Vergi Sirküleri 81 : 27 No’lu KDV Tebliği Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 81 : 27 No’lu KDV Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ :15.10.2019

SİRKÜLER NO : 2019/81

27 NO’LU KDV TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

(27 Seri No’lu KDV Tebliği, 15/10/2019 tarihinde yayımlanmıştır.)

 

Yayımlanan 27 Seri No’lu KDV Tebliği ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin bazı bölümlerinde değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler özet olarak şöyledir:

1.Toplu Taşımada kullanılacak Minibüslerin de Yatırım Teşvik Belgesine istinaden alımında KDV istisnası uygulanacaktır: KDV Genel Uygulama Tebliğinin  “Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimleri ile Yazılım ve Gayri Maddi Hak Satış ve Kiralamalarında İstisna” başlıklı (II/B-5.1) bölümünün altıncı paragrafında yer alan “otobüs (Belediyeler ve İl Özel İdareleri ile bunların bağlı kuruluşları ve hisselerinin tamamına sahip oldukları şirketlerce şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere iktisap edilecek olanlar hariç), minibüs,” ibaresi “minibüs, otobüs (Belediyeler ve İl Özel İdareleri ile bunların bağlı kuruluşları ve hisselerinin tamamına sahip oldukları şirketlerce şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere iktisap edilecek olan minibüs ve otobüsler hariç),” şeklinde değiştirilerek bu tür minibüslerin de KDV istisnası kapsamına alınması sağlanmıştır.

2.Ulusal Güvenlik amaçlı istisnalara bazı teslim ve hizmetler  eklenmiştir: KDV Genel Uygulama Tebliğinin 13/f maddesinde hüküm altına alınan ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetlere ilişkin istisna uygulaması kapsamına, kent güvenlik ve plaka tanıma sistemleri dahil tarama, tanıma ve takip sistemleri, radar sistemleri ile istisna kapsamındaki araç, silah ve sistemlerine ilişkin araştırma-geliştirme ve test faaliyetlerine yönelik zorunlu olarak kullanılması gereken tesislerin tesliminin de dahil olduğuna ilişkin açıklama yapılmaktadır.

3.Yabancılara ve Türkiye’de yerleşik olmayan Türk vatandaşlarına konut ve iş yeri tesliminde istisna uygulamasına ilişkin bedelin döviz olarak Türkiye’ye getirilmesinin tevsikine yönelik açıklamalar yapılmıştır: KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-12.2.2.) bölümünün birinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Alıcılar dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından bankalar aracılığıyla satıcıların hesabına yapılan döviz transferleri;

- Döviz transferine ilişkin banka dekontunda alıcıya ve teslime konu konut veya iş yerine ilişkin bilgilere (proje adı, adresi, bağımsız bölüm numarası) yer verilmesi veya

- Dövizi transfer eden gerçek veya tüzel kişiler tarafından, transfere konu tutarın alıcı adına gönderildiğine dair satıcıya, alıcı ve teslime konu konut veya iş yerine ilişkin bilgileri (proje adı, adresi, bağımsız bölüm numarası) içeren bir muvafakatname verilmesi

kaydıyla istisna uygulamasında Türkiye’ye getirilen döviz olarak kabul edilir.”

4.KDV Genel Uygulama Tebiliği’nin (II/B-151.3.) bölümünün ikinci paragrafının sonuna cümle eklenerek genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan tesislerin inşasına ilişkin istisna uygulamasında, mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfında bulunmakla birlikte, anılan Vakıf tarafından karşılıksız, süresiz ve geri dönüşsüz olarak Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilen madde kapsamındaki ibadethane ve din eğitimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla bağışta bulunan söz konusu Vakfa yapılan teslim ve hizmetlerin de istisna kapsamında olduğuna ilişkin açıklama yapılmıştır.

5.KDV Genel Uygulama Tebiliğinin “İTUS Sertifikasının İptal edilmesi” ile “HIS Sertifikasının İptal Edilmesi”  başlıklı (sırasıyla)  (IV/B-3.) ve (IV/C-3.) bölümlerinde yer alan “nihai” ibareleri Tebliğ metninden çıkarılmıştır.   Böylece iptal edilen İTUS uygulaması ile HIS uygulamasının yeniden başlatılabilmesi için nihai yargı kararının beklenmesine gerek kalmamıştır.

Tebliğ, 15/10/2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

27 Seri No’lu KDV Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız

 

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.