Vergi Sirküleri 2015/44 :Kdv İadesinde İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi’nin (İtus) Avantajları

Vergi Sirküleri 2015/44 :Kdv İadesinde İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi’nin (İtus) Avantajları

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 03.11.2015
SİRKÜLER NO : 2015/44

KDV İADESİNDE İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ’NİN (İTUS)
                                        
AVANTAJLARI

 

1 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girmiş olan KDV Genel Uygulama Tebliği (GUT) ile KDV iadesinde bazı kolaylıklar sağlanmıştır. İTUS ile getirilen kolaylıkları hatırlatmak için özet olarak aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır:
1- İTUS Uygulaması Ne Tür Avantaj Getirir?:

KDV iadesinde, iadenin teminat karşılığında talep edilmesi durumunda, iade miktarının Tebliğ'de belirlenen sınırı aşan kısmı için % 8 oranında teminat verilmesi yeterli olur,

2- İTUS Sertifikası Almak İçin Gerekli Genel Şartlar Nelerdir?

  Öncelikle tüm mükellefler için aranan "Genel Şartlar" vardır. Bu şartların bazıları aşağıdaki gibidir;

Vergi mükellefiyetinin bulunması; 

Mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle, defter ve belgelerin ibrazından imtina edilmemiş olması; 

Beyanname verme ödevinin her bir vergi türü itibarıyla ikiden fazla aksatılmamış olması; 

Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma fiili nedeniyle özel esaslara tabi tutulmamış veya tutulmuşsa genel esaslara dönülmüş olması,

Cari takvim yılı da dahil olmak üzere son iki takvim yılına ilişkin tam tasdik

sözleşmesi bulunması.

3- İTUS Sertifikası Almak İçin Gerekli Özel Şartlar Nelerdir?

A-İhracat İstisnası Kapsamındaki İade Talepleri Bakımından İmalatçılar ve İmalatçı-İhracatçılar İçin;

İlgili sicile kayıtlı olmak,

Ödenmiş sermayelerinin veya son bilançolarında kayıtlı ATİK'lerinin

(gayrimenkuller hariç) amortisman düşülmeden önceki toplam tutarının 100.000 TL'yi aşması,

Üretim kapasitesi ile bu kapasitenin gerektirdiği iktisadi kıymetlere sahip olduğu kapasite raporuyla teyit edilmesi,

İmalat işinde 20 veya daha fazla işçi çalıştırılması, şartları aranmaktadır.

B- Diğer İhracatçılar (Hizmet İhracatı Yapanlar Hariç) İçin:

Genel şartları taşıyan mükelleflerden, son üç takvim yılı itibarıyla yıllık 4 milyon

ABD Doları veya son beş takvim yılı itibarıyla yıllık iki milyon ABD Doları ve üzerinde
ihracat yapanlara, bu şartları sağladıkları tarihi takip eden yılbaşından itibaren geçerli olmak
üzere İTUS sertifikası verilir.

C- Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler Bakımından (İndirimli Orana Tabi İşlem Yapanlar Bu kapsamdadır):

Son yıllık kurumlar vergisi veya gelir vergisi beyannamesinin ekinde yer alan bilânçoya göre;

 

- Aktif toplamı 40.000.000 TL,
- Maddi duran varlıkları toplamı 10.000.000 TL,
- Öz sermaye tutarı 20.000.000 TL,
- Net satışları 50.000.000 TL,
- Aylık ortalama çalıştırılan kişi sayısı 50'den fazla olması aranır.

 

4- İTUS Sertifikası Almak Ne Kadar Zaman Alır?

Belirtilen şartları birlikte taşıyan mükelleflerin bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlığına/Defterdarlığa bir dilekçe ile başvurması halinde, başvuru tarihini izleyen 15 gün içinde "İTUS Sertifikası" verilebilecektir.

KDV Genel Uygulama Tebliğ'inin konuya ilişkin bölümüne ulaşmak için tıklayınız.

  

Bilgilerinize Sunulur. 
Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.