Vergi Sirkuleri 06 : 2013 Yılı Gelirlerine Uygulanacak İndirim ve istisna Tutarları

Vergi Sirkuleri 06 : 2013 Yılı Gelirlerine Uygulanacak İndirim ve istisna Tutarları


Vergi Sirkuleri 06 : 2013 Yılı Gelirlerine Uygulanacak İndirim ve istisna Tutarları

SİRKÜLER

 

SİRKÜLER TARİHİ                 : 03.01.2013
SİRKÜLER NO                        : 2013/06

 

2013 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK İNDİRİM VE İSTİSNA TUTARLARI

( 284 Nolu Gelir  Vergisi Kanunu Tebliğ 31.12.2012 Tarihinde Yayımlanmıştır )

Anılan Tebliğ ile 2013 yılı gelirlerine uygulanmak üzere belirlenen indirim ve istisna tutarları aşağıda yer almaktadır.

 

1.    Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2013 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3.200 TL olarak tespit edilmiştir.

2.    Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanununun 23/8 numaralı bendinde yer alan bu istisna tutarı 2013 takvim yılında uygulanmak üzere 12.00 TL olarak tespit edilmiştir.

3.    Sakatlık İndirimi Tutarları

Gelir Vergisi Kanununun 31.maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları, 2013 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece sakatlar için 800 TL, ikinci derece sakatlar için 400 TL, üçüncü derece sakatlar için 190 TL olarak tespit edilmiştir.

4.    Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80.maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2013 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 9.400 TL olarak tespit edilmiştir.

5.    Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanununun 82. maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2013 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 21.000 TL olarak tespit edilmiştir.

6.    Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkinBeyanname Verme Sınırı

Gelir Vergisi Kanununun 86.maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2013 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.390 TL olarak tespit edilmiştir.

7.    2012 Takvim Yılında Elde Edilen Bir Kısım Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı

2012 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75/- (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranı uygulanmak suretiyle beyan edilecektir.

2012 yılında elde edilen bu nitelikteki menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı % 84,4 olarak belirlenmiştir.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,