Vergi Sirküleri 2015/14: Teşviklere İlişkin Yeni Düzenlemeler Yapılmıştır.

Vergi Sirküleri 2015/14: Teşviklere İlişkin Yeni Düzenlemeler Yapılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİVERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 08.04.2015
VERGİ SİRKÜLER NO : 2015/14

TEŞVİKLERE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR

(Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2015/7496 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 08/04/2015 Tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır).

Söz konusu Karar ile özet olarak aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

1. Teminatla İthalatta Süre Uzatımı:
Teşvik belgesi almak üzere müracaat edilmiş, ancak teşvik belgesine bağlanmamış yatırımlara ilişkin yapılacak makine ve teçhizat ithatı teminat ile yapılabiliyor ve teşvik belgesi düzenlenmesi için 6 ay süre veriliyordu. Yeni düzenle ile 6 aylık süre içerisinde de teşvik belgesi düzenlenemez ise süre uzatımı için süre bitimini müteakip 3 ay içerinde doğrudan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Diğer yandan karara eklenen geçici madde ile teminatla ithalat işlemi yapılmış ancak öngörülen süre içerisinde süre uzatımı için müracaat etmemiş ve teminatı henüz irat kaydedilmemiş yatırımlar için bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 2 ay içerinde süre uzatımı için müracaat imkanı getirilmiştir.

2. Faiz Desteği ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğine ilişkin Süreler Uzatılmıştır:
Stratejik yatırımlarla ilgili olarak yapılacak müracaatlara istinaden düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında öngörülen faiz desteği için müracat tarihi 31/12/2015 (bu tarih dahil) olarak düzenlenmiştir. Bu tarih 31/12/2014 idi.

Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlara ilişkin destek sürelerini düzenleyen tabloda 31/12/2014 olan yatırıma başlama tarihi 31/12/2015 olarak; 1/1/2015 olan başlangıç tarihide 1/1/2016 olarak düzenlenmiştir.

3.Maden Arama Yatırımlarına İlişkin Düzenleme:
Maden arama yatırımlarında, desteğin uygulanmasına ilgili maddedeki süreler dikkate alınarak tamamlama vizesi yapılmadan önce de başlanabilmesi imkanı getirilmiştir.

4. Teşvik Kapsamına İlişkin Düzenlemeler:
Sağlık Bakanlığı proje onaylı bazı yatırımlar kapsamadan çıkarılmış Savunma Sanayii Müsteşarlığı proje onaylı yatırımların ise kapsamı genişletilerek asgari yatırım tutarı gerekliliği kaldırılmıştır. Ayrıca OECD tanımına göre ileri teknoloji sınıfında yer alan yatırımlar ile maden arama yatırımları kapsama dahil edilmiştir.

Bu madde yasanın yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

5.Öngörülen Yatırım İndirimi Uygulamasına İlişkin Düzenlemeler:
Kurumlar Vergisi Kanunu madde 32/A'da düzenlenen indirimli kurumlar vergisi uygulamasına 6322 sayılı yasa ile eklenen fıkralar ile bazı imkanlar getirilmiştir. Getirilen bu imkanlarla, indirimli vergi uygulamasına yatırım döneminde başlanabilmesi ve diğer faaliyetlerden elde edilen gelirlere de uygulanabilmesi mümkün olmaktadır. Bu uygulama için maddenin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden aşağıdaki belirlemeler yapılmıştır:

Karara eklenen geçici 5'inci madde ile teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2015 ile 31/12/2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için indirimli gelir ve kurumlar vergisi, hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmayacak şekilde ve toplam yatırıma katkı tutarının;

a)Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel yatırımlarda, 1'inci bölgede %50'sini, 2'nci bölgede %55'ini, 3'üncü bölgede %60'ını, 4'üncü bölgede %65'ini, 5'inci bölgede %70'ini, 6'ıncı bölgede %80'ini,

b) Stratejik yatırımlarda ise 6'ncı bölgede %80'ini diğer bölgelerde %70'ini, geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcınındiğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına da uygulanabilecektir.

6. Diğer Düzenlemeler:

Ayrıca, teşviklerden ve desteklerden yararlanmak için bölgesel ve sektörel belirlemelerin yapıldığı tablolarda da değişiklikler yapılmış.sayılı 

2015/7496Bakanlar Kurulu Kararı'na ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,


GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.