Vergi Sirküleri 07 : 2013 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarının Tutarları

Vergi Sirküleri 07 : 2013 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarının Tutarları


Vergi Sirküleri 07 : 2013 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarının Tutarları

SİRKÜLER
SİRKÜLER TARİHİ     : 03.01.2013

SİRKÜLER NO            : 2013/07

2013 YILINDA UYGULANACAK USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ TUTARLARI İLE DİĞER MİKTARLAR %7,8 ORANINDA ARTIRILMIŞTIR

( 422 Nolu Vergi Usul Kanunu Tebliğ 31.12..2012 Tarihinde Yayımlanmıştır )

Anılan Tebliğ ile 2013 yılı gelirlerine uygulanmak üzere belirlenen indirim ve istisna tutarları aşağıda yer almaktadır.

 

Vergi Usul Kanununun ilgili maddelerinde yer alıp 2012 yılında uygulanan miktarların ve hadlerin, 2012 yılı için %7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler aşağıdaki listede gösterilmiştir.

Vergi Usul Kanununda Yer Alan Ve 1/1/2013 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had Ve Miktarlar

 

MADDE NO - KONUSU

2013 Yılında Uygulanacak Miktar (TL)

MADDE 104-

İlanın şekli

 

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

1.800

 

3- İlanın;

- Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

- Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

 

1.800-180.000

                                 180.000 ve üzeri

MÜKERRER MADDE 115-

Tahakkuktan vazgeçme

21

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1- Yıllık;

- Alış tutarı

- Satış tutarı

 

150.000

200.000

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

80.000

 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

150.000

MADDE 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

800

MADDE 252-

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

2,10

MADDE 313-

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

800

MADDE 343-

En az ceza haddi

 

 

- Damga vergisinde

- Diğer vergilerde

9,40

19

MADDE 352-

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

(Kanuna bağlı cetvel)

 

 

I inci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri

 

110

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

70

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar

35

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

17

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

9,40

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

4,30

 

II nci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri

 

60

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

35

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar

17

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

9,40

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

4,30

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

2,40

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

190

                                           94.000

 

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

- Her bir belge nev'ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

- Her bir belge nev'ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

 

 

190

                                9.400

 

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

190

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

4.300

 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

230

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

700

                            140.000

 

9-4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

940

 

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

700

MADDE 355-

b) Damga Vergisinde

 

 

- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

1,60

MÜKERRER MADDE 355-

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci

madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.200

 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

600

 

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

300

 

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

940.000

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.