Vergi Sirküleri 2015/52 : Avukatlık Bedeline Karşı Açılan Dava Sonucunda Hüküm Olunan İcra İnkar Tazminatı Ve Yasal Faizine İlişkin Özelge

Vergi Sirküleri 2015/52 : Avukatlık Bedeline Karşı Açılan Dava Sonucunda Hüküm Olunan İcra İnkar Tazminatı Ve Yasal Faizine İlişkin Özelge

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 01.12.2015
SİRKÜLER NO : 2015/52

AVUKATLIK BEDELİNE KARŞI AÇILAN DAVA SONUCUNDA HÜKÜM OLUNAN İCRA İNKAR TAZMİNATI VE YASAL FAİZİNE İLİŞKİN ÖZELGE

Gelir İdaresi tarafından yayımlanan 16/09/2011 tarihli Özelgede; avukatlık vekalet sözleşmesi hükümlerine göre bir kamu kurumunda serbest meslek faaliyetinde (Avukatlık bürosu) bulunulduğu ve serbest meslek makbuzu düzenlenerek beyan edilen ve vergisi ödenen gelirin kurum tarafından ödenmemesi nedeniyle Asliye Hukuk Mahkemesinde iptal davası açıldığı, dava sonucunda haksız itirazda bulunan ilgili kamu kurumu aleyhine asıl alacağın % 40'ına isabet eden tutarda icra inkar tazminatı ödenmesine karar verildiği, toplam dosya alacağının % 90'lık kısmının ilgili icra dairesinden tahsil edildiği, kalan kısmının halen tahsil edilemediği belirtilerek, icra inkar tazminatı ve faizinin ilgili kurum tarafından icra müdürlüğüne yatırılması nedeniyle;

Kurum adına mı yoksa icra müdürlüğü adına mı serbest meslek makbuzu düzenlenmesi gerektiği, 
Stopaj ve KDV'ye tabi olup olmadığı,
İcra müdürlüğünce mahkeme kararına istinaden harç, damga vergisi gibi kesintilerinin yapılması nedeniyle kesintilerin gider olarak kayıtlara alınıp alınamayacağı,

hususlarında görüş talep edilmiştir.
 
Özelgede yapılan açıklamalar ile;

Serbest meslek faaliyeti ile ilgili alacağın serbest meslek kazancı olarak, icra inkar tazminatı ile yasal faizinin ise menkul sermaye iradı olarak; tahsil edildikleri yılın geliri olarak dikkate alınması gerektiği, ancak tevfikata tabi tutulmayan menkul sermaye iradının o yıl içinde tahsil edilen tutarının Gelir Vergisi Kanununun 86/1-d maddesinde belirtilen beyan sınırını aşmaması halinde beyannameye dahil edilmeyeceği,
Diğer taraftan, mahkeme kararına istinaden ödenen harç, damga vergisi ve benzeri kesintiler, gelir vergisi kanununun 68 ve 78'inci maddesinde sayılan giderler niteliğinde olmadığından kazanç tespitinde indirim olarak dikkate alınmasının mümkün bulunmadığı,
Mahkeme Başkanlığınca hükmolunan icra inkar tazminatı ve yasal faiz belli bir teslim veya hizmetin karşılığı olarak alınmadığından KDV'nin konusuna girmeyeceği,
Mahkeme kararıyla hükmolunan icra inkar tazminatının ve icra inkar tazminatı ile ilgili tahsil edilen yasal faizin icra dairelerince borçludan alınarak tarafınıza ödenmesi halinde borçlu adına tarafınızca serbest meslek makbuzu düzenlenmesi gerektiği,

Sonuçlarına varılmıştır.

İlgili özelgeye ulaşmak için tıklayınız .


Bilgilerinize Sunulur. 
Saygılarımızla, 

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.