Vergi Sirküleri 47 : 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Vadesinde Ödenmemiş Alacaklar Yeniden Yapılandırılmakta Ve Ödeme Kolaylığı Sağlanmaktadır

Vergi Sirküleri 47 : 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Vadesinde Ödenmemiş Alacaklar Yeniden Yapılandırılmakta Ve Ödeme Kolaylığı Sağlanmaktadır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 10.06.2021

SİRKÜLER NO : 2021/47

7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA VADESİNDE ÖDENMEMİŞ ALACAKLAR YENİDEN YAPILANDIRILMAKTA VE ÖDEME KOLAYLIĞI SAĞLANMAKTADIR

(7326 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 9/6/2021 tarih, 31506 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.)

7326 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle, vadesi geçtiği halde Kanunun yayımlanarak yürürlüğe girdiği 9.6.2021 tarihi itibariyle ödenmemiş bulunan alacaklar yeniden yapılandırılmaya konu edilmektedir. Kanun kapsamında;

- Hazine ve Maliye Bakanlığı,

- İl özel idareleri,

- Belediyeler (Büyükşehir belediyeleri dahil),

- Ticaret Bakanlığı,

- Sosyal Güvenlik Kurumu,

- Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine

olan borçlar yeniden yapılandırılmakta; başta vergi dairelerine olan vergi anaparaları ile cezalar, gecikme faiz ve zamlarına ilişkin borçlar olmak üzere, gümrük vergileri, SGK prim borçları,  trafik cezaları, geçiş ücreti, tütün ve tütün mamullerine ilişkin olarak özel tüketim vergisi,su, atık su, katık atık ücreti, motorlu taşıt vergisi gibi birçok vergi ve idari para cezasının ödenmesine ilişkin kolaylıklar sunulmaktadır.

A- VERGİ DAİRELERİNİN VERGİ VE VERGİ CEZALARI İLE FER’İ ALACAKLARI

Bu bölümde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından takip ve tahsil edilen vergiler ile bunlara bağlı vergi ziyaı, gecikme faizi ve gecikme zammı cezaları ile vergi aslından bağımsız olarak kesilen  vergi cezaları ve iştirak cezaları yer almaktadır.

1- ALACAĞIN TÜRÜ VE DÖNEMİ

7326 sayılı Kanunun kapsamına, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren tüm vergiler (vergi, resim, harç, fon payı) ve tüm vergi cezaları ile bunlara bağlı gecikme faizleri, gecikme zamları gibi fer'i alacaklar girmektedir.

a. 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları Kanun kapsamındadır.

Buna göre örneğin en son 2021 Mart ayına ait KDV ya da muhtasar beyannamelerinde beyan edilip ödenmeyen borçlar kapsama girerken 2021 Nisan ayına ait beyanname kapsam dışında kalmaktadır. Vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarında ise verginin ait olduğu dönem dikkate alınarak kapsama girip girmediği tespit edilecektir.

b. 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları Kanun kapsamındadır.

Buna göre; vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarında 30/04/2021  tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak kesilen ve Kanunun yayımlandığı tarih (9.6.2021) itibarıyla ödenmemiş olanlar kapsam dahilindedir.

2. YENİDEN YAPILANDIRILAN TUTAR

a. Genel İlke:

Vergi Asıllarından İndirim Yapılmamakta Ancak Vergi Aslına Bağlı Cezaların Tamamı Silinmekte, Fer’i Alacağın Yerini Yİ/ÜFE almaktadır.

Kesinleşmiş alacaklarda vergi aslı aynen alınmakta herhangi bir indirim yapılmamaktadır. Kanunun 2. maddesi kapsamında ödenecek alacak tutarının tespiti için vergi asıllarına;

- vade tarihinden, Kanunun yayımlandığı tarihe (9.6.2021) kadar geçen süre için gecikme zammı yerine,

- daha önce hesaplanmış gecikme faizi olması halinde, bu faizin hesaplandığı süre dikkate alınarak gecikme faizi yerine,

Yİ/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak Yİ/ÜFE tutarı hesaplanacaktır.

Bu tutar, vergi aslı ile toplanarak madde hükmüne göre yapılandırılan alacak tutarı bulunacaktır.

Yapılandırılan alacak tutarının, Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi halinde vergi aslına ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi aslına bağlı vergi cezaları  ile bu cezalara uygulanan gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Diğer taraftan eğer ki vergi aslı bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş  ve alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde, fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın bu kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları  ve gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

b. Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları

Bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş (örneğin usulsüzlük ya da özel usulsüzlük) cezaları ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezalarının %50’si silinmekte, eğer bu tutara işlemiş olan gecikme zammı varsa yerine, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar esas alınmaktadır.

Ödenmemiş alacağın sadece gecikme zammından ibaret olması hâlinde gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi gerekmektedir.

c. İhtirazi Kayıtla Beyan Edilen Vergiler

Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ihtirazi kayıtla beyan edilmiş ancak ödenmemiş vergilerin tamamı ile vade tarihinden, Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları  esas alınarak hesaplanacak tutarın  bu kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi  vergi aslına bağlı olarak kesilen cezalar silinecektir.

d. Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Yapılacak İşlemler

Yapılandırma kapsamına motorlu taşıtlar vergisinin tamamı alınmakta ve bu vergiye bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı yerine Kanunun yayımlandığı tarihe (9.6.2021) kadar Yİ/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar esas alınmaktadır.

Yapılandırma hükümlerinin ihlal edilmemiş ve katsayı tutarının en az % 10’unun ödenmiş  olması koşuluyla 197 sayılı Kanunun 13. maddesinin (d) fıkrası hükmü uygulanmadan, taksit ödeme süresi sonuna kadar taşıtlarının fenni muayenelerini yaptırmalarına ve uçuşa elverişli belgelerini almalarına imkan verilmektedir.

e. Tecilli Alacaklar

7326 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce 6183 sayılı Kanun uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için borçlular, talep etmeleri halinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılır. Bu durumda kalan taksit tutarları, vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilir ve bu alacaklar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır.

Ancak bu Kanun hükümlerinden yararlanılarak ödeme yapılmak istenmesi halinde, tecile ilişkin olarak 6183 sayılı kanun veya diğer kanunlar uyarınca ödenen faizlerin bu kanun hükümlerine dayanarak red ve iade  edilmeyecektir.

f. Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu Alacakları

7326 sayılı Kanun’un 7. maddesiyle, 2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan alacaklar yeniden yapılandırılmaya konu edilmektedir.

Buna göre; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destekleme primi, isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, SGK kurumu tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı asılları aynen alınmakta herhangi bir indirim yapılmamaktadır.

Kanunun 7. maddesi kapsamında ödenecek alacak tutarının tespiti için sgk primi asıllarına; vade tarihinden, Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı yerine,Yİ/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak Yİ/ÜFE tutarı hesaplanacaktır.

Bu tutar, vergi aslı ile toplanarak madde hükmüne göre yapılandırılan alacak tutarı bulunacaktır.

Yapılandırılan alacak tutarının, Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi halinde vergi aslına ilişkin gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

B. BAŞVURU VE ÖDEME

Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili İdare’ye başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Ticaret Bakanlığı’na, İl Özel İdareleri’ne, belediyelere ve YİKOB’lara (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları)  bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksidini 30.09.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil), Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı  tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksidini 31.10.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler halinde azami onsekiz eşit taksitte ödemeleri gerekmektedir. 18 aylık taksit seçeneğinin seçilmesi halinde, ödeme süresi 36 aylık süreyi kapsayacaktır.

1. Peşin Ya Da Taksitle Ödeme Seçeneği

Yapılandırılan borç, peşin ya da taksitler halinde ödenebilir.

  • Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde;

katsayı uygulanmaz ve fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların % 90’ının tahsilinden vazgeçilir.

  • Hesaplanan tutarların tamamının ilk 2 taksit ödeme süresi içerisinde ödenmesi halinde;

katsayı uygulanmaz ve fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların % 50’sinin tahsilinden vazgeçilir.

Taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;

1) Altı eşit taksit için (1,09),

2) Dokuz eşit taksit için (1,135),

3) On iki eşit taksit için (1,18),

4) On sekiz eşit taksit için (1,27),

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.

2. Mahsuben Ödeme

Diğer taraftan yapılandırılan borcun/taksitlerin kredi kartı ile ödenmesi mümkün olduğu gibi mahsuben ödenmesi de olanaklıdır. Mükellefler örneğin KDV iade alacaklarının taksitlere mahsup edilmesini talep edebilirler, bu durum da mutlaka vadeden önce müraacat edip istenilen belgelerin tamamlanması gerekmektedir.

3. Ödemeye Paralel Olarak Haczin Kaldırılması

Bu Kanuna göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir. Yapılandırılan borçların, borç durumunu gösterir belgede yer almaması için bu borçların en az % 10’unun ödenmiş olması şarttır.

C. YAPILANDIRMANIN İHLALİ

1. İlk 2 Taksitin ve Süresinde Ödenmeyen Taksitlerin Önemi

Yapılandırılan ve taksite bağlanan borcun ilk 2’sinin süresinde tam ödenmemesi ya da bir takvim yılında 2’den fazla taksidin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi ya da süresinde ödenmeyen, eksik ödenen diğer  taksitlerin  belirtilen şekilde de ödenmemesi halinde bu kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir.

Bu durumda borçlular ödedikleri tutarlar kadar kanun hükümlerinden yararlanırlar. Kanun kapsamında yapılandırıldığı halde bu kanun kapsamında öngürülen süre ve şekilde ödenmeyen alacakların yapılandırma öncesi türü ve vadesi dikkate alınarak takip işlemleri ilgili mevzuat kapsamında yapılır ve Kanunun yayımı tarihinden önce başlamış takip işlemleri geçerliliğini koruyarak kaldığı yerden devam eder.

2. Süresinde ödenen İlk 2 Taksitten Sonra, Aynı Takvim Yılında 2’den Fazla Taksitin Ödenmemesi veya Eksik Ödenmesi

İlk 2 taksitin mutlaka ödenmiş olmasına rağmen, bir takvim yılında 2’den fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı yine kaybedilir.

3. Süresinde ödenen İlk 2 Taksitten Sonra, Aynı Takvim Yılında En Çok 2 Taksitin Ödenmemesi veya Eksik Ödenmesi

Yine ilk 2 taksitin mutlaka ödenmiş olması koşuluyla kalan taksitlerden; bir takvim yılında 2 veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı devam eder.

Ancak ödenmeyen veya eksik ödenen bu taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şarttır. Eğer bu tutar ödenmez ise hak yine kaybedilecektir.

Sirkülerimizin konusunu oluşturan Vadesinde Ödenmemiş Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin hükümler, Kanun’un Resmi Gazete’de yayımı tarihi olan 9 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

7326 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”a ulaşmak için tıklayınız.


 

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.