner hekimin kullanımı için uygun telefon, faks, bilgisayar ve internet imkânlarına sahip olur.

(2) Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen kayıtlar sevkiyatların izlenebilirliğini sağlar ve antrepoya giren ve antrepodan çıkan malzeme miktarlarının hesabı tutulur. Kayıtlar aşağıdaki ayrıntıları da içerir:

a) Giriş yapan sevkiyatlar için menşe ülke ve varış veteriner sınır kontrol noktası.

b) Her bir sevkiyat için, veteriner giriş belgesinin veya veteriner sağlık sertifikasının özel referans numarası.

c) Uygulanabilir olduğunda, Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen varış antreposunun referans numarası ve adresi.

ç) Uygulanabilir olduğunda, varış gemisi veya varış ülkesi ve çıkış veteriner sınır kontrol noktası.

Veteriner kontrollerine ilişkin kurallar

MADDE 8 – (1) Resmi veteriner hekim veya onun gözetimi altındaki yardımcı sağlık personeli, Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendi gereğince onaylanmış antrepolarda, ulusal gereklilikleri karşılamayan ürünlerin sevkiyatları durumunda aşağıdakileri sağlar:

a) Bir antrepoya teslim edilen tüm sevkiyatların belge kontrolüne tabi olması,

b) Kaynaklarını ve varışlarını doğrulamak için depolama sırasında ve çıkış öncesinde sevkiyatlarda belge ve kimlik kontrollerinin yapılması,

c) Antrepolardan gönderilen tüm sevkiyatların izinli olması,

ç) Bir sevkiyat bölündüğünde, her parça sevkiyatı oluşturan ayrı alt birimlerin paketlemesinin değişmemesi.

(2) Yetkili makam, hayvan veya halk sağlığı risk şüphesi olduğunda, yukarıda belirtilen ve serbest bölgelerdeki antrepolar veya gümrük antrepolarına teslim edilen, serbest bölgelerdeki antrepolar veya gümrük antrepolarında depolanan veya serbest bölgelerdeki antrepolar veya gümrük antrepolarından gönderilen tüm ürünlerde antreponun bağlı bulunduğu gümrük idaresinden izin alınmak suretiyle fiziksel kontroller yapar.

Veteriner sağlık sertifikası

MADDE 9 – (1) Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi veya ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen herhangi bir tesis yetkili makamın gözetimi altında olmalıdır.

(2) Veteriner Sağlık Sertifikası EK-1’de yer alan modeli temel alır. Bir veteriner sağlık sertifikası, ekteki model veteriner sağlık sertifikasında olduğu gibi, farklı menşein sevkiyatlarından elde edilen ürünleri içeren bir sevkiyat için kullanılabilir.

(3) Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen menşe noktasının yetkili makamını bilgilendirme yukarıda açıklanan veteriner sağlık sertifikası yoluyla olur.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ, 8/9/2000 tarihli ve 2000/571/AT sayılı Serbest Bölgelere, Serbest Antrepolara, Gümrük Antrepolarına Giriş İçin veya Sınır Ötesi Deniz Taşımacılığı Tedarik İşletmecileri İçin Gönderilen Üçüncü Ülkelerden Gelen Ürünler İçin Veteriner Kontrollerinin Metotları hakkında Komisyon Kararı dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.