Vergi Sirküleri 2015/13: Torba Kanun İle Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 2015/13: Torba Kanun İle Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ


VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 07.04.2015
VERGİ SİRKÜLER NO : 2015/13

TORBA KANUN İLE BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

(6637 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 07/04/2015 Tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır).

Söz konusu Torba Kanun ile Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi ve Vergi Usul Kanunu'nda bazı değişiklikler yapılmış olup bu değişiklikler özet olarak aşağıdaki gibidir:

 

1.Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Yapılan Değişiklik:
Torba Kanun ile KVK'nun "Diğer İndirimler" başlıklı 10'uncu maddesine bir bent eklenmiştir. Bu değişiklikle, sermaye şirketlerinin (Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç) ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan "Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı" dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplayacakları tutarın %50'sinin indirim olarak dikkate alınabilmesi sağlanmıştır.

Maddenin uygulamasında; sonraki dönemlerde sermaye azaltılması yapılması durumunda azaltılan sermayenin indirim hesaplamasında kullanılmayacağı belirtilmiş olup ayrıca yetersiz matrah nedeniyle yararlanılamayan indirim tutarının sonraki dönemlere devredebilmesi imkanı da getirilmiştir.

İlgili madde 1/7/2015 tarihinde yürürlüğe girecektir.

2.Katma Değer Vergisi Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler:
KDV Kanunu'nun geçici 26'ıncı maddesine eklen fıkra ile uluslararası anlaşmalar çerçevesinde Türkiye'de faaliyet gösteren kuruluşlar ile bu kuruluşlara bağlı program, fon, temsilcilik ve özel ihtisas kuruluşlarının resmî kullanımları için yapılacak mal teslimi ve hizmet ifalarına KDV istisnası getirilmiş olup istisnanın diğer şartları madde metninde sayılmıştır.

Diğer yandan KDV kanuna eklenen geçici 34'üncü madde ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce usulüne uygun olarak yürürlüğe giren ve Petrolün Boru Hatları ile Transit Geçişine Dair Kanun kapsamında bulunan milletlerarası andlaşma hükümleri çerçevesinde katma değer vergisinden istisna edilmiş olan transit petrol boru hattı projelerinin inşa ve modernizasyonunu gerçekleştirenlere 1/1/2014 tarihinden itibaren yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisinden müstesna tutulmuştur.

Bu maddeler yasanın yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

3. Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda Yapılan Değişiklik:
ÖTV Kanunu'nun 6'ncı maddesinde yer alan "Diplomatik İstisna" nın kapsamı yapılan değişiklik ile genişletilmiş olup uluslararası anlaşmalar çerçevesinde faaliyet gösteren kuruluşlar ile bunların yönetici kadrolarında görev yapan T.C. vatandaşı olmayan kişilerinde belli şartlar ile istisnadan yararlanması imkanı getirilmiştir.

Bu değişiklik yasanın yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

4. Vergi Usul Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler:
VUK'nun 107/A maddesine eklenen fıkra ile elektronik ortamda yapılan tebligatın, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacağı düzenlenmiştir.

Diğer yandan VUK'nun 132'nci maddesine eklenen 132/A maddesi ile; yoklamanın, elektronik ortamda tanzim edilecek yoklama fişi ile yapılabilmesi imkanı getirilmiş olup Maliye Bakanlığı'na konunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi de verilmiştir.

Bu madde yasanın yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yukarıda yer alan değişikliklere ilişkin olarak Bakanlık tarafındanTebliğ düzenlemeleri yapılacak olup ayrıntılı açıklamalarımızı ilgili Tebliğler yayımlandığında duyuracağız.


6637 Sayılı Kanun'a ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,


GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.