Vergi Sirküleri 04 : Salgın Nedeniyle Faaliyetlerine Geçici Süre Ara Verilen Sektörlerdeki Mükellefler İçin 1/12/2020 Tarihinden İtibaren Mücbir Sebep Hali İlan Edilmiştir

Vergi Sirküleri 04 : Salgın Nedeniyle Faaliyetlerine Geçici Süre Ara Verilen Sektörlerdeki Mükellefler İçin 1/12/2020 Tarihinden İtibaren Mücbir Sebep Hali İlan Edilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 25.01.2021

SİRKÜLER NO : 2021/04 

 

SALGIN NEDENİYLE FAALİYETLERİNE GEÇİCİ SÜRE ARA VERİLEN SEKTÖRLERDEKİ MÜKELLEFLER İÇİN 1/12/2020 TARİHİNDEN İTİBAREN MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLMİŞTİR

(Vergi Usul Kanunu 524 Sıra No’lu Genel Tebliği, 25/01/2021 tarihinde yayımlanmıştır)

Yayımlanan Tebliğ ile koronavirüs (COVID-19) salgınına ilişkin olarak İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin 1/12/2020 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanununun (VUK) mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması sağlanmıştır. Tebliğde konuya ilişkin yapılan açıklamalar kısaca aşağıdaki gibidir:

 1. 1. İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler itibarıyla 1/12/2020 tarihi (bu tarih dâhil) ila alınan karar kapsamında faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarih aralığında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmiştir.
 2. 2. Yukarıda bahsi geçen ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde bu Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınacaktır.

Mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla söz konusu sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespitinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınacaktır.

 1. 3. Vergi ödevlerinin ertelenmesi:  Tebliğ kapsamında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerle ilgili olarak; kanuni verilme süresi mücbir sebep dönemine isabet eden ve bu dönemde verilmesi gereken;
  - Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) verilme  süresi,   
   - Katma Değer Vergisi Beyannameleri verilme  süresi,
  “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme  süresi,
  - Söz konusu dönem içerisinde oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları” ile e-Defterler ve bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının yüklenme sürelerinin,

mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26 ncı günü sonuna kadar ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin beyanname verme süresi uzatılan ilk dönemden başlamak üzere beyannamenin verilmesi gerektiği ayı izleyen aydan itibaren sırasıyla her bir dönem için takip eden ilgili ayın sonuna kadar uzatılmıştır.

Mücbir sebep halinin sona erdiği tarih itibarıyla beyanname/bildirim verme süresinin son gününe 26 günden az süre kalması halinde, beyanname/bildirim verme süresinin son günü olarak, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihinin içinde bulunduğu döneme ilişkin Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verileceği son gün dikkate alınacaktır.

 1. 4. Örnek: Gelir vergisi ve katma değer vergisi yönünden mükellefiyeti bulunan Bay (A), İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetine tamamen ara verilmesi nedeniyle bu Tebliğ uyarınca mücbir sebep halindedir. Alınan karar uyarınca Bay (A)’nın faaliyetine 5/3/2021 tarihinde tekrar başlamasının uygun görülmesi durumunda, beyan ve ödeme süreleri aşağıdaki gibi olacaktır.

Bay (A)’nın mücbir sebep hali 1/12/2020 tarihinde başlayıp 4/3/2021 tarihinde sona ereceğinden; 2020/Kasım, 2020/Aralık, 2021/Ocak ve 2021/Şubat dönemleri KDV beyannameleri ile aynı dönemlere ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimleri 26/4/2021 günü sonuna kadar verilecektir.

Söz konusu tarihe kadar verilen katma değer vergisi beyannamelerine istinaden tahakkuk eden vergilerin vadesi2020/Kasım dönemi için 31/5/20212020/Aralık dönemi için 30/6/2021,  2021/Ocak dönemi için 2/8/20212021/Şubat dönemi için ise 31/8/2021 olacaktır.

Tebliğ, 25/01/2021tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Vergi Usul Kanunu 524 Sıra No’lu Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız.

                                   

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.