Vergi Sirküleri 22 : Yeni Varlık Barışı Yürürlüğe Girmiştir.

Vergi Sirküleri 22 : Yeni Varlık Barışı Yürürlüğe Girmiştir.


Vergi Sirküleri 22 : Yeni Varlık Barışı Yürürlüğe Girmiştir.
VERGİ SİRKÜLERİ
VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 29.05.2013
VERGİ SİRKÜLER NO : 2013/22

YENİ VARLIK BARIŞI YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

 

(6486 Sayılı Kanun 29.05.2013 Tarihinde Yayınlanmıştır)
6486 Sayılı " Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" İle Gelir Vergisi Kanunu'na Geçici 85.Madde eklenmiş ve böylece kamuoyunda varlık barışı olarak adlandırılan düzenleme yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu düzenleme 2008 yılında uygulamaya giren 5811 sayılı Varlık Barışı Kanunu ile birebir örtüşmektedir. Tek ayrım, 5811 sayılı Kanun yurt içinde bulunan ancak kayıtlarda yer almayan varlıkları da kapsama almaktayken 2013 tarihli bu yeni düzenleme sadece yurt dışı varlıkları kapsamına almış bulunmaktadır.
2013 Tarihli Varlık Barışı düzenlemesi yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'ye getirilerek ekonomiye kazandırılması ve taşınmazların kayda alınması ile işletmelerin öz kaynakları içinde yer almayan bu türden varlıkların sermaye olarak konulmak suretiyle işletmelerin sermaye yapılarının güçlendirilmesini amaçlamaktadır.
Sözkonusu varlıklar ,
- para
- döviz
- altın
- menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları
- ve gayrımenkuller
den oluşmaktadır. Bu varlıklar yurtdışında bulunmakla birlikte Türkiye'de işletme kayıtlarına geçirilmemiş olması gerekmektedir. İşte bu varlıkların en son 31 Ağustos 2013 tarihine kadar Türkiye'ye transferi ve işletme kaynakları arasına dahil edilmesi öngörülmektedir. Bu varlıkların 31 Ağustos 2013 tarihine kadar işletmeye kaydedilmesi halinde üzerinden %2 oranında vergi ödenmesi gerekmektedir. 
İşletmeye kaydedilen bu varlıkların TL değerleri, ileride yapılacak vergi incelemelerinde, bulunacak matrah farkından mahsup edilecektir.
1- YURTDIŞINDA BULUNAN VARLIKLARIN YURDA GETİRİLMESİ
Gerçek veya tüzel kişilerce, 15 NİSAN 2013 tarihi itibarıyla sahip olunan ve yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile varlığı kanaat verici bir belgeyle ispat edilen taşınmazlar, 31 Temmuz 2013'e kadar TL cinsinden rayiç bedelle banka veya aracı kuruma bildirilir ya da vergi dairelerine beyan edilir. 
Bu kıymetler, Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan mükellefler tarafından beyan tarihini takip eden ay sonuna kadar kanuni defterlere kaydedilir. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, bu Kanun hükümleri uyarınca kanuni defterlerine kaydettikleri kıymetler için pasifte özel fon hesabı açarlar. Bu fon hesabı, sermayenin cüz'ü addolunur, sermayeye ilave dışında başka bir amaçla kullanılamaz. Serbest meslek kazanç defteri ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler, söz konusu kıymetleri defterlerinde ayrıca gösterirler. Bu varlıklar dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaz.
2- BEYAN EDİLEN VARLIKLAR ÜZERİNDEN %2 ORANINDA VERGİ ÖDENECEKTİR
Yurt dışında bulunan bu varlıkların TL cinsinden değerleri;
i- Ya vergi dairelerine beyan edilir -ki bu durumda vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %2 oranında vergi tarh edilir ve bu vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenir. 
ii- Ya da Banka ve aracı kurumlara bildirilir, banka ve aracı kurumlar kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak %2 oranında hesapladıkları vergiyi, bildirimi izleyen ayın on beşinci günü akşamına kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan eder ve aynı sürede öderler. 
Ödenen vergi, hiçbir suretle gider yazılamaz ve başka bir vergiden mahsup edilemez.
3- MATRAH FARKI SİGORTASI: BEYAN EDİLEREK VERGİSİ ÖDENEN VARLIKLAR, İLERİDE YAPILACAK VERGİ İNCELEMELERİ SONUCU TESPİT OLUNACAK MATRAH FARKINA SAYILACAKTIR
Bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. 
Başka nedenlerle bu maddenin yürürlüğe girdiği 29 Mayıs 2013 tarihinden sonra başlayan ve 1/1/2013 tarihinden önceki dönemlere ilişkin vergi incelemeleri sonucu
- gelir, 
- kurumlar
- ve katma değer
vergisi yönünden tespit edilen matrah farkından, bu Kanun kapsamında beyan edilen tutarlar mahsup edilerek aradaki fark için tarhiyat yapılacaktır. 
Kanunun yürürlük tarihinden yani 29 Mayıs 2013 tarihinden önce başlamış ve devam etmekte olan vergi incelemeleri bu kapsamın dışında kalmaktadır.
Diğer taraftan beyan edilen değerler sadece ve sadece gelir, kurumlar ve KDV matrah farkına yönelik olup diğer vergileri örneğin BSMV, damga vergisi, ÖTV vb. vergileri kapsamamaktadır.
Bu uygulama; 2012 yılıda dahil olmak üzere geçmiş yıllara ilişkin vergi incelemelerini kapsamaktadır. 
4- ÖZEL ÖNEM TAŞIYAN HUSUSLAR
Banka, aracı kurum yada vergi dairesine bildirilmesine rağmen yurtdışında bulunan para, altın, döviz yada menkul kıymetlerin süresi içerisinde Türkiye'de açılacak hesaplara transfer edilmemesi halinde;
- hesaplanan %2 vergi her halükarda vergi dairesi tarafından tahsil edilecektir.
- Ileride yapılacak incelemeler dolayısıyla matrah farkı/ vergi sigortası imkanından yararlanılamayacaktır.

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,

 


GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.