Vergi Sirkuleri 15 : Ticaret Sicil Yönetmeliği

Vergi Sirkuleri 15 : Ticaret Sicil Yönetmeliği


Vergi Sirkuleri 15 : Ticaret Sicil Yönetmeliği
 
VERGİ SİRKÜLERİ

 

SİRKÜLER TARİHİ : 28.01.2013
SİRKÜLER NO : 2013/15
TİCARET SİCİL YÖNETMELİĞİ

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 26'ncı maddesine dayanılarak hazırlanan Ticaret Sicil Yönetmeliği, 27.01.2013 tarih ve 28541 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ticaret Sicil Yönetmeliği'nde; Ticaret Sicil Müdürlükleri'nin kurulmasına ve işleyişine ilişkin hususlar haricinde Anonim Şirketler'in ve Limited Şirketler'in; Kuruluş işlemleri, sözleşme değişiklikleri, sermaye artırım ve azaltım işlemleri ile Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme ve Tasfiye işlemlerine ilişkin tescil ve başvuru belgeleri hakkında düzenlemelere yer verilmiştir. 

Ticaret Sicil Yönetmeliği'nde düzenlenen hususlar başlıklar halinde aşağıda yer almaktadır:

Birinci Kısım : Genel Hükümler
Birinci Bölüm : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
İkinci Bölüm : Ticaret Sicil Müdürlüğünün Teşkilatı ve Denetimi
Üçüncü Bölüm : Sicil Kayıtlarının Tutulması, Erişim Hakkı ve Belge Verilmesi

İkinci Kısım : Tescil Usulü
Birinci Bölüm : Sicile Başvuru, Belgeler ve Zaman Unsurunun Belirlenmesi
İkinci Bölüm : Tescile İlişkin Genel Hükümler
Üçüncü Bölüm : İnceleme Yükümlülüğü, Tescil İsteğinin Reddi, Tescile Davet, Ceza ve Bildirim Yükümlülüğü
Dördüncü Bölüm: İtiraz, Geçici Tescil ve İlan
Beşinci Bölüm : Ticaret Ünvanı ve İşletme Adı
Altıncı Bölüm : Ticari Temsilci ve Acente

Üçüncü Kısım : Ticari İşletmelerin Tescili
Birinci Bölüm : Gerçek Kişilere Ait Ticari İşletmeler
İkinci Bölüm : Derneklere Ait Ticari İşletmeler
Üçüncü Bölüm : Vakıflara Ait Ticari İşletmeler
Dördüncü Bölüm: Kamu Tüzel Kişileri ile Kamuya Yararlı Dernekler ve Gelirinin Yarısından Fazlasını Kamu 
Görevi Niteliğindeki İşlere Harcayan Vakıflara Ait Ticari İşletmeler
Beşinci Bölüm : Donatma İştiraki

Dördüncü Kısım : Ticaret Şirketlerinin Tescili
Birinci Bölüm : Kollektif ve Komandit Şirketler
İkinci Bölüm : Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler
Üçüncü Bölüm : Anonim Şirketler
Birinci Ayrım : Kuruluş
İkinci Ayrım : Genel Sözleşme Değişikliği
Üçüncü Ayrım : Özel Sözleşme Değişikliği
Dördüncü Ayrım : Tek Pay Sahipli Anonim Şirketler
Beşinci Ayrım : Sona Erme, Tasfiye, Tasfiyeden Dönme ve Ek Tasfiye
Dördüncü Bölüm: Limited Şirketler
Birinci Ayrım : Kuruluş ve Genel Sözleşme Değişiklikleri
İkinci Ayrım : Özel Sözleşme Değişiklikleri
Üçüncü Ayrım : Tek Ortaklı Limited Şirketler
Dördüncü Ayrım: Esas Sermaye Paylarının Geçici
Beşinci Ayrım : Sona erme, Tasfiye, Tasfiyeden Dönme ve Ek Tasfiye
Beşinci Bölüm : Şirketler Topluluğu 
Altıncı Bölüm : Anonim ve Limited Şirketler ile Şirketler Topluluğu Denetçileri
Yedinci Bölüm : Kooperatifler

Beşinci Kısım : Merkez Değişiklikleri ve Şube
Birinci Bölüm : Merkez Değişikliği
Birinci Ayrım : Türkiye İçinde Merkezin Değişmesi
İkinci Ayrım : Yabancı Bir işletmenin Merkezinin Türkiye'ye Taşınması
Üçüncü Ayrım : Türkiye'deki Bir Şirketin Merkezinin Yurtdışına Taşınması
İkinci Bölüm : Şube
Birinci Ayrım : Şube Tanımı ve Ünvanı
İkinci Ayrım : Merkezler Türkiye'de Bulunan Ticari İşletmelerin Şubelerinin Tescili
Üçüncü Ayrım : Merkezleri Türkiye Dışında Bulunan Ticari İşletmelerin Türkiye'deki Şubelerinin Tescili
Dördüncü Ayrım : Merkez ile Şube Kayıtlarının İlişkilendirilmesi ve Şube Kaydının Silinmesi

Altıncı Kısım : Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme
Birinci Bölüm : Birleşme
İkinci Bölüm : Bölünme
Üçüncü Bölüm: Tür Değiştirme
Dördüncü Bölüm:Ticari İşletme ile İlgili Birleşme, Devir ve Tür Değiştirme
Yedinci Kısım : İflas ve Konkordato
Birinci Bölüm : İflas, Konkordato Mühleti Verilmesi ve Malvarlığının Terki Suretiyle 
Konkordato Sözleşmesi

Ticaret Sicil Yönetmeliği'ne ulaşmak için tıklayınız. 

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.