Vergi Sirküleri 97 : 7194 Sayılı Kanun İle Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

Vergi Sirküleri 97 : 7194 Sayılı Kanun İle Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 07.12.2019

SİRKÜLER NO : 2019/97
 

 7194 SAYILI KANUN İLE Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler

(7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 07/12/2019 tarihinde yayımlanmıştır.)

Yayımlanan 7194 Sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nda birçok değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikler kısaca şöyledir:

1. Gelir Vergisi Tarifesine %40’lık Vergi Dilimi Eklenmiştir:

Gelir Vergisi tarifesine  %40 oranında yeni bir dilim eklenmiştir. Buna göre, mevcut tarifenin ilk dört dilimi aynı kalmış fakat %35 lik dördüncü  dilimden sonra  500.000 TL nin üzerinde gelir elde edenler için  %40 lık vergi oranı uygulanması düzenlenmiştir.

Düzenleme sonrası vergi tarifesi aşağıdaki gibi olmuştur:

Capturesd

Bu tarife, 1/1/2019 tarihi itibariyle elde edilen ücret dışı gelirlere uygulanmak üzere yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

2. 500 Bin TL’nin Üzerinde Ücret Geliri Olanlar da Beyanname Verecektir: Gelir vergisi tarifesinin 4 üncü gelir diliminde yer alan tutar olan 500 Bin TL’nin  üzerinde ücret elde edenlerin gelir vergisi beyannamesi  vermesi gerekecektir. Birden fazla işverenden tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret geliri elde eden mükelleflerin, birden sonraki işverenden aldıkları ücret gelirleri toplamının, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması, ancak, bu ücreti ile ilk işverenden alınan ücret geliri toplamının 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutar olan 500 Bin TL’yi  aşması halinde de bu gelirler beyan edilecektir.

Düzenleme, 1/1/2020 Tarihinden itibaren elde edilecek ücret gelirlerine  uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

3. 500 Bin TL Üzerinde Telif Kazancı Elde Edenler de Beyanname Verecektir: GVK’nın 18’inci maddesine eklenen fıkra ile gelir vergisi tarifesinin 4 üncü gelir diliminde yer alan tutar olan 500 Bin TL üzerinde telif kazancı elde edenler madde kapsamında belirtilen serbest meslek kazanç istisnasından yararlanamayacaklar ve beyanname vermeleri gerekecektir. Bu durumda olanların, GVK’nın 94 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında tevkifat yapma yükümlülüğü yoktur. Tevkifat yükümlüğüne ilişkin Bakanlığın Tebliğ ile açıklama yapması beklenmektedir.

Düzenleme, 1/1/2020 Tarihinden itibaren elde edilecek gelirlere  uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

4. Çalışanlara Verilecek Günlük 10 TL’yi Aşmayan Ulaşım Bedeli Gelir Vergisinden İstisna Olacaktır: GVK Madde 23/10 da eklenen parantez içi hüküm ile çalışanlara, toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçları temin edilerek verilen günlük 10 TL’yi aşmayan ulaşım bedeli  gelir vergisinden istisna olacaktır. Bu tutarın üzerindeki ödemeler ücret olarak kabul edilecektir. İstisna işverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen çalışana uygulanacaktır.

Düzenleme, Kanunun yayım tarihini izleyen ay başında (1/1/2020 Tarihinde) yürürlüğe girecektir.

5. Profesyonel Spor Hakemlerine Ödenen Ücretler İstisna Kapsamından Çıkarılmıştır: GVK madde 29’un 4 numaralı bendi yürüklükten kaldırılmıştır. Böylece,  amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlere (basketbol ve voleybol spor dallarının en üst liglerinde görev alanlar hariç) ödenen ücretler de gelir vergisinden istisna olacak, profesyonel spor yarışmalarını yöneten hakemlerin ücretleri gelir vergisine tabi olacaktır.

Düzenleme, Kanunun yayım tarihini izleyen ay başında (1/1/2020 Tarihinde) yürürlüğe girecektir.

6. Sporcu Ücretlerindeki Tevkifat Oranı Artırılmış ve 500 Bin TL nin Üzerindeki Ücretler Beyanname Kapsamına Alınmıştır: Sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılacak gelir vergisi tevkifatı oranlarını belirleyen GVK’nın geçici 72 nci maddesinin uygulama süresi 31/12/2019 tarihinden 31/12/2023 tarihine uzatılmış ve lig usulüne tabi spor dallarında en üst liglerdeki sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan tevkifat oranı %15 den  %20’ye çıkarılmıştır.

Ayrıca yine GVK Geçici 72 nci maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilerek  500 Bin TL üzeri sporcu ücretleri içinde yıllık beyanname verme zorunluluğu getirilmiştir. Beyannamede hesaplanan gelir vergisinden yıl içinde sorumlularca yapılan ve ödenen tevkifatlar mahsup edilebilecektir.

GVK’nın Geçici 72 nci maddesinde yapılan bu  değişiklikler, 1/11/2019 tarihinden önce akdedilerek geçerlilik kazanmış sporcu sözleşmeleri kapsamında yapılan ücret ödemelerine uygulanmayacaktır. Daha önceki sözleşmeler kapsamında yapılan ücret ödemeleri için geçici 72 nci maddenin değişiklik öncesi hükümleri uygulanır. 1/11/2019 tarihinden önceki sözleşmelere ilişkin olarak 1/11/2019 tarihinden sonra yapılan süre uzatımı ve ücreti etkileyen değişiklikler bu kapsamda değildir.

7. Binek Otomobil Giderlerine Kısıtlama Getirilmiştir:

GVK madde 40/1., 5.ve ,7. Bentleri ile GVK madde 68/4. ve 5. Bentlerinde yapılan değişikle, kiraladıkları veya iktisap ettikleri binek otomobillerin giderlerinin vergi matrahı tespit edilirken indirim olarak dikkate alınmasında  kısıtlamalar gelmiştir. Bu kısıtlamalar şöyledir:  

  • Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 TL’ye kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilecektir,
  • Binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 115.000 TL’ye kadarlık  kısmı gider olarak dikkate alınabilecektir,
  • Binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla % 70’i gider olarak dikkate alınabilecektir,
  • Özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 135.000 TL’yi, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde, amortismana tabi tutarı 250.000 TL’yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider olarak dikkate alınabilecektir,

Düzenleme, Ticari kazanç sahiplerine ve serbest meslek erbabına ait binek otomobillerin giderlerine uygulanacaktır. Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları otomobiller düzenlemeden hariç tutulmuştur.

Düzenleme, 1/1/2020 Tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere bu Kanun’un yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

8. Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimini Uygulamasında Kolaylıklar Getirilmiştir: GVK mükerrer madde 121 de yapılan değişiklikle, vergi beyannameleri ibaresi, maddede sayılan beyannamelerle sınırlandırılarak uygulamadan daha kolay yararlanılması sağlanmıştır. Bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilere ilişkin ödeme koşulu da; gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresine çekilmiştir.

 Ayrıca, iade alacağından  mahsuben yapılan ödemelerde, daha sonra yapılan tespitler üzerine mahsuben ödenmek istenen tutarın %10'unu aşmayan eksik ödemeler indirimden faydalanılmasına engel teşkil etmeyecektir.

Düzenleme, 1/1/2020 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

9. İcra İflas Kanunu ve Avukatlık Kanunu Uyarınca Karşı Tarafa Yüklenen  Vekalet Ücretinde Tevkifat Sorumluluğunun Kimin Tarafından Yerine Getirileceğine Açıklık Getirilmiştir: GVK’nın 94’üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılanlar tarafından 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu ile 1136 sayılı  Avukatlık Kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretini (icra ve iflas müdürlüklerine yatırılanlar dâhil) ödeyenler tarafından gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır.

Düzenleme, Kanunun yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a ulaşmak için tıklayınız. (GVK Değişiklikleri, Madde 10-22) 

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.