Vergi Sirküleri 37 : 6495 Sayılı Kanunda Yer Alan Düzenlemeler

Vergi Sirküleri 37 : 6495 Sayılı Kanunda Yer Alan Düzenlemeler


Vergi Sirküleri 37 : 6495 Sayılı Kanunda Yer Alan Düzenlemeler

VERGİ SİRKÜLERİ

VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 05.08.2013

VERGİ SİRKÜLER NO : 2013/37

 

6495 SAYILI KANUNDA YER ALAN DÜZENLEMELER

 

(6495 sayılı kanunda yer alan düzenlemeler 02.08.2013 Tarihinde Resmi Gazetede Yayınlanmıştır)

 

02.08.2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlan 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 29. maddesi ile 3065  sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17. maddesinin Diğer İstisnalar başlıklı dördüncü fıkrasına ek yapılmıştır. Yapılan Kanun değişikliği ile;

"y) 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında; finansal kiralama şirketlerince bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya konu taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile kiralanmaya konu taşınmazların kiralayana satılması, satan kişilere kiralanması ve devri."

 

KDV istisnasının uygulanabilmesi için taşınmazın Finansal Kiralama şirketlerince bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kiralanması ve kiralamaya konu taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu aranmaktadır.

 

Aynı Kanunun 42 nci maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun İstisnalar başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin birinci paragrafındaki parantez içi hükmü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(Taşınmazların kaynak kuruluşlarca kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama şirketlerine satışı ile bu varlıkların varlık kiralama şirketlerince taşınmazın devralındığı kuruma satışından doğan kazançlar için bu oran %100 olarak uygulanır ve bu taşınmazlar için en az iki tam yıl süreyle aktifte bulunma şartı aranmaz. Ancak, varlık kiralama şirketinden devralınan veya kaynak kuruluşça kira sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilememesi hâli hariç olmak üzere, varlık kiralama şirketi tarafından söz konusu taşınmazların üçüncü kişi veya kurumlara satılması durumunda, bu varlıkların kaynak kuruluşta varlık kiralama şirketine devirden önceki kayıtlı değeri ile anılan kurumlarda ayrılan toplam amortisman tutarı dikkate alınarak satışı gerçekleştiren kurum nezdinde vergilendirme yapılır.)

"(Taşınmazların; kaynak kuruluşlarca, kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama şirketlerine satışı ile 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, finansal kiralama şirketlerine satışı ve varlık kiralama ile finansal kiralama şirketlerince taşınmazın devralındığı kuruma satışından doğan kazançlar için bu oran %100 olarak uygulanır ve bu taşınmazlar için en az iki tam yıl süreyle aktifte bulunma şartı aranmaz. Ancak söz konusu taşınmazların; kaynak kuruluş, kiracı veya sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilememesi hâli hariç olmak üzere, varlık kiralama veya finansal kiralama şirketi tarafından üçüncü kişi ve kurumlara satılması durumunda, bu taşınmazların kaynak kuruluşta veya kiracıdaki varlık kiralama veya finansal kiralama şirketine devirden önceki kayıtlı değeri ile anılan kurumlarda ayrılan toplam amortisman tutarı dikkate alınarak satışı gerçekleştiren kurum nezdindevergilendirme yapılır.)."

 

Bu değişiklikle 2 yıl elde bulundurma şartıyla %75 olarak uygulanan taşınmaz satış kazanç istisnası 2 yıl elde bulundurma şartı aranmaksızın %100 olarak uygulanacaktır. Bu istisnanın uygulanabilmesi için taşınmaz satışının 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla yapılmış olması gerekir. Anılan istisna hem taşınmazın ilk aşamada finansal kiralama şirketlerine satışı ve hem de varlık kiralama ile finansal kiralama şirketlerince taşınmazın devralındığı kuruma satışından doğan kazançlar için uygulanacaktır.

 

Aynı Kanun'un Geçici 2. maddesinin 1. bendinde 6111 Sayılı Kanun kapsamında borçları yapılandırılan ve bu maddenin yayımlandığı tarih itibarıyla Kanun'dan yararlanma hakları devam eden il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların, 6111 sayılı Kanun kapsamında 2013 yılının Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında ödenmesi gereken taksitlerine yönelik açıklama yapılmıştır. Söz konusu maddede, kapsama giren borçluların yapılandırılan borçlarının 6111 sayılı Kanun'un 18. maddesine göre tercih ettikleri taksit sayısına göre belirlenen son taksit ödeme süresinde ödeneceği ve bu şekilde ödeme süresi uzatılan taksitlerin son taksitle birlikte ödenmesi hâlinde bu taksitlere geç ödeme zammı tatbik edilmeyeceği belirtilmiştir.

Söz konusu maddenin 2. bendinde ise; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanun'a göre;

31/12/2010 tarihinden (bu tarih dahil) önce verilen
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi geçmemiş bulunan veya dava açılmış ya da dava açma süresi geçmemiş olan

idari para cezaları için Ekim 2013 ayı sonuna kadar 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunulması hâlinde, söz konusu cezaların 6111 sayılı Kanun'un ilgili maddelerine göre yapılandırılacağı belirtilmiştir.

 

6111 sayılı Kanun hükümlerine göre hesaplayıp 1,05 kat sayısı ile çarpılarak Kanun hükümlerine göre bulunan "ödenecek tutar"ın tamamının; Kasım 2013, Ocak 2014 ve Mart 2014 aylarında üç eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

 

Bu madde hükmünden, fıkra kapsamına giren ve aslı ödenmiş idari para cezalarının fer'îleri de yararlanabilecektir. Fakat, bu maddenin yayımlandığı tarihten önce bu madde kapsamına giren alacaklardan tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmeyecektir.

 

Bilgilerinize Sunulmuştur

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.