Vergi Sirküleri 76 : Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında 1 Seri No'lu Genel Tebliğde Değişiklik Yapan 4 Seri No'lu Tebliğ Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 76 : Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında 1 Seri No'lu Genel Tebliğde Değişiklik Yapan 4 Seri No'lu Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 01.09.2020

SİRKÜLER NO : 2020/76

 

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA  1 SERI NO’LU GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 4 SERİ NO’LU TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

(Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında 1 Seri No’lu Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair 4 seri No’lu Tebliğ, 01/09/2020 Tarihinde yayımlanmıştır.)

Hatırlanacağı üzere 25/02/2020 Tarihinde yayımlanan 2151 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 27/11/2007 tarihli ve 2007/12888 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar’da bir dizi değişiklikler yapılmıştı. Yapılan değişikliklere ilişkin duyurumuz 25/02/2020 tarih ve 2020/19 No’lu Sirkülerimiz ile yapılmıştı. Yayımlanan 4 no’lu Tebliğ ile 2151 Sayılı Karar doğrultusunda  özet olarak aşağıdaki düzenlemeler  yapılmıştır:

 

 1. 1.İlişkili Kişi Tanımı ve İlişikli Kişi Kapsamı Değiştirilmiştir: 1 No’lu Tebliğin “3- İlişkili Kişi” başlıklı bölümlü değiştirilmiş olup yapılan değişiklik ile ilişkili kişi tanımında; “ilişkinin doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık kanalıyla oluştuğu durumların örtülü sermaye sayılması için en az %10 oranında ortaklık, oy veya kar payı hakkının olması şartının da aranması gerekeceği belirtilmiştir. Ortaklık ilişkisi olmadan doğrudan veya dolaylı olarak en az %1O oranında oy ve kar payı hakkının olduğu durumlarda da taraflar ilişkili kişi sayılacaktır. İlişkili kişiler açısından bu oranlar topluca dikkate alınacaktır.
 2. 2.Belgelendirme (Genel Rapor, Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu, Ülke Bazlı Rapor): Yayımlanan 4 No’lu Tebliğ ile 1 No’lu Tebliğin “ 7-Mükelleften  İstenecek Belgeler”  başlıklı bölümü başlığı ile birlikte değiştirilmiştir. Buna göre belgelendirmenin; genel rapor, yıllık transfer fiyatlandırması raporu ve ülke bazlı rapordan oluştuğu belirtilmiş ve bu belgelerin içerikleri ile hazırlanma süreleri açıklanmıştır.

  Genel rapor, çok uluslu işletmeler grubuna bağlı ve bir önceki hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan bilançodaki aktif büyüklüğü ve gelir  tablosundaki net satışlar tutarının her ikisi de 500 milyon TL ve üzerinde olan kurumlar vergisi mükellefleri tarafından hazırlanır. Söz konusu raporun ilgili hesap dönemini takip eden döneminin sonuna kadar hazırlanması ve bu süre sona erdikten sonra, istenmesi durum İdareye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmesi zorunludur. İlk rapor 2019 hesap dönemi için 31/12/2020 tarihine kadar hazırlanır. Özel hesap dönemine tabi olanlar ilk genel rapor 1 Ocak 2019'dan sonra başlayan hesap dönemi için hazırlar.

  Diğer yandan Tebliğ’de; raporlanan hesap döneminden bir önceki hesap döneminin konsolide finansal tablolarına göre toplam konsolide grup geliri, 750 milyon Avro ve üzerinde olan çok uluslu  işletmeler grubunun Türkiye'de mukim nihai ana işletmenin, raporlanan hesap döneminden sonraki onikinci ayın sonuna kadar ülke bazlı raporu hazırlayarak  elektronik ortamda İdareye sunması gerektiği belirtilmiştir. İdare, 2019 hesap dönemi için 31 Aralık 2020 tarihine kadar, 1 Ocak 2019’dan sonra başlayan özel hesap dönemi için özel hesap döneminin bitimini takip eden on ikinci ayın sonuna kadar elektronik ortamda İdareye sunması gerekmektedir.

  Tebliğde ayrıca yıllık transfer fiyatlandırması raporu ve ülke bazlı raporlarında yer alması gereken bilgi ve belgeler ayrıntılı şekilde sıralanmıştır.

   
 3. 3.Ülke bazlı raporlamaya ilişkin ilk bildirim formunun verilme süresi 30 Ekim 2020’dir:  2151 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile verilen yetkiye istinaden ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formunun verilme süresi yayımlanan Tebliğ ile belirlenmiştir. Buna göre,  ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formu, 2019 hesap dönemine ve 1/1/2019’dan sonra başlayan özel hesap dönemine münhasır olmak üzere, 30/10/2020 günü saat 23:59’a kadar Ek-5’teki içeriğe ve İnternet Vergi Dairesinde yer alan açıklamalara uygun şekilde doldurularak elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden verilecektir.
 4. 4.Cezada %50 İndirim İmkanı Getirilmiştir: 1 No’lu Tebliğ’in “1-Yasal Düzenlemeler” başlıklı bölümünde yapılan değişiklik ile transfer fiyatlandırmasına ilişkin belgelendirme yükümlülük tam ve zamanında yerine getirilmiş olması kaydıyla, örtülü olarak dağıtılan kazanç nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş veya eksik tahakkuk ettirilmiş vergiler için vergi ziyaı %50 indirimli olarak uygulanır.
   

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında 1 Seri No’lu Tebliğde Değişiklik Yapılmasına dair 4 seri No’lu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.