Vergi Sirküleri 01 : Konut Teslimlerinde Yeni KDV Oranları Yürürlüğe girmiştir.

Vergi Sirküleri 01 : Konut Teslimlerinde Yeni KDV Oranları Yürürlüğe girmiştir.


Vergi Sirküleri 01 : Konut Teslimlerinde Yeni KDV Oranları Yürürlüğe girmiştir.

SİRKÜLER

SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2013
SİRKÜLER NO          : 2013/1

KONUT TESLİMLERİNDE YENİ KDV ORANLARI YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

 ( 2012/4116 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 01.01. 2013 Tarihinde Yayımlanmıştır)

150 m2’nin altında konut teslimlerinde %1 olarak uygulana gelen KDV oranı büyük şehirlerde lüks ve birinci sınıf inşaatlar için farklılaştırılmış ve KDV oranları %8 ve %18 olarak belirlenmiştir. Konuya ilişkin açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır.

1-   Yasal Düzenleme

Anılan Karar ile 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 1.maddesine (6) numaralı fıkra eklenmiştir. Buna göre;

Net alanı 150 m2,ye kadar konutlardan; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyük şehirlerde lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın Emlak Vergisi Kanununun 29.maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;

-       Beş yüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde %8 KDV oranı,

-       Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde ise %18 KDV oranı .”

uygulanacaktır.

2-   Uygulama Büyükşehir Belediyesinin Olduğu İllerde Geçerlidir:

Uygulama sadece 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki illerde geçerlidir. Söz konusu 16 il aşağıda yer almaktadır.

Adana                                                                                                       İçel
Ankara                                                                                                      İstanbul
Antalya                                                                                                     İzmir
Bursa                                                                                                        Kayseri
Diyarbakır                                                                                                Kayseri
Erzurum                                                                                                   Konya
Eskişehir                                                                                                 Samsun
G.Antep                                                                                                   Sakarya

16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler uygulamanın dışında tutulmuş olup buralarda teslim edilecek 150 m2’nin altında konutlar için yine %1 oranı uygulanacaktır.

Bu iller dışında ise konutun arsa değerine değil m2 ölçüsüne bakılacak ve eğer 150 m2’den düşükse %1, eğer 150 m2’nin üzerinde ise %18 KDV oranı uygulamasına devam edilecektir.

3-   Uygulama Lüks Veya Birinci Sınıf İnşaat Olarak Yapılan Konutlar İçin Geçerlidir

Emlâk Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzüğün 10. maddesinde binalar, inşaat sınıflarına göre beş gruba ayrılmıştır:

1 - Lüks inşaat,

2 - Birinci sınıf inşaat,

3 - İkinci sınıf inşaat,

4 - Üçüncü sınıf inşaat,

5 - Basit inşaat

Bu sınıflama, binanın yapılış tarzı, işçiliği, çeşitli kısımlarında kullanılan malzemenin cinsi, kalitesi ve benzeri hususlar nazara alınarak yapılır. İnşaat sınıflarının tayinine esas alınacak nitelikler Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş olup Bina İnşaat Sınıflarının Tespitine Dair Cetvel 15.12.1982 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmış olup Sirküler ekimizde de yer almaktadır.

14 numaralı Emlak Vergisi Tebliğinde ise Cetvelde, binaların yapılış tarzı, işçiliği, çeşitli kısımlarında kullanılan malzemenin cinsi ve kalitesi gibi özelliklerine yer verildiği belirtilmiştir. Buna göre, binanın gireceği sınıf, bu özelliklerden yarıdan fazlasını taşıyıp taşımadığına bakılarak belirlenecektir. Örneğin bina, ikinci sınıf inşaata ilişkin özelliklerden yarıdan fazlasını taşıyorsa ikinci sınıf olarak beyan edilecektir.

Binada anılan özelliklerden yarıdan fazlası yoksa, bu defa özellikleri itibariyle en yakın olduğu sınıfın beyan edilmesi icap edecektir. Örneğin, binanın 5 özelliği ikinci sınıfa, 4 özelliği üçüncü sınıfa, 1 özelliği de birinci sınıfa dahil ise, söz konusu bina ikinci sınıfa daha yakın olduğu için ikinci sınıf olarak beyan edilmesi gerekir.

Diğer taraftan, binanın bir alt veya üst sınıftan hangisine gireceği konusunda tereddüde düşülen hallerde, rayiç bedelin beyan edilmesinin esas olduğu da dikkate alınarak, bir üst sınıf bildirilmelidir. Örneğin binanın üçüncü sınıfa mı yoksa ikinci sınıfa mı gireceğinde tereddüt gösteriliyorsa, bu binanın ikinci sınıf inşaat kabul edilmesi uygun olacaktır.

Binanın sınıfını belirleyen cetvel görüleceği üzere 1982 yılında yayınlanmıştır. Dolayısıyla o günkü standartlara göre yayınlanan cetvelin Maliye Bakanlığı tarafından güncellenmesine ihtiyaç vardır.

4- Arsanın Birim M2 Vergi Değeri Özel Önem Taşımaktadır

Konutun üzerine yapıldığı arsanın Belediyelerce 4 yılda bir  ilan edilen arsa birim m2 vergi değeri;

-       Beş yüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde %8 KDV oranı,

-       Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde ise %18 KDV oranı,

Uygulanacaktır. Bu husus yapı ruhsatının alındığı tarihteki Emlak Vergisine esas alınan vergi değerini ifade etmektedir.

Diğer taraftan Büyükşehir illerinde arsanın emlak vergi değeri 500 -TL’nin altında ise (150 m2’nin altında konutlar için) %1 KDV oranı uygulamasına devam edilecektir.

5-   Uygulamanın Başlangıcı

Uygulama 1.1.2013 tarihinden itibaren geçerlidir. Dolayısıyla 1.1.2013 tarihinden sonra alınacak yapı ruhsatları ile ilgili konutlara bu Kararnamedeki oranlar uygulanacaktır.

Dolayısıyla 1.1.2013 tarihinden önce alınmış ruhsatlara dayalı konutlar ne zaman teslim edilirse edilsin net alanı ölçüsüne bakılacak ve 150 m2 ‘yi aşmıyorsa %1 KDV oranı uygulanacaktır

Aynı şekilde kamu kurum ve kuruluşlar ile bunların iştirakleri tarafından ( TOKİ, Emlak Konut vb ) ihalesi 1.1.2013 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerine de bu kararnamedeki düzenlemeler geçerli olacaktır.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.