Vergi Sirküleri 15 : 34 No'lu KDV Tebliği Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 15 : 34 No'lu KDV Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 05.02.2021

SİRKÜLER NO : 2021/15

 

34 NO’LU KDV TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

(Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 34 Seri No’lu Tebliğ, 05/02/2021 Tarih, 31386 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Yayımlanan Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin bazı bölümleri değiştirilmiş olup yapılan düzenlemeler kısaca aşağıdaki gibidir:

1. Kısmi KDV Tevkifatı Uygulamasında Satıcı Tarafın da Mücbir Sebep Kapsamına Olması Halinde Tevkifat:  KDV GUT’un (I/C-2.1.3.1.) bölümünün son paragrafının sonuna eklenen cümle ile, işleme taraf satıcı mükellefin de mücbir sebep kapsamında bulunması halinde, söz konusu alımlarda genel hükümler çerçevesinde tevkifat uygulamasına devam olunacaktır.

2. Faturasında Türk Lirası Karşılığı Gösterilen Hizmet İhracatında Bedelin Türk Lirası Olarak Türkiye’ye Getirilmesi İade İçin Yeterli Olacaktır: KDV GUT’un (II/A-2.2.) ve (II/A-2.3.) bölümlerinde yapılan değişiklikler ve tebliğin (II/A-2.2.) bölümüne ilave edilen cümle ile, faturasında Türk Lirası karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında, bedelin Türk Lirası olarak Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden belgelere istinaden de iade yapılabileceği düzenlenmiştir. Döviz olarak düzenlenen ve Türk Lirası karşılığı gösterilmeyen hizmet ihracatında ise iade için bedelin döviz olarak getirilmesi koşulu devam etmektedir.

3. İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde Uygulanan İstisna Süresi 2025 Sonuna Uzatılmıştır: KDV GUT (II/E-5.) ve alt bölümlerinde yapılan değişiklik ile, İSMEP kapsamındaki istisna uygulamasında proje üst makamı “İstanbul Valiliği” olarak değiştirilmiş, istisnanın uygulama süresi ise 31.12.2020 tarihinden, 31.12.2025 tarihine uzatılmıştır.

4. 2019 UEFA Süper Kupa ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Müsabakaları Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna Başlığında “2020” Senesi “2021” Olarak Değiştirilmiştir: Tebliğin (II/E-10.) bölümünde yapılan değişikliklerle, düzenleme 2021’e ertelenen UEFA Şampiyonlar Ligi Müsabakaları paralelinde revize edilmiştir.

5. Milli eğitim Bakanlığına Bilgisayar ve Donanımlarının Bedelsiz Teslimleri ile Bunlara İlişkin Yazılım Teslim, ve Hizmetler Kapsamındaki İstisna 31.12.2023 Tarihine Uzatılmıştır: Tebliğin (II/G-3.) bölümünde yapılan değişiklikle, MEB’e yapılan bedelsiz bilgisayar ve donanımı teslimleri ile bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetlerine ve bu mal ve hizmetlerin bağışı yapacak olanlara teslim ve ifasına yönelik KDV istisnasının uygulama süresi 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

6. 3065 sayılı Kanuna 7257 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici 41 inci Madde İle Getirilen 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun Ek 1. Maddesi Kapsamındaki Devirlere Yönelik KDV İstisnasına İlişkin Açıklamalar Tebliğe İlave Edilmiştir: Tebliğin (II/G.) bölümünün sonuna başlığı ile birlikte eklenen 9. bölümdeki açıklamalar uyarınca, belirtilen istisna uygulaması 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamındaki devirleri kapsamakta olup, söz konusu istisna kapsamında işlem yapan mükelleflerin, bu işlemlere ilişkin olarak yüklendikleri vergileri indirim konusu yapmaları mümkündür. Bununla birlikte, söz konusu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen verginin iadesinin talep edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

7. Yapı Kullanma İzin Belgesi Bulunan ve Mülkiyeti Devredilen Konutların Teslimi Durumunda Yapılacak KDV İadesi Konusu Netleştirilerek Tebliğe İlave Edilmiştir: Tebliğin (III/B-3.4.8.) bölümünden sonra gelmek üzere başlığı ile birlikte eklenen 3.4.9. bölümdeki açıklamalar şöyledir:

“İndirimli orana tabi konut teslimleri nedeniyle iade talebinde bulunulabilmesi için konutların tamamlanarak alıcılara fiilen teslim edildiğinin tevsiki gerekmektedir.

Gayrimenkul satışlarında mülkiyetin devri ise gayrimenkulün tapuda alıcı adına tescil edilmesi suretiyle gerçekleşmektedir.

Diğer taraftan, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 30 uncu maddesine göre, yapı inşaatının tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığı takdirde bu kısımlarının kullanılabilmesi için inşaat ruhsatını veren belediye veya valilikten yapı kullanma izni alınması mecburidir. Bu izin, yapı sahibinin müracaatı üzerine, yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğinin tespitine ilişkindir.

Bu itibarla, yapı kullanma izin belgesi bulunan ve tapuda mülkiyet devri gerçekleşen konutlara ilişkin KDV iade talepleri, konutun fiilen kullanımına ilişkin başkaca bir belge aranmasına veya bu bağlamda bir yoklama yapılmasına gerek bulunmaksızın değerlendirmeye alınır.”

8. Mahsup Yoluyla İadede KDV İade Alacağının ÖTV Kanunundan Doğan Borçlara Mahsuben İadesinin Yapılamayacağı Düzenlenmiştir: Tebliğin (IV/A-2.1.1.) bölümünün birinci paragrafının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere eklenen cümle ile, KDV kanununun verdiği yetkiye istinaden, KDV iade alacağının ÖTV Kanunundan doğan borçlara (ÖTV’ye tabi olan malların indirimli oran uygulanmak suretiyle tesliminden kaynaklanan KDV iade alacağının, bu mallara ilişkin ÖTV borçlarına mahsuben iadesi hariç) mahsup edilemeyeceği düzenlemesi getirilmiştir.

9. GUT’un (IV/E-5.) Bölümünde Yapılan Değişiklikler İle:

(IV/E-5.) bölümünün ikinci paragrafı 519 Sıra No’lu VUK tebliği ile getirilmiş olan düzenlemelere paralel olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiş:

“Öte yandan, 213 sayılı Kanunun 370 inci maddesinin (b) fıkrasında, vergi incelemesine başlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden önce verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış olan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmaya ilişkin ön tespitler bakımından mükelleflere ön tespite ilişkin yazının tebliğ edilebileceği ve mükelleflerin beyanlarını düzeltebilecekleri düzenlenmiştir. Söz konusu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ise 30/7/2020 tarihli ve 31201 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 519 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlenmiştir. Buna göre, 213 sayılı Kanunun 370 inci maddesinin (b) fıkrasında yer alan uygulama kapsamında ön tespit ve izah değerlendirme komisyonlarınca yapılması gereken işlemler 519 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğindeki açıklamalara göre yerine getirilir, mezkur uygulama kapsamına girmeyen işlemler bakımından ise bu Tebliğin bu bölümündeki açıklamalar uygulanır.”

GUT’un (IV/E-5.) bölümünün yedinci paragrafı ise değiştirilerek “213 sayılı Kanunun 370 inci maddesinin (b) fıkrası uygulaması kapsamında, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmaya ilişkin ön tespit yazısına konu beyanlarını düzeltmeyen mükellefler özel esaslara…” alınacağı, “Ancak, mükellefin söz konusu belgelere isabet eden KDV’yi indirim hesaplarından çıkararak düzelttiğini veya hiç indirim hesaplarına almadığını vergi dairesine tevsik etmesi ya da Tebliğin (IV/E-7.2.2) bölümünde yer alan şartlardan [birinci paragrafın (a) ayrımı hariç] birini sağlaması halinde, vergi incelemesi neticesi beklenmeksizin, genel esaslara dönüşü(nün)..” yapılacağı düzenlenmiştir.

Yukarıda açıklanan değişiklik ve ilavelerin tamamı, 34 no’lu tebliğin yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 34 Seri No’lu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.