Vergi Sirküleri 19: Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklikler Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 19: Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklikler Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 25.02.2020

SİRKÜLER NO : 2020/19
 

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

(2151 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı,  25/2/2020 tarihinde yayımlanmıştır)

Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 27/11/2007 tarihli ve 2007/12888 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar’da bir dizi değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler özet olarak aşağıdaki gibidir:

 1. İlişkili Kişi Tanımı ve İlişikli Kişi Kapsamı Değiştirilmiştir: Yapılan değişiklik ile ilişkili kişi tanımında; “ilişkinin doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık kanalıyla oluştuğu durumların örtülü sermaye sayılması için en az %10 oranında ortaklık, oy veya kar payı hakkının olması şartının da aranması gerekeceği belirtilmiştir. Ortaklık ilişkisi olmadan doğrudan veya dolaylı olarak en az %1O oranında oy ve kar payı hakkının olduğu durumlarda da taraflar ilişkili kişi sayılacaktır. İlişkili kişiler açısından bu oranlar topluca dikkate alınacaktır.
   
 2. Yapılan değişiklik ile 2007/12888 sayılı kararın 7’nci maddesine fıkra eklenerek; emsallere uygun fiyata ilgili maddede  belirtilen ve uygulamada öncelik sırası olmayan yöntemlerden herhangi birisi ile ulaşma olanağı bulunmadığında mükellefin, işlemin niteliğine uygun olarak kendi belirleyebileceği ve daha doğru sonuç verdiğine inandığı bir yöntemi de kullanabileceği konusuna açıklık detirilmiştir. İşleyiş sistemi mükellefler tarafından belirlenecek bu yöntemin de emsallere uygunluk ilkesine göre tespit edilmesi zorunludur.
   
 3. İşlemsel Kar Yöntemleri: Yayımlanan Karar ile 2007/12888 sayılı kararın 11’inci maddesi değiştirilerek İşlemsel Kar Yöntemleri     açıklanmıştır.. Buna göre, İşlemsel kar yöntemleri, emsallere uygun fiyat veya bedelin tespitinde ilişkili kişiler arasındaki işlemden doğan karı esas alan yöntemleri ifade eder. Bu yöntemler, kar bölüşüm yöntemi ve işleme dayalı net kar marjı yöntemidir.
   
 4. Belgelendirme (Genel Rapor, Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu, Ülke Bazlı Rapor): Yayımlanan Karar ile 2007/12888 sayılı kararın 19’uncu maddesi değiştirilmiştir. Buna göre belgelendirmenin; genel rapor, yıllık transfer fiyatlandırması raporu ve ülke bazlı rapordan oluştuğu belirtilmiştir.

  Genel rapor, çok uluslu işletmeler grubuna bağlı ve bir önceki hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan bilançodaki aktif büyüklüğü ve gelir  tablosundaki net satışlar tutarının her ikisi de 500 milyon TL ve üzerinde olan kurumlar vergisi mükellefleri tarafından hazırlanır. Söz konusu raporun ilgili hesap dönemini takip eden döneminin sonuna kadar hazırlanması ve bu süre sona erdikten sonra, istenmesi durum İdareye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmesi zorunludur. İlk rapor 2019 hesap dönemi için hazırlanır. Özel hesap dönemine tabi olanlar ilk genel rapor 1 Ocak 2019'dan sonra başlayan hesap dönemi için hazırlar.

  Diğer yandan Kararda; raporlanan hesap döneminden bir önceki hesap döneminin konsolide finansal tablolarına göre toplam konsolide grup geliri, 750 milyon Avro ve üzerinde olan çok uluslu  işletmeler grubunun Türkiye'de mukim nihai ana işletmenin, raporlanan hesap döneminden sonraki onikinci ayın sonuna kadar ülke bazlı raporu hazırlayarak  elektronik ortamda İdareye sunması gerektiği belirtilmiştir. İdare, 2019 hesap dönemi için 31 Aralık 2020 tarihine kadar, 1 Ocak 2019’dan sonra başlayan özel hesap dönemi için özel hesap döneminin bitimini takip eden on ikinci ayın sonuna kadar elektronik ortamda İdareye sunması gereken ilk ülke bazlı raporlamada ilk raporlamaya ilişkin dönemi 2020 hesap dönemi ve 1 Ocak 2020’den sonra başlayan özel hesap dönemi olarak belirlemeye yetkili kılınmıştır.

  Kararda ayrıca yıllık transfer fiyatlandırması raporu ve ülke bazlı raporlarında yer alması gereken bilgi ve belgeler ayrıntılı şekilde sıralanmıştır.

   
 5. Cezada %50 İndirim İmkanı Getirilmiştir: Transfer fiyatlandırmasına ilişkin belgelendirme yükümlülük tam ve zamanında yerine getirilmiş olması kaydıyla, örtülü olarak dağıtılan kazanç nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş veya eksik tahakkuk ettirilmiş vergiler için vergi ziyaı %50 indirimli olarak uygulanır.

 2151 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na  ulaşmak için tıklayınız

 

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.