Vergi Sirküleri 34 : Vergi Usul Kanunda Bakanlığa Yetki Veren Bazı Ceza Hükümlerinde Değişiklik yapan 7318 Sayılı Kanun Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 34 : Vergi Usul Kanunda Bakanlığa Yetki Veren Bazı Ceza Hükümlerinde Değişiklik yapan 7318 Sayılı Kanun Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 30.04.2021

SİRKÜLER NO : 2021/34

 

VERGİ USUL KANUNUNDA BAKANLIĞA YETKİ VEREN VE BAZI CEZA HÜKÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 7318 SAYILI KANUN YAYIMLANMIŞTIR

(7318 Sayılı Kanun, 30/4/2021 tarih, 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır)

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7318 Sayılı Kanun yayımlanmış olup, Kanunun 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda değişiklik yapan ve yayımlandığı tarihte yürürlüğe giren hükümleri aşağıda özetlenmiştir.

  1. FATURA DÜZENLENMESINDEKI 7 GÜNLÜK AZAMI SÜREYI KISALTMAK ÜZERE BAKANLIĞA TANINAN YETKI:

Vergi Usul Kanununun fatura nizamına ilişkin 231. maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde faturanın malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 gün içinde düzenlenmesine ilişkin birinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Hazine ve Maliye Bakanlığı; mal veya hizmetin nev’i, miktarı, fiyatı, tutarı, satışın yapılma şekli, faaliyet konusu, sektör veya mükellefiyet türünü ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak, bu süreyi indirmeye ya da faturanın malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi zorunluluğu getirmeye yetkilidir.” cümlesi eklenmiştir.

  1. AKARYAKIT VE ELEKTRIK PIYASASINA YÖNELIK VUK DÜZENLEMELERI IÇIN BAKANLIĞA TANINAN YETKI:

Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesinin birinci fıkrasına (7) numaralı bendinden sonra gelmek üzere ilave edilen aşağıdaki 8 no’lu bent ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na aşağıdaki düzenlemeleri yapabilmesi için yetki verilmiştir:

“8. 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile bu madde uyarınca bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen ürünleri imal veya ithal edenlerden; yeni işe başlayanlarda 10 milyon Türk lirasına kadar, faaliyeti devam edenlerde 100 milyon Türk lirasını geçmemek üzere bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının %1 ’ine kadar, ayrıca bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretler verilmesinden önce bu ürünler nedeniyle hesaplanan özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi tutarının toplamına kadar, doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla, 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan menkul mallar hariç olmak üzere anılan maddede sayılan türden teminat almaya, mükelleflerin; faaliyet alanı, hukuki statüsü, mükellefiyet süresi, aktif veya öz sermaye büyüklüğü, çalışan sayısı, hakkında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünde olumsuz rapor ya da tespit bulunup bulunmadığı, iş veya üretim hacmi ile ürün ve mükellef gruplarını ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak, teminatın; türünü, tutarını, verilmesi gereken zamanı, iadesi ile tamamlanmasına ilişkin hususları belirlemeye, teminat tutarım lisansa tabi faaliyetlerde lisans türleri itibarıyla farklılaştırmaya, bentte yer alan oran ve tutarları sıfıra kadar indirmeye ve iki katına kadar artırmaya, hangi hâllerde teminat aranılmayacağım ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye,”

Ayrıca, VUK’nun mükerrer 355. maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenerek, yukarıdaki düzenlemeye uymayanlar için özel usulsüzlük cezası getirilmiştir:

“Mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara, (1) numaralı bentte yer alan tutarın 10 katından az ve 1 milyon Türk lirasından fazla olmamak üzere, bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının binde 3’ü tutarında özel usulsüzlük cezası kesilir.”

  1. VUK’NUN KAÇAKÇILIK SUÇLARI VE CEZALARINA ILIŞKIN HÜKÜMLERINE ILAVE YAPILMIŞTIR:

VUK’nun “Kaçakçılık Suçları ve Cezaları”na ilişkin 359. maddesine (c) fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki ç fıkrası eklenerek, aşağıdaki suçlar ve cezası düzenlenmiştir:

“ç) Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetkilendirilmediği halde, ödeme kaydedici cihaz mührünü kaldıran, donanım veya yazılımım değiştiren veya yetkilendirilmiş olsun ya da olmasın ödeme kaydedici cihazın hafıza birimlerine, elektronik devre elemanlarına veya harici donanım veya yazılımlarla olan bağlantı sistemine ya da kayıt dışı satışın Önlenmesi için kurulan elektronik kontrol ve denetim sistemleri veya ilgili diğer sistemlere fiziksel veya bilişim yoluyla müdahale ederek; gerçekleştirilen satışlara ait mali belge veya bilgilerin cihazda kayıt altına alınmasını engelleyen, cihazda kayıt altına alınan bilgileri değiştiren veya silen, ödeme kaydedici cihaz veya bağlantılı diğer donanım ve sistemler ya da kayıt dışı satışın önlenmesi için kurulan elektronik kontrol ve denetim sistemleri veya ilgili diğer sistemler tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesini önleyen veya bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine sebebiyet verenler üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

  1. VUK’NUN BAZI KAÇAKÇILIK SUÇLARININ CEZALANDIRILMASINDA USUL HÜKÜMLERINE ILAVE YAPILMIŞTIR:

VUK’nun “Bazı Kaçakçılık Suçlarının Cezalandırılmasında Usul”e ilişkin 367. maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

“359 uncu maddenin (ç) fıkrasında yazılı suçların işlendiğinin inceleme sırasında tespiti halinde incelemenin tamamlanması beklenmeksizin, sair suretlerle öğrenilmesi halinde ise incelemeye başlanmaksızın Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları tarafından bu tespitlere ilişkin rapor düzenlenir ve rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla birlikte keyfiyet Cumhuriyet başsavcılığına bildirilir. Kamu davasının açılması için incelemenin tamamlanması şartı aranmaz.”

7318 Sayılı Kanuna ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.