Vergi Sirküleri 48 : İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılmış İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlara İlişkin ÖTV Tebliği Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 48 : İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılmış İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlara İlişkin ÖTV Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 12.04.2019

SİRKÜLER NO : 2019/48
 

İHRAÇ EDILEN KARA TAŞITLARINDA KULLANILMIŞ İLK DOLUM YAĞLARI VE AKARYAKITLARA İLİŞKİN ÖTV TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

(Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 6 Seri No’lu Tebliğ, 12/04/2019 Tarihinde yayımlanmıştır.)

Hatırlanacağı üzere 28/2/2019 tarihinde yayımlanan 796 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile ihraç edilen kara taşıtlarında kullanılmış ilk dolum yağları ve akaryakıtlara sıfır ÖTV uygulanması sağlamıştı. Yayımlanan Tebliğ ile  ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin “III- İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI VE MÜTESELSİL SORUMLULUK” başlıklı bölümüne “Ç” alt bölümü eklenerek uygulamanın usul ve esasları belirlenmiştir. Tebliğ ile yapılan düzenlemeler kısaca aşağıdaki gibidir:

1. Uygulamanın Kapsamı: ÖTV Kanuna ekli (I) sayılı listedeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının vergi tutarları, bu malların aynı Kanuna ekli (II) sayılı listedeki 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alan mallardan ihraç edilmiş olanların üretim sürecinde kullanılmış olduğunun tespiti halinde sıfır olarak uygulanır. Ancak, bu kapsamda kullanılan ilk dolum akaryakıtlarında özel tüketim vergisi tutarı sıfır olarak uygulanacak akaryakıt miktarı, üretilerek ihraç edilmiş her bir mal adedi için; 87.03 G.T.İ.P. numarasındaki mallarda “7” litreyi, 87.11 G.T.İ.P. numarasındaki mallarda “2” litreyi, diğer mallarda ise “15” litreyi geçemez.

2. İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarının Teslimine İlişkin ÖTV’nin Beyanı: ÖTV (I) sayılı liste mükellefleri tarafından, ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının ihraç edilecek kara taşıtlarının üretim sürecinde kullanılmak üzere imalatçılara tesliminde, bu malların vergi tutarları üzerinden ÖTV beyan edilerek ödenir.

Yine aynı şekilde, ihraç edilecek kara taşıtlarının imalatçıları tarafından ithal edilen ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının, sözü edilen kara taşıtlarının üretim sürecinde kullanılması hali Özel Tüketim Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin (3) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca teslim sayılacağından, bu ithalatçı imalatçılar bahsi geçen kullanımlarına ilişkin olarak ÖTV beyan ederek öderler.

3. İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarının Üretim Sürecinde Kullanılması ve Üretilen Kara Taşıtlarının İhraç Edilmesine İlişkin Süreler: İhraç edilecek kara taşıtlarının üretim sürecinde kullanılmak üzere Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci maddesinin yürürlük tarihinden itibaren, ithal edilen veya ÖTV (I) sayılı liste mükelleflerinden ÖTV ödenerek satın alınan ilk dolum yağları ve akaryakıtları bakımından iade uygulamasından yararlanılabilmesi için, bunların ithal veya satın alma tarihini takip eden ay başından itibaren 12 ay içinde kara taşıtlarının üretim sürecinde kullanılmış ve üretilen bu kara taşıtlarının da yine aynı sürede ihraç edilmiş olmasıgerekir.

Bununla birlikte, Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci maddesinin yürürlük tarihinden önce ithal edilen veya ÖTV (I) sayılı liste mükelleflerinden ÖTV ödenerek satın alınan ilk dolum yağları ve akaryakıtları bakımından iade uygulamasından yararlanılabilmesi, ancak bunların ithal veya satın alma tarihini takip eden ay başından itibaren 12 ay içinde kara taşıtlarının üretim sürecinde kullanılmış ve üretilen bu kara taşıtlarının da yine aynı sürede aynı Kararın 2 nci maddesinin yürürlük tarihinden itibaren ihraç edilmiş olması şartıyla mümkündür.

4. İade Talep Edebilecekler: Bu uygulama kapsamındaki ÖTV iadesini, sadece yurt içinde üretilerek ihraç edilmiş kara taşıtlarının üretim sürecinde ilk dolum yağları ve akaryakıtlarını kullanan imalatçılar talep edebilir.

5. İadesi Talep Edilebilecek Vergi Tutarı: Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci maddesine göre, ilk dolum yağları ve akaryakıtlarını ihraç edilen kara taşıtlarının üretim sürecinde yurt içinde ilk defa kullanmış olan imalatçılar, ihraç edilmiş her bir kara taşıtı adedine dair kullanımları için, bunlara teslim tarihi itibariyle uygulanan ve beyan edilerek ödenmiş olan ÖTV’nin;

İlk dolum yağlarında tamamını,

- İlk dolum akaryakıtlarında ise 87.03 G.T.İ.P. numarasındaki mallarda “7” litreyi, 87.11 G.T.İ.P. numarasındaki mallarda “2” litreyi, diğer mallarda da “15” litreyi geçmeyecek şekildeki kullanımlarına isabet eden tutarını,

iade olarak talep edebilir.

Tebliğde ayrıca, “İade Talep Edilecek Vergi Dairesi ve Süresi”, “İade Uygulaması ile İlgili İşlemler” ve  “İadeye İlişkin Diğer Hususlar” da ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.

Tebliğ, 1/3/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 6 Seri No’lu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.