Vergi Sirküleri 91 : Hak Sahibi İsmine Açılmaksızın Toplu Olarak Tutulan Hesaplar İçin Tevkifat Sorumluluğu Ve Maliyet Bildirimine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 91 : Hak Sahibi İsmine Açılmaksızın Toplu Olarak Tutulan Hesaplar İçin Tevkifat Sorumluluğu Ve Maliyet Bildirimine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 20.11.2019

SİRKÜLER NO : 2019/91

 

HAK SAHİBİ İSMİNE AÇILMAKSIZIN TOPLU OLARAK TUTULAN HESAPLAR İÇİN TEVKİFAT SORUMLULUĞU VE MALİYET  BİLDİRİMİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

(308 Seri No’lu GVK Genel Tebliği, 20/11/2019 tarihinde yayımlanmıştır.)

 

Yayımlanan Tebliğ ile 7/8/2014 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (II-13.1)” in 12/A maddesi uyarınca sermaye piyasası araçlarının hak sahibi ismine açılmaksızın toplu olarak tutulduğu ve izlendiği yabancı merkezi saklama kuruluşu ve genel saklama yetkisi bulunan yatırım kuruluşları nezdinde açılan hesapların GVK’nın geçici 67 nci maddesi kapsamındaki tevkifat ve bildirim sorumlulukları ile bu hesaplarda izlenen sermaye piyasası araçlarının alış bedellerinin tespit edilmesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.  Yapılan açıklamalar kısaca aşağıdaki gibidir:

1.Hak Sahibi İsmine Açılmaksızın Toplu Olarak Tutulan Hesaplar İçin Tevkifat Sorumluluğu: Yabancı merkezi saklama kuruluşu bünyesinde açılan hesaplarda sermaye piyasası araçlarının hak sahibi ismine açılmaksızın toplu olarak tutulması ve bu hesaplarda toplu olarak izlenen sermaye piyasası araçlarına Sermaye Piyasası Kurulu Kararı uyarınca yalnızca Kurumlar Vergisi Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ve sermaye şirketi olarak değerlendirilen “yabancı kurumlar ile yabancı fonlar”ın sahip olabilmesi nedeniyle, yabancı merkezi saklama kuruluşları ve genel saklama yetkisi bulunan yatırım kuruluşlarının yabancı merkezi saklama kuruluşları için belirlenmiş esaslara göre verdikleri saklama hizmetleri nedeniyle GVK’nın geçici 67 nci maddesi kapsamında tevkifat ve bildirim sorumlulukları bulunmamaktadır.

2.Hak Sahibi İsmine Açılmaksızın Toplu Olarak Tutulan Hesaplardan Çıkan Sermaye Piyasası Araçlarında Maliyet Bildirimi: Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (II-13.1)’in 12/A maddesi uyarınca açılan toplu hesaplarda izlenen sermaye piyasası araçlarının müşterinin talimatına istinaden hesap dışındaki hak sahibi bazında tutulan başka bir hesaba virman yapılması durumunda, menkul kıymet alıcısı müşterinin yazılı olarak bildirdiği fiyat, söz konusu menkul kıymetlerin alış bedeli kabul edilecektir. Söz konusu bedel, menkul kıymetin virman veya satışının gerçekleştiği günden önceki günde oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının %10 altında/üzerinde oluşabilecektir. Ancak bildirilen bedelin %10’luk marjı aşması veya müşterilerin herhangi bir fiyat bildirmediği durumlarda söz konusu menkul kıymetin başka bir hesaba virmanının gerçekleştiği günden önceki günde oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı esas alınacaktır.


Ağırlıklı ortalama fiyat bilgisinin tespitinde virman gününden bir önceki günde Devlet tahvili ve hazine bonoları için T.C. Merkez Bankasınca açıklanan fiyatların dikkate alınması gerekmektedir.

 

Tebliğ, 20/11/2019 Tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

308 Seri No’lu GVK Genel Tebliği’ne  ulaşmak için tıklayınız

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.