Vergi Sirküleri 89 : Turizm Payı Beyannamesi Tebliği Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 89 : Turizm Payı Beyannamesi Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 04.11.2019

SİRKÜLER NO : 2019/89

TURİZM PAYI BEYANNAMESİ TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

(Turizm Payı Beyannamesi 1 Sıra No’lu Genel Tebliği, 02/11/2019 tarihinde yayımlanmıştır.)

Yayımlanan Tebliğ ile 11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun (TTTGAK) gereğince alınacak turizm payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Tebliğde yer alan açıklamalar kısaca şöyledir:

1-İlk Beyanname 2/12/2019 Tarihinde Verilecektir:  Turizm Payı Beyannamesinin, beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi ve beyan edilen turizm payının aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Ekim/2019 Dönemine ilişkin Turizm Payı Beyannamesi, kasım ayının son günü hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle 2/12/2019 tarihinde verilmesi ve ilgili payın bu sürede ödenmesi gerekmektedir.

Turizm Payı Beyannamesini üç aylık dönemler hâlinde beyan etme zorunluluğu getirilen mükelleflerin Ekim-Kasım-Aralık/2019 dönemine ilişkin olarak verecekleri ilk beyannamelerini 31/1/2020 günü saat 23.59’a kadar elektronik ortamda beyan etmeleri gerekmektedir.

2-Turizm Payı Oranı: Söz konusu bu Turizm payı;

a.Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden binde yedi buçuk,
b.Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden binde yedi buçuk,
c.Deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından binde yedi buçuk,
d.Seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç) on binde yedi buçuk,
e.Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) on binde yedi buçuk,
f.Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinden binde iki,

oranında olmak üzere bu ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınacaktır. Kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi Bakanlık tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm türlerinde faaliyet gösteren tesisler için bu oranlar yüzde elli indirimli olarak uygulanacaktır.

3-Turizm Payı Beyannamesinin Verileceği Vergi Dairesi: Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar için gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir.

Gelir veya kurumlar vergisinden mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişiler yerleşim yeri adresinin bulunduğu, gerçek kişiler dışında kalanlar ise kanuni merkezi/işyerinin bulunduğu yer vergi dairesine verecektir.

4-Turizm Payı Beyannamelerinin elektronik ortamda bizzat mükelleflerce veya aracılık yetkisi verilenlerce gönderilecektir.

5-Süresinde beyan edilip ödenmeyen turizm payının takip ve tahsili 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun hükümlerine göre yapılacaktır.

Tebliğde ayrıca, Turizm Payı Beyannamesine ilişkin düzeltme beyannamesi işlemleri ile diğer  hususlar açıklanmış ve çeşitli örnekler verilmiştir.

Tebliğ, 2/11/2019 Tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 

Turizm Payı Beyannamesi 1 Sıra No’lu Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.