Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)’tan:

AFET VE ACİL DURUM HARCAMALARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/3/2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “önleme,” ibaresinden sonra gelmek üzere “afet veya acil durum öncesine ilişkin” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın (s) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ş) bendi eklenmiştir.

“ş) Başbakan tarafından yurt içinde ve yurt dışında acil durum veya afet olarak değerlendirilen hallerde Başkanlığın görevlendirilmesi durumunda, bu görevlendirme kapsamındaki acil ve insani yardım harcamaları, bu amaçla ilgili kurulacak insani yardım dağıtım merkezleri ve ofislerinin kurulması ile işletilmesi, günlük yaşamın devamı için gerekli olan asgari hizmetlerin desteklenmesine yönelik harcamalar ile temel barınma ihtiyacının karşılanması, hasar ve tahribatın giderilmesi, gerekli altyapı ve üst yapıların tesisine yönelik harcamalar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu yasak fiil ve davranışlarda bulunanlar hakkında bu Yönetmeliğin 36/C maddesinde belirtilen hükümler uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Afet ve acil durum hâllerinde,” ibaresinden önce gelmek üzere “Yurt içinde veya yurt dışındaki” ibaresi, “mal ve hizmetler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile acil yapım işleri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe 36 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

Özel hesaptan ayni ve nakdi yardımda bulunulması

MADDE 36/A – (1) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendi kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, yurt içi ve yurt dışındaki merkezi ve mahalli idareler ile insani yardım amacıyla faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının talebi üzerine Başbakan Yardımcılığınca uygun görülen hallerde yapılacak protokol hükümlerine göre özel hesaptan ayni ve nakdi yardımda bulunulabilir; gerekli görülen hallerde görevlendirme süresinin devamı boyunca yurt dışından yerinden temin edilmek suretiyle harcama yapılabilir.

(2) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendi kapsamında yapılan harcamalar, Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen süreye tabi değildir.”

İhaleye katılamayacak olanlar

MADDE 36/B – (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamaz:

a) 4734 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

ç) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

f) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu, Millî İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler.

(2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamaz. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamaz. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

(3) İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamaz.

(4) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.”

İhalelere katılmaktan yasaklama

MADDE 36/C – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde aşağıda belirtilen hal ve şartların gerçekleşmesi halinde ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir:

a) 18 inci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir.

b) Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkranın (a) bendi hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

c) İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmez.

ç) Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilir. Verilen bu karar Resmî Gazete’de yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu kararlar, Kamu İhale Kurumunca izlenerek kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin sicillerde tutulur.

(2) İhaleyi yapan idareler, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

(3) İsteklilerin ceza sorumluluğu aşağıda yer alan usul ve esaslar dahilinde uygulanır:

a) Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 18 inci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında 5237 sayılı Kanun hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Hükmolunacak cezanın yanı sıra, idarece birinci fıkraya göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihini izleyen günden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar 4734 sayılı Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla birinci fıkranın (b) bendinde sayılanlarla birlikte yasaklanırlar.

b) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında birinci fıkra gereğince ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ve birinci fıkranın (b) bendinde sayılanlar yargılama sonuna kadar 4734 sayılı Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamaz. Haklarında kamu davası açılmasına karar verilenler, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna bildirilir.

c) Bu Yönetmelikte belirtilen yasak fiil veya davranışları nedeniyle haklarında mükerrer ceza hükmolunanlar ile bu kişilerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketleri veya bu kişilerin ortağı olduğu şahıs şirketleri, mahkeme kararı ile sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanır.

ç) Bu fıkra hükümlerine göre; mahkeme kararı ile yasaklananlar ve ceza hükmolunanlar, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna, meslek sicillerine işlenmek üzere de ilgili meslek odalarına bildirilir.

d) Sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlara ilişkin mahkeme kararları, Kamu İhale Kurumunca, bildirimi izleyen onbeş gün içinde Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle duyurulur.

(4) Görevlilerin ceza sorumluluğu aşağıda yer alan usul ve esaslar dahilinde uygulanır:

a) İhale yetkilisi ile ihale komisyonlarının başkan ve üyeleri ile ihale işlemlerinden sözleşme yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin; 18 inci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulunduklarının, görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir. Bu Yönetmeliğe aykırı fiil veya davranışlardan dolayı hüküm giyen idare görevlileri, bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde görevlendirilemez.

b) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerden dolayı yargı organlarınca herhangi bir ceza verilmiş olanlar, 4734 sayılı Kanun kapsamına giren bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca, 4734 sayılı Kanun, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara atanamaz ve görev alamaz.

c) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen temel ilkeler ve etik kurallara aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar hakkında da yukarıda belirtilen müeyyideler uygulanır.

(5) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında görevliler ile danışmanlık hizmeti sunanlar; ihale süreci ile ilgili bütün işlemlere, isteklilerin iş ve işlemleri ile tekliflerin teknik ve mali yönlerine ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgelerle işin yaklaşık maliyetini ifşa edemez, kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamaz. Aksine hareket edenler hakkında ilgisine göre birinci ve dördüncü fıkrada belirtilen müeyyideler uygulanır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/3/2011

27866

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/2/2015

29260