Bağımsız Denetim

BAĞIMSIZ DENETİM ÇERÇEVESİ

Küreselleşme sonucunda uluslararası entegrasyonun artması, şirket birleşmelerinin artması ve uluslararası yatırımların gelişmekte olan ülkelere yönelmesi ekonominin en önemli aktörerinden şirketlerin değişen koşullara uyum sağlamaya zorlanmaktadır.

BAĞIMSIZ DENETİM TARİHİ

Bağımsız denetim tarihsel açıdan incelendiğinde ulusal ve uluslararası boyut karşımıza çıkmaktadır. Uluslararası boyutta 1289’lara dayanan geçmişin olduğu görülmektedir. Denetçi terimi ilk olarak 1289 yılında kullanılmaya başlanılmış. Denetçilik özellikle İngiltere’de 19. yüzyılın başlarından itibaren büyük bir önem kazanmıştır. Ulusal boyutta ise mali denetim (kamu denetimi) niteliğinde olup, devlet gelirlerinin ve giderlerinin izlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.

BAĞIMSIZ DENETİM İHTİYACI

Bağımsız denetim ihtiyacı son yıllarda önemli derece de artma eğilimi göstermektedir. Bir ekonomi de İşletme içi aktörler Ortaklar, Yönetim, Çalışanlar işletme dışı faktörler ise yatırımcı, kredi verenler, devlet, müşteriler ve tedarikçilerdir. Bunların arasındaki çıkar çatışmaları, muhasebe bilgilerinin karışıklığı, doğru ve güvenilir bilgiye ihtiyacının artması gibi nedenler bağımsız denetim ihtiyacını her geçen gün artırmaktadır.

BAĞIMSIZ DENETİM KAVRAMI

Bağımsız denetim kavramı zaman zaman Kontrol, Teftiş, Revizyon gibi çeşitli kavramlar ile karşılaştırılmaktadır. Oysa Bağımsız denetim; finansal ve diğer finansal bilgilerin finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla deentim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerdirilerek rapora baglanması sürecidir.

Bağımsız denetim tanımında geçen önemli Kavramlar aşağıdaki gibidir;

Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Uluslararası Raporlama/Muhasebe Standartları

Sistematik ve Güveniilr Kanıt Toplama

Denetim Raporu

Denetimin tanımında dikkat çekilmesi gereken üç önemli unsur vardır. Bunlardan birincisi bağımsız denetimin önceden belirlenmiş ölçütlere dayanmasıdır. Bu ölçütler denetçinin bilgileri değerlendireceği Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ile Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları’dır. Bağımsız Denetim’de kullanılacak Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları denetimin amacına göre değişmektedir. Bağımsız denetim işletmeelrin tabi oldukları vergi mevzuatlarını, sermaye piyasalarını ve çeşitli otoritelerce belirlenmiş olan standartları da dikkate alarak çalışma kapsamını belirler.

Tanımda geçen ikinci önemli unsur bağımszılık ilkesidir. Yapılan bağımsız denetimin değeri, denetim raporunu kullanan kişilerin denetçinin bağımsızlığına olan güvenlerine bağlıdır. Birçok farklı finansal tablo okuyucusunun bağımsız denetçi raporu isteemsinin nedeni tarafsız ve güvenilir bir bakış açısına duydukları ihtiyaçtır. Denetçi gerek kanıt toplarken ve gerekse topladığı kanıtları değerlendirirken önyargıdan uzak, tarafsız ve uzman bir kişi gibi hareekt etmelidir.Tanımda geçen üçüncü önemli unsur denetim standartlarına uyumdur. Küreselleşen iş ve sermaye piyasaalrı tüm dünyadaortak kullanılan ve tam benzerlik gösteren denetim standartlarını geliştirme konusunda güçlü bir eğilim içindedirler. Bu çercevede deentçi çeşitli otoriteler tarafından yayınlanmış denetim ilkeleri ve standartlarına uymak zorundadır.

BAĞIMSIZ DENETİM SÜRECİ

Bağımsız denetçi genel olarak işlemler ve hesap kalemleri için de etim hedefleri belirlemeden önce yönetimin iddialarını anlaması ve buna göre her işlem döngüsü (süreç) için kritik sahaalrı tespit etmesi gerekmektedir. Yönetimin finansal tablolarla igili açık veya zımni iddiaları söz konusudur.Bağımsız denetim süresince deentçi yönetimin iddialarını araştırır, hedeflerini (amacını) yönetimin iddialarına göre oluşturur, denetim prosedürleri uygular, kanıt toplar ve neticede denetlenen finansal tabloya ilişkin bir görüşe ulaşır.

Yönetimin söz konusu iddiaları genellikle beş grupta özetlenmektedir. Bunlar:

Gerçekleşme ididiaları

Bütünlük iddiaları

Değerleme ve dağıtıma ilişkin iddialar

Haklar ve yükümlülüklere ilişkin iddialar

Sunuş ve açıklamaya ilişkin iddiaları

Yönetimin söz konusu beş iddiası, finansal tabloda sunulan bilginin üç yönü ile ilgilidir;

  • İşlemler
  • Hesap kalanları
  • Sunum ve açıklamalardır.

Bağımsız denetçi bağımsız denetim sürecinde yönetimin iddialarının doğruluğunu denetler ve bağımsız denetim görüşü verir.

GÜRELİ olarak ekibimiz güçlü sektör bilgisi ve tecrübesi ile donanmış, deneyimli ve uzman profesyonellerden oluşmaktadır. Risk odaklı denetim yaklaşımımız ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlayan ekibimiz ile müşterilerimize fark yaratan hizmetler sunmaktayız.