Vergi Sirküleri 2015/20: Anayasa Mahkemesi Kararı: Her Yönetici Kendi Döneminin Borçlarından Sorumludur

Vergi Sirküleri 2015/20: Anayasa Mahkemesi Kararı: Her Yönetici Kendi Döneminin Borçlarından Sorumludur

VERGİ SİRKÜLERİ


SİRKÜLER TARİHİ         : 21.04.2015
SİRKÜLER NO                : 2015/20

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI: HER YÖNETİCİ KENDİ DÖNEMİNİN BORÇLARINDAN SORUMLUDUR 

(2015/29 sayılı AYM Kararı 03.04.2015 Tarihinde Yayınlanmıştır)

Söz konusu AYM kararı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un “Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu” başlıklı mükerrer 35’inci maddesinin son iki fıkrasını iptal etmiştir. Bu karara göre artık kusuru bulunmayan kanuni temsilci, şirket tarafından ödenmeyen vergi borcundan sorumlu tutulamayacaktır.

Bilindiği üzere tartışmanın kaynağı şu şekilde ortaya çıkmıştı: 6183 sayılı kanunun mükerrer 35’inci maddesine 04.06.2008 tarihinde  eklenen son iki fıkra ile, amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda kanuni temsilci veya teşekkülü idare edenlerin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahısların, amme alacağının ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulacağı, kanuni temsilcilerin sorumluluklarına dair Vergi Usul Kanunu’nun 10’uncu maddesinde yer alan hükümlerin, bu maddede düzenlenen sorumluluğu ortadan kaldırmayacağı hüküm altına alınmıştı. Bu hükümler ile kanuni temsilcilerin kusurlu sorumluluğunun arandığı VUK hükümlerinin sorumluluğu kaldırmayacağı düzenlenmişti. Bu uygulama, kanuni temsilcilerin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın vergi ve diğer mali ödev ve sorumluluklara ilişkin olarak sonradan kendilerinin görevde olmadığı ve müdahale şanslarının bulunmadığı bir dönemde gerçekleşen bir eylemden müteselsilen sorumlu tutulmaları sonucunu doğurmaktaydı. Anayasa Mahkemesi bu düzenlemeyi iptal etmiştir. 

Anayasa Mahkemesi kararı yayımı tarihi olan 03.04.2015 tarihinde yürürlüğe girmiş olup geçmişe yönelik uygulanmayacaktır.

Örnek: X A.Ş.’nde Bay A yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaya 21.11.2011 tarihinde başlamış ve 08.07.2013 tarihine kadar bu görevini sürdürmüştür.  Bay B ise 09.07.2013 tarihinde görevi devralmış ve halen bu görevini sürdürmektedir. Bay B yönetime geldiğinde şirketin 2013 mart dönemine ilişkin ödenmemiş 20.000TL tutarında KDV borcu bulunmaktadır.

AYM’nin iptal kararı öncesi söz konusu borç Bay A’nın döneminde olmasına karşın, yeni yönetici Bay B hem kendi döneminden hem de Bay A’nın döneminden müteselsilen sorumluydu. Ancak AYM’nin iptal kararı sonrası her yönetici kendi döneminden sorumlu olacaktır. Dolayısı ile yeni yönetici Bay B’nin 20.000TL’lik borçta herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

2015/29 sayılı AYM Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.