Vergi Sirküleri 13 : Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı

Vergi Sirküleri 13 : Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı


Vergi Sirküleri 13 : Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı

VERGİ SİRKÜLERİ

 

SİRKÜLER TARİHİ     : 23.01.2013
SİRKÜLER NO            : 2013/13

 

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI

 

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 398'nci maddesi kapsamında Bağımsız Denetime tabi olacak şirketlere ilişkin usul ve esasları belirleyen Bakanlar Kurulu kararı 06.01.2013 tarih ve 28537 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Buna göre;

 

1- Tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile birlikte aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayan şirketler ile Bakanlar Kurulu kararının ekindeki (I) sayılı liste kapsamında yer alan şirketler bağımsız denetime tabi olacaktır. (I) sayılı listeye ulaşmak için tıklayınız.

 

- Aktif toplamı 150.000.000.-TL,

- Yıllık net satış hasılatı 200.000.000.-TL, ve üstü

- Çalışan sayısı 500 ve üstü

 

2- Ekli (II) sayılı liste kapsamında yer alan şirketler, tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile birlikte listede belirtilen sınırlamalar dikkate alınarak Bağımsız Denetime tabi olacaktır. (II) sayılı listeye ulaşmak için tıklayınız.

 

3- Ekli (I) sayılı liste kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi kuruluşlar ile ekli (II) sayılı listenin yedinci sırası kapsamına giren kuruluşlar hariç olmak üzere sermayesinin en az %50 ve daha fazlası Devlete, İl özel idarelerine, kanunla kurulmuş vakıflara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan şirketler bu kararın kapsamı dışındadır.

 

Şirketler; 1'nci madde başlığı altında sayılan üç ölçütten en az ikisinin sınırlarını, art arda iki hesap döneminde aşmaları halinde müteakip hesap döneminden itibaren Bağımsız Denetime tabi olacaktır. Bağımsız denetime tabi şirketler, sözkonusu ölçütlerden en az ikisine ait sınırların art arda iki hesap döneminde altında kalmaları ya da bir hesap döneminde söz konusu ölçütlerden en az ikisinin sınırlarının yüzde yirmi veya daha fazla altında kalmaları durumunda, müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetimden çıkarılacaktır.

 

Kararda belirtilen üç ölçütten ikisinin sınırlarının aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; şirketin aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından yürürlükteki mevzuat uyarınca hazırladıkları 2011 ve 2012 yıllarına ait finansal tablolar, çalışan sayısı bakımından ise yine 2011 ve 2012 yıllarındaki ortalama çalışan sayısı esas alınacaktır.

 

Bağlı ortaklıkları ve iştirakleri bulunan şirketler açısından ise; sözkonusu üç ölçütten ikisinin sınırlarının aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından ana ortaklık ve bağlı ortaklığa ait finansal tablolarda yer alan kalemlerin toplamı, çalışan sayısı bakımından ise ortaklıkta ve bağlı ortaklıkta 2011 ve 2012 yıllarındaki ortalama çalışan sayılarının toplamı dikkate alınacaktır.

 

Sınırlı Bağımsız Denetim yükümlülükleri ise Kamu Gözetim Kurulu'nun yapacağı düzenlemeler kapsamında değerlendirilecektir.

 

İlgili Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.