Vergi Sirküleri 49 :27 VE 28 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğleri Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 49 :27 VE 28 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğleri Yayımlanmıştır


Vergi Sirküleri 49 :27 VE 28 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğleri Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

 

VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 28.11.2013

VERGİ SİRKÜLER NO : 2013/49

 

27 VE 28 SERİ NOLU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞLERİ YAYIMLANMIŞTIR

 

28.11.2013 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren 27 ve 28 Seri Nolu ÖTV Genel Tebliğleri ile daha önce yayımlanmış 1 Seri Nolu ÖTV Genel Tebliği ile 14 Seri Nolu ÖTV Genel Tebliğinin bazı bölümlerinde değişiklikler yapılmıştır.

 

Şöyleki, 27 Seri Nolu ÖTV Genel Tebliği ile 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin "4.3. MÜTESELSİL SORUMLULUK VE CEZA UYGULAMASI" başlıklı bölümü değişikliğe uğramıştır. Tebliğ ile  rafineriler kendilerine fason olarak rafine ettirilen ham petrolden elde edilen (I) sayılı listedeki petrol ürünlerinin tesliminde doğacak olan ÖTV'nin ödenmesinden, ham petrolü ithal edenlerle birlikte müteselsilen sorumlu tutulmuşlardır.

 

Diğer yandan tebliğde,  (I) sayılı listedeki malları teslim alanların, bu malları daha yüksek tutarda vergiye tabi bir mal olarak kullanmak veya üçüncü kişilere satmak suretiyle vergi ziyaına sebebiyet vermeleri halinde, ziyaa uğratılan vergi kendilerinden VUK hükümleri uyarınca vergi ziyaı cezası uygulanmak suretiyle tahsil edileceği bildirilmiştir.

 

Tebliğde ayrıca, (II) sayılı listedeki malların ilk iktisabı, teslimi veya ithaline ilişkin işlemleri gerçekleştirenlerin sorumluluğu;  ulusal markeri bulunmayan veya standartlara uygun markeri olmayan malların bulundurulması ile özel etiketi veya işareti olmayan malların bulundurulması konularında açıklamalar yapılmıştır.

 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Yine aynı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 28 Seri Nolu ÖTV Genel Tebliği ilede 14 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin "7. TAŞIT ARAÇLARINDA VERGİ MATRAHI" bölümünde değişikler yapılmıştır.

 

Tebliğde, (II) sayılı listedeki araçların ÖTV mükelleflerince ilk iktisap kapsamındaki teslimlerinde hesaplanacak ÖTV matrahı, teslim işleminin karşılığını teşkil eden bedel olup, bu bedelden, mükellefin düzenlediği faturada ayrıca gösterdiği ticari teamüllere uygun iskontonun düşülmesi mümkün bulunmaktadır denilmiş ancak (II) sayılı listedeki mallardan alınacak vergi, mükellefin bu malı alış bedeli ile her halükârda bu malların imalatçısının satış bedeli veya ithalatta hesaplanan KDV matrahı üzerinden malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamayacağı belirtilerek konu örneklerle açıklanmıştır.

 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.