Vergi Sirküleri 66 : 7186 Sayılı Kanun İle Finansal Yeniden Yapılandırma Uygulaması Yürürlüğe Girmiştir

Vergi Sirküleri 66 : 7186 Sayılı Kanun İle Finansal Yeniden Yapılandırma Uygulaması Yürürlüğe Girmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 22.07.2019

SİRKÜLER NO : 2019/66

7186 SAYILI KANUN İLE FİNANSAL YENİDEN YAPILANDIRMA UYGULAMASI YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

(7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,  19 Temmuz 2019 tarihinde yayımlanmıştır)

Yayımlanan 7186 Sayılı Kanun’un 17 nci maddesiyle, 5411 sayılı Bankacılık Kanununa eklenen geçici 32 nci madde ile finansal yeniden yapılandırma düzenlemesi yapılmıştır.

Düzenlemeye göre, Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile bu maddede tanımlanan diğer finansal kuruluşlarla kredi ilişkisinde bulunan ve Kurum tarafından çıkarılan yönetmeliğe göre hazırlanan Çerçeve Anlaşmalarda belirlenen borçlular, bu kuruluşlar tarafından kullandırılmış olan kredilere ilişkin olarak alınacak tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine imkân verilmesini sağlamak amacıyla, dahil oldukları risk grubundaki diğer borçlularla bir bütün olarak veya kısmen yeniden yapılandırmaya tabi tutulabilecektir. Bu madde uyarınca yapılacak finansal yeniden yapılandırmalara ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanan Çerçeve Anlaşmalar ile belirlenecek olup bu düzenlemeler beklenmelidir. Bu madde hükümleri bu maddenin yayımı tarihinden itibaren iki yıl süreyle uygulanacaktır.

Bu maddeye göre yapılan Çerçeve Anlaşmaları ve bu Anlaşmalar kapsamında düzenlenen Sözleşmeler uyarınca;

a) Yapılacak işlemler Harçlar Kanununa göre alınan harçlardan (yargı harcı dahil) ve düzenlenecek kâğıtlar (Çerçeve Anlaşmaları ve Sözleşmeler dahil) Damga Vergisi Kanununa göre alman damga vergisinden,

b) Alacaklı kuruluşlar tarafından her ne nam altında olursa olsun tahsil edilecek tutarlar banka ve sigorta muameleleri vergisinden (BSMV),

c) Kullandırılan ve kullandırılacak krediler kaynak kullanımını destekleme fonundan (KKDF)

müstesnadır.

Düzenlemede ayrıca;

-Kurumlar Vergisi Kanununun 5-1/(f) bendinde yer alan istisna hükmünden, kanuni takibe alınma şartı aranmaksızın alacaklı kuruluşlara ilgili varlıklarını Çerçeve Anlaşmaları ve düzenlenen Sözleşmeler kapsamında devreden kurumlar ile bu suretle ilgili varlıkları devralan söz konusu alacaklı kuruluşların bu varlıkları satışından doğan kazançları için de  da yararlanılması,

-Katma Değer Vergisi Kanununun 17-4/(r) bendinde yer alan istisna hükmünden, ilgili varlıkların Çerçeve Anlaşmaları ve düzenlenen Sözleşmeler kapsamında alacaklı kuruluşlara devir ve teslimi ile bu suretle ilgili varlıkları devralan alacaklı kuruluşların bu varlıkları devir ve tesliminde de yararlanılması sağlanmıştır.

 

Düzenleme 19/7/2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a ulaşmak için tıklayınız

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.