Vergi Sirküleri 115 : Sporcu Ücretlerinden Tevkif Edilen Gelir Vergisinin İadesine ilişkin Yeni Yönetmelik Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 115 : Sporcu Ücretlerinden Tevkif Edilen Gelir Vergisinin İadesine ilişkin Yeni Yönetmelik Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 31.12.2020

SİRKÜLER NO : 2020/115

 

SPORCU ÜCRETLERİNDEN TEVKİF EDİLEN GELİR VERGİSİNİN  İADESİNE İLİŞKİN YENİ YÖNETMELİK YAYIMLANMIŞTIR

( Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisi Üzerinden Belirlenen Payın Özel Hesaba Aktarılması, Kullanılması ve Denetimi Hakkında Yönetmelik, 31/12/2020 Tarihinde yayımlanmıştır.)

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığından yayımlanan Yönetmelik ile 13/6/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.

1/1/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yayımlanan Yönetmelik ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de faaliyette bulunan spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri tarafından sporculara ödenen ücretlerden tevkif edilerek ilgili vergi dairesine kanuni süresinde beyan edilen ve ödenen gelir vergisi tutarlarından, Gençlik ve Spor Bakanlığının talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanınca uygun görülen payların, Gençlik ve Spor Bakanlığı adına açılacak özel hesaba aktarılması, özel hesaba aktarılan tutarların kullanılması ve denetlenmesi ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Yayımlanan yönetmelik ile özet olarak aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

  1. Aktarılacak payın belirlenmesine esas gelir vergisi: Gelir Vergisi Kanununun (GVK)  geçici 72 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında sadece sporculara ödenen ücretler üzerinden tevkif edilen ve süresinde beyan edilerek vergi dairesine vadesinde ödenen gelir vergisi tutarları dikkate alınır.

Sporculara, faaliyetlerine ilişkin olarak aylık ücret, başarı primi, maç başı ücreti, imza parası, imaj hakkı ve sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler, GVK’nın  61 inci maddesine göre ücret kapsamında değerlendirilecektir.

Sporcular dışındaki diğer spor elemanları, çalıştırıcı personel ile idari hizmetler, destek hizmetleri ve diğer görevlerde çalışan personelin ücretlerinden tevkif edilen vergiler bu kapsamda değildir.

  1. Özel hesabın oluşturulması ve kaynağı: Özel hesap gelirlerinin toplanmasını teminen, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye’de kurulu kamu sermayeli bankalarda ihtiyaca göre bir ya da birden fazla özel hesap açılır.

Bu hesaplara aktarılan tutarlar ile bu hesapta yer alan tutarların nemalandırılmasından elde edilen gelirler, özel hesapların kaynaklarını teşkil eder.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açılan özel hesaplara ilişkin muhasebe işlemleri 17/10/2017 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu İdarelerine Ait Özel Hesaplara İlişkin İşlemlerin Muhasebeleştirilmesine Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yerine getirilir.

  1. Payın belirlenmesi ve aktarımı:

Gençlik ve Spor Bakanlığı, amatör spor kulüplerine aktarılmasını öngördüğü tutarları gerekçeleriyle birlikte üçer aylık dönemler itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığından (Muhasebat Genel Müdürlüğü) talep eder.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca talep değerlendirilerek aktarılacak pay belirlenir ve belirlenen pay özel hesaba aktarılır.

  1. Öngörülen destekten faydalanacaklar: Öngörülen destek uygulamasından amatör spor dallarında faaliyet gösteren;

a) Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Türkiye Futbol Federasyonuna tescil edilmiş olan ve Türkiye’de faaliyette bulunan spor kulüpleri,

b) Türkiye Futbol Federasyonu veya bağımsız spor federasyonlarına kayıt ve tescilini yaptıran sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri,

faydalanabilir.

  1. İşveren özel hesabının kullanılması: İşveren özel hesabına aktarılan tutarlar;

a) Amatör spor dallarında sportif faaliyet gösteren sporculara, bunların çalıştırıcılarına ve diğer spor elemanlarına yapılan ücret ve ücret sayılan brüt ödemeler,

b) (a) bendi kapsamındaki sporcu, çalıştırıcı ve diğer spor elemanlarının, sportif faaliyetlerine ilişkin iaşe, ibate, seyahat, sağlık, eğitim-öğretim harcamaları ile amatör spor dallarına ilişkin hazırlık kampları, müsabaka, malzeme ve ekipman, federasyon vize, lisans, tescil ve katılım harcamaları,

için kullanılır.

  1. İşveren özel hesabının amaç dışı kullanılması:Spor kulübü ve sermaye şirketi özel hesabına aktarılan tutarların amaç dışı kullanıldığının tespit edilmesi halinde, amaç dışı kullanıldığı tespit edilen tutarlar; ilgili spor kulübü ve sermaye şirketinden ilgili mevzuatı uyarınca geri alınır.
  2. Denetim:Özel hesaba ilişkin bir yıl içerisinde yapılan tüm işlemler, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenecek komisyon veya komisyonlar tarafından yılda en az bir kez denetlenir. Söz konusu denetimlerin izleyen yılın sonuna kadar bitirilmesi esastır. Denetim raporu, Hazine ve Maliye Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü) ile Gençlik ve Spor Bakanlığına sunulur.

Denetimlerde, işveren özel hesabında toplanan kaynağın; belirlenen esaslar çerçevesinde ve Kanunun amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı ayrıntılı olarak değerlendirilir.

Hazine ve Maliye Bakanı ile Gençlik ve Spor Bakanı tarafından birlikte yürütülen bu Yönetmelik, 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

1/1/2020 tarihinden bu Yönetmeliğin yayımı tarihine kadar sporcu ücretleri üzerinden kesilen ve vergi dairesine beyan edilerek ödenen gelir vergisi tevkifatları da bu Yönetmelik kapsamındadır. Bu döneme ilişkin Gençlik ve Spor Bakanlığınca yazılı bir talepte bulunulması ve Hazine ve Maliye Bakanınca da uygun görülmesi halinde belirlenecek pay Gençlik ve Spor Bakanlığı özel hesabına aktarılabilir.

Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisi Üzerinden Belirlenen Payın Özel Hesaba Aktarılması, Kullanılması ve Denetimi Hakkında Yönetmelik’e ulaşmak için tıklayınız.

                                   

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.