Vergi Sirküleri 55 : 2 Sıra Nolu Elektronik Defter Genel Tebliği Yayımlandı

Vergi Sirküleri 55 : 2 Sıra Nolu Elektronik Defter Genel Tebliği Yayımlandı


Vergi Sirküleri 55 : 2 Sıra Nolu Elektronik Defter Genel Tebliği Yayımlandı

VERGİ SİRKÜLERİ

 

VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 24.12.2013

VERGİ SİRKÜLER NO : 2013/55

 

2 SIRA NOLU ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

 

24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2 Sıra Nolu Elektronik Defter Genel Tebliği ile 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğinde  bazı değişiklikler yapılmıştır.

 

Söz konusu Tebliğde yer alan değişiklikler şunlardır:

 

1-Gerçek Kişi Mükellefler İçinde Mali Mühür Kullanım İmkânı Gelmiştir:

 

1 seri nolu e-defter Genel Tebliğinde gerçek kişi mükelleflerin sadece Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifikaya sahip olmaları istenmişken 2 seri nolu e-defter Genel Tebliği ile gerçek kişi mükelleflerin 397 sıra numaralı VUK  Genel Tebliği çerçevesinde temin edecekleri Mali Mühür'ü kullanarak e-defter uygulamasından yararlanma imkanı sağlanmıştır.

 

2-Tüzel  Kişi Mükellefler E-fatura Uygulamasından Yararlanma İznine Sahip Olmadan da E-defter Uygulamasından Yararlanabileceklerdir:

 

Önceki düzenlemede Tüzel kişi mükelleflerin e-defter uygulamasından yararlanma şartlarından biri "e-fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olmak" idi. 2 seri nolu e-defter Genel Tebliği ile bu şart kaldırılmış ve  Tüzel kişi mükelleflerin e-defter uygulamasından yararlanması için 397 sıra numaralı VUK  Genel Tebliği çerçevesinde Mali Mühür temin etmiş olmalarının yeterli olduğu belirtilmiştir.

 

3-Başvuru Sürecinin Kılavuzlar Aracılığı ile Yürütülmesi:

 

E-defter uygulamasından yararlanma şartlarını taşıyan mükellefler için e-Defter uygulamasına ilişkin usul ve esasların, gelişen ve değişen ihtiyaçlara uygun hızlı ve ikincil mevzuata ihtiyaç duyulmadan yapılabilmesi amacıyla başvuru sürecinin kılavuzlar aracılığıyla yürütülmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle yeni düzenlenmede mükelleflerin www.edefter.gov.tr internet adresinde yayımlanan başvuru kılavuzuna uygun olarak başvuruda bulunması gerektiği; Başkanlık veya Genel Müdürlüğün, gerek görmesi halinde www.edefter.gov.tr internet adresinde yayımlanan kılavuzlara ilave olarak teknik bilgi ve belge talebinde bulunabileceği belirtilmiştir.

 

4-E-defterlerin Güvenli Elektronik İmza veya Mali Mühür ile İmzalanma Süreleri:

 

Önceki düzenlemede, Gerçek ve Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden ayın son gününe kadar  kendilerine ait güvenli elektronik imza ile imzalar hükmü var iken bu süre yeni düzenlemede,  defterlerin ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar imzalaması imkanı sağlanmıştır.

 

5-E-deftere Geçişte Eski Defterlerin Kapanış Tasdiki:

 

Eski düzenlemede aylık dönem, sadece onaya sunulan ayın defter kayıtlarını ifade etmekte olup, önceki aylara ait kayıtları içermez denildikten sonra, hesap dönemi veya takvim yılı içinde, defterlerini elektronik ortamda oluşturmaya başlayanların, izleyen ilk ayda oluşturacakları elektronik defterlerde, ilgili hesap döneminin başından içinde bulundukları döneme kadar gerçekleştirilen tüm kayıtlara da yer verecekleri belirtilmişti. Yeni düzenlemede hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde elektronik defter tutmaya başlayanların izleyen ilk ayda oluşturacakları elektronik defterlerde, önceki dönem kayıtlarına yer verme zorunluluğu kaldırılmıştır. Ayrıca hesap dönemi veya takvim yılı içinde elektronik defter uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin yasal defterlerinin kapanış tasdiki için bir aylık süre verilmiştir.

 

6-E-defterlerin Muhafazası ve İbraz Yükümlüğünün Kapsamı:

 

Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü 1 seri no.lu e-defter Genel Tebliğinin 4.1. bölümün (ç) bendinde, "elektronik defterlerin ve beratların doğruluğuna, bütünlüğüne ve değişmezliğine ilişkin olan her türlü elektronik kayıt ve veri, (elektronik imza ve mali mühür değerleri dâhil) veri tabanı dosyası, saklama ortamı ile doğrulama ve görüntüleme araçlarının tümünü kapsamakta" olduğu belirtilmişken yeni düzenlemede bu tanım "elektronik defterlerin ve beratların doğruluğuna, bütünlüğüne ve değişmezliğine ilişkin olan (elektronik imza ve mali mühür değerleri dâhil)  her türlü elektronik kayıt ve veri ile doğrulama ve görüntüleme araçlarının tümünü kapsamakta"dır denilerek genişletilmiştir.

 

İlgili Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

  

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.