Vergi Sirküleri 53 : Taşınmazların Ve Amortismana Tabi Kıymetlerin Yeniden Değerlemesi İmkanı Getirilmiştir

Vergi Sirküleri 53 : Taşınmazların Ve Amortismana Tabi Kıymetlerin Yeniden Değerlemesi İmkanı Getirilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 14.06.2021

SİRKÜLER NO : 2021/53

 

TAŞINMAZLARIN VE AMORTİSMANA TABİ KIYMETLERİN YENİDEN DEĞERLEMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR

(7326 Sayılı Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 9/6/2021 tarih, 31506 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.)

9.6.2021 tarihinde yayımlanan ve aynı tarihli sirkülerimizle duyurmuş olduğumuz 7326 sayılı kanunun 11. maddesiyle Vergi Usul Kanunu’nun taşınmazların yeniden değerlemesine ilişkin geçici 31. maddesine yapılan ilave ile, bilanço esasında defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine aktiflerinde yer alan taşınmazları ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini (ATİK) 31.12.2021 tarihine kadar yeniden değerlemeleri imkanı getirilmiştir.

VUK geçici 31. maddede yapılan değişiklikle:

Finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları, münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler ile VUK’nun 215. maddesi uyarınca kendilerine kayıtlarını Türk para birimi dışında başka bir para birimiyle tutmalarına izin verilenler hariç olmak üzere tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 9.6.2021 tarihi itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini (sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmaz ve iktisadi kıymetler hariç) 31.12.2021 tarihine kadar VUK’nun geçici 31. maddesinde yer alan kapsam, şart ve hükümlere uymak koşuluyla yeniden değerleyebileceklerdir.

Yapılacak yeniden değerleme sırasında:

  • VUK Mük. Md. 298’e göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulan taşınmazlar ve ATİK’ler ile bunların amortismanları için, 2021 yılı Mayıs ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerinin, enflasyon düzeltmesine tabi tutulan bilançonun ait olduğu tarihi takip eden 2005 yılı Ocak ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi ile bulunan oran,
  • VUK Mük. Md. 298’e göre enflasyon düzeltmesi uygulamasına tabi tutulmayan taşınmazlar ve ATİK'ler ile bunların amortismanları için, 2021 yılı Mayıs ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerinin, taşınmazın iktisap edildiği ayı izleyen aya ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi ile bulunan oran,
  • Daha önce VUK geçici 31. madde kapsamında 2018 yılında değerlemeye tabi tutulan taşınmazlar için 7326 sayılı kanunla eklenen hüküm uyarınca yapılacak yeniden değerlemede ise, 2021 yılı Mayıs ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerinin, 2018 yılı Mayıs ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi ile bulunan oran,

dikkate alınacaktır.

VUK geçici 31. maddede taşınmazlar için öngörülen hükümler yapılacak yeniden değerleme uygulamasında amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için de geçerli olacaktır.

Yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerde meydana gelecek değer artışı, yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmaz ve amortismana tabi kıymetlerin her birine isabet eden değer artışları ayrıntılı olarak gösterilecek şekilde, bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında gösterilecektir.

Bu düzenleme kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulan kıymetlerin yapılan yeniden değerleme sonrasında bulunan değerleri üzerinden amortismana tabi tutulmasına devam olunacaktır.

Bu kapsamda yapılan yeniden değerleme sonrası pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarı üzerinden %2 oranında hesaplanan vergi, yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar bir beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir ve ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenir.

Taşınmazların ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesine ilişkin getirilen yeni VUK hükümleri, 7326 sayılı Kanun’un Resmi Gazete’de yayımı tarihi olan 9 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

7326 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”a ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.