Vergi Sirküleri 2015/12: E-Fatura Tebliğlerinde Bir Dizi Değişiklik Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 2015/12: E-Fatura Tebliğlerinde Bir Dizi Değişiklik Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ
 

SİRKÜLER TARİHİ : 06.04.2015
SİRKÜLER NO: 2015/12,

E-Fatura Tebliğlerinde Bir Dizi Değişiklik Yapılmıştır

(Vergi Usul Kanunu 397 Seri No'lu Genel Tebliği'nde değişiklik yapan 447 No'lu genel Tebliğ'i ile 421 Seri No'lu Tebliği'nde değişiklik yapan 448 nolu Tebliğ, 04/04/2015 Tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır).

e-Fatura uygulamasına ilişkin olarak yayımlanmış bulunan 397 sıra nolu VUK Genel Tebliği'nin bazı bölümlerinde değişiklik yapılmış olup bu değişiklikler özet olarak aşağıdaki gibidir:

  1. Tebliğin "5.1.1. Bilgi İşlem Sistemlerinin Entegre Edilmesi Yoluyla Kullanım" başlıklı bölümünün ikinci paragrafında yapılan değişikle, özel entegratörlerin sır saklama, bilgi güvenliği gibi konulardan sorumlu oldukları vurgulanmış ve aksi durumların tespitinde özel entegratör izinlerinin iptal edileceği belirtilmiştir. Ayrıca;  mükellefin, elektronik fatura gönderip alma işlemini özel entegrasyon izni alan mükelleflere ait bilgi işlem sistemi vasıtasıyla gerçekleştirmesi durumunun, mükelleflerin muhafaza ve ibraz ödevlerini ortadan kaldırmayacağı,  elektronik fatura gönderip alma işleminde kullanılan bilgi işlem sistemi yazılım ve donanım alt yapısının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu yerlerde bulunmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir.
  2. Tebliğin "6. e-Faturanın Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü" başlıklı bölümünün yapılan değişikle; başka mükelleflere ait elektronik faturaları saklama hizmeti verenler, elektronik fatura uygulamasını bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle kullanmak zorunda oldukları belirtilmiştir. Elektronik Fatura Saklama Hizmeti verecek mükelleflerin GİB'na başvuru yaparak saklama izni almaları zorunludur. Başkanlıktan saklama hizmeti verme izni alan kuruluşların, hizmet verdikleri mükelleflere ait e-fatura bilgilerini saklama/muhafaza amacı dışında kullanamayacakları ve işleme taraf olanların yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşamayacakları vurgulanmıştır. Saklama Hizmeti veren kuruluşlar, bu faaliyetleri kapsamında elde ettikleri bilgilerinin güvenliğinden ve gizliliğinden sorumludurlar.  Bu yükümlülüğe aykırı olarak işlem yaptığı tespit olunan tespit olunan saklama hizmeti veren kuruluşların diğer Kanunların öngördüğü cezai sorumlulukları dışında ayrıca Başkanlık tarafından saklama hizmeti verme izinleri iptal edilebilecektir. Başkanlıktan elektronik fatura saklama hizmeti izni almadan saklama yapılması Başkanlık nezdinde hüküm ifade etmeyecektir. Saklama izni alan mükelleflerin listesi www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanmakta olup saklama koşulları ve saklama hizmeti verecek mükellefin uyması gereken diğer kurallar www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan teknik kılavuzlarda açıklandığı belirtilmiştir.

Ayrıca Tebliğin "9. Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler" başlıklı bölümünde de değişiklikler yapılarak getirilen düzenlemelere aykırı davranışlara ilişkin uygulanacak cezalar ile bunların uygulama esasları belirtilmiştir.

Diğer yandan 421 Seri nolu Tebliğ'in ise aşağıdaki bölümleri  değiştirilmiş olup özet olarak yapılan değişiklikler şöyledir:

  1. Tebliğin "3.1. Kapsama Giren Mükellefler" bölümüne eklenen paragraf ile tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya nev'i değişikliğine gitme durumlarında da yeni tüzel kişi mükelleflerin de elektronik fatura uygulamasına geçmek ve elektronik defter kullanmak zorunda oldukları belirtilmiştir. Böyle durumlarda uygulamaya geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemeyeceği de düzenlenmiştir.
  2. Tebliğin "5. Sorumluluk ve Cezai Yaptırımlar" bölümünde yapılan değişiklikle; bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle e-fatura uygulamasından yararlanan mükelleflerin, sistemlerini kesintisiz 7 gün 24 saat fatura ve ilgili mesajları alabilir ve gönderebilir halde açık tutmak zorunda oldukları belirtilmiştir. Mücbir sebepler dışında bu zorunluluğa uymayan mükelleflerin entegrasyon izinleri iptal edilecek olup, GİB tarafından portal hesapları otomatik olarak açılacaktır. Entegrasyon izni iptal edilen ve portal hesapları açılan mükelleflerin isterlerse GİB'dan izin almış bir özel entegratör ile de anlaşabileceği ve e-fatura uygulamasını özel entegrasyon yöntemi ile de kullanabilecekleri düzenlenmiştir.

447 Seri Nolu VUK Genel Tebliği'ne ulaşmak için tıklayınız.

448 Seri Nolu VUK Genel Tebliği'ne ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.