Vergi Sirküleri 57 : Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Uygulamaları Kapsamında Mukimlik ve Mukimlik Belgesine İlişkin Sirküler Yayımlandı

Vergi Sirküleri 57 : Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Uygulamaları Kapsamında Mukimlik ve Mukimlik Belgesine İlişkin Sirküler Yayımlandı


Vergi Sirküleri 57 : Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Uygulamaları Kapsamında Mukimlik ve Mukimlik Belgesine İlişkin Sirküler Yayımlandı

VERGİ SİRKÜLERİ

VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 27.12.2013

VERGİ SİRKÜLER NO : 2013/57

 

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Uygulamaları Kapsamında Mukimlik ve Mukimlik Belgesine İlişkin Sirküler Yayımlandı

(Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 20.12.2013 tarih ve 3 sayılı Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirküleri 25.12.2013 Tarihinde yayımlanmıştır)

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan bu sirkülerde, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları uygulamaları kapsamında mukimlik, mukimlik belgesi düzenlemeye yetkili makamlar ve mukimlik belgesi başvurularına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.  Sirkülerde değinilen konular aşağıdaki gibi özetlenmiştir:

 

1. Mukimlik Belgesi ve Belgeyi Düzenlemeye Yetkili Makamlar:

 

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının 4 üncü maddesinde düzenlenmiş Mukimlik konusu bu sirkülerde de açıklanmış olup ÇVÖ Anlaşmalarından yararlanmak isteyenlerin, mukim oldukları ülkenin yetkili makamlarından, bu ülkede tam mükellef olduklarına dair mukimlik belgesi almaları gerektiğine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.   

  

Anlaşmaya taraf diğer ülkede yerleşik (tam mükellef) olanların Türkiye'de elde ettikleri kazanç veya iratların ilgili anlaşma çerçevesinde vergiye tabi tutulabilmesi için, kendi ülkelerinin yetkili makamlarından mukimlik belgesi almaları ve bu belgenin aslı ile birlikte onaylı Türkçe tercümesinin bir örneğini ilgili vergi dairesine veya kendilerine yapılan ödeme üzerinden vergi sorumlularınca vergi tevkifatı yapılması durumunda ise vergi sorumlularına ibraz etmeleri gerekmektedir. Vergi sorumluları teslim aldıkları söz konusu mukimlik belgelerini gerektiğinde yetkili makamlara ibraz etmek üzere muhafaza edeceklerdir. Mukimlik belgesinin ibraz edilememesi durumunda ise ilgili anlaşma hükümleri yerine iç mevzuat hükümleri uygulanacaktır.         

 

2. Mukimlik Belgesini Düzenlemeye Yetkili Makamlar İle Uygulamaya İlişkin Esaslar:

 

Bilindiği üzere yürürlükteki ilgili mevzuat uyarınca, mukimlik belgesi sadece Gelir İdaresi Başkanlığı ve kendi mükellefleriyle sınırlı olmak üzere Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı (İstanbul) tarafından düzenlenebilmektedir.

Bu sirkülerin yürürlüğe gireceği tarih olan 06 Ocak 2014 tarihinden itibaren ise Türkiye'de tam mükellef olan gerçek ve tüzel kişilerin, Anlaşmaya taraf diğer ülkelerde elde ettikleri kazanç ve iratların ilgili Anlaşma hükümleri çerçevesinde vergilendirilebilmesi için talep ettikleri mukimlik belgesini düzenlemeye;

 

1. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı, kendi mükellefleri,

 

2. Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Trabzon Vergi Dairesi Başkanlıkları,

 

Kendilerine bağlı vergi dairelerinde sürekli vergi mükellefiyeti bulunan gerçek ve tüzel kişiler,

Kendi yetki alanlarının sınırları içerisinde ikamet eden ve sürekli mükellefiyeti olmayan T.C. uyruklu gerçek kişiler (potansiyel mükellefler),

3. Gelir İdaresi Başkanlığı (Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı),

 

Sürekli vergi mükellefiyeti olan/olmayan tüm yabancı uyruklu gerçek kişiler,
 Avusturya, İsviçre ve Suudi Arabistan yetkili makamlarına verilmek üzere mukimlik belgesi talep eden mükellefler,

1 ve 2 nci maddelerin kapsamına girmeyen diğer gerçek ve tüzel kişiler

bakımından yetkili kılınmaktadır.

Ayrıca, Yunanistan yetkili makamlarına verilmek üzere mukimlik belgesi talep eden gerçek veya tüzel kişiler, (EK-5)'te yer alan Yunanca formun ilgili bölümlerini kendileri doldurmak suretiyle Türk yetkili makamlarınca düzenlenecek mukimlik belgesi ile birlikte Yunanistan yetkili makamlarına ibraz edeceklerdir.

Diğer taraftan aynı sirkülerde, mukimlik belgesinin vergi dairesi başkanlıkları veya Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlendiği hallerde yine üç nüsha düzenleneceği; ancak Azerbaycan yetkili makamlarına verilmek üzere, "4. Mukimlik Belgesi Başvurusu" başlığı altında yer alan 4 üncü maddede belirtilen mükellefçe temin edilecek ilgili DTA formlarının onaylanması suretiyle hazırlanan mukimlik belgesinin ise beş nüsha halinde düzenlenerek;

 

Üç nüshasının ilgili mükellefe verileceği,

Dördüncü nüshanın mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine başvuru dilekçesinin bir örneği ile birlikte gönderileceği,

Son nüshanın ise Vergi Dairesi Başkanlığınca saklanacağı belirtilmiştir.

3. Sirkülerin Yürürlüğe Girme Zamanı:

 

Sirkülerde yapılan belirlemeye göre, 06.01.2014 tarihinden itibaren, mukimlik belgesi düzenlenmesine ilişkin olarak yukarıda özetlenen açıklamalar çerçevesinde işlem yapılacaktır. Bu tarih itibariyle de ÇVÖA/2007-1 sayılı Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirküleri yürürlükten kaldırılmıştır.    

Söz konusu Sirkülere ve eklerine ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.