Vergi Sirküleri 22: 7162 Sayılı Kanun İle Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

Vergi Sirküleri 22: 7162 Sayılı Kanun İle Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 30.01.2019

SİRKÜLER NO : 2019/22
 

7162 SAYILI KANUN İLE GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

( 7162 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 30/1/2019 Tarihli  Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.)

Yayımlanan 7162 Sayılı Kanun ile başta vergi kanunları olmak üzere bazı kanunlarında değişiklikler yapılmış olup Gelir Vergisi Kanununa (GVK) ilişkin yapılan değişiklikler kısa aşağıdaki gibidir:

1. Esnaf Muaflığının Kapsamı Genişletilmiştir.

GVK madde 9’un 6 numaralı bendinde değişiklik yapılarak “Vergiden muaf esnaf”ın bu bent nezdinde kapsamı genişletilmiştir. Böylece, başta kadın girişimciler ve ev hanımları olmak üzere, evlerinde ürettikleri bazı ürünleri internet ve benzeri elektronik ortamlarda satanların esnaf muaflığından faydalanmaları sağlanmıştır.  Yapılan düzenleme ile bu kapsamda muaf olacakların,  internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yaptıkları satış toplamı, yıllık asgari ücretin brüt tutarını aşmayacak tutarda olmalıdır.

Değişiklik, 30/1/2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

2. İşsizlik Tazminatlarına Uygulanan Gelir Vergisi İstisnasının Kapsamına Açıklık Getirilmiştir:

Vergiden istisna tazminat ve yardımların sıralandığı GVK 25’inci maddesinin 1 no’lu bendinde yapılan değişiklik ile ölüm, engellilik ve hastalık sebebiyle verilen tazminat ve yardımlara ilişkin istisna aynen korunmuş, işsizlik kapsamında verilen tazminatların hangilerinin istisna kapsamına girdiği hususuna açıklık getirilmiştir.

Eklenen bent şu şekildedir: “1. Ölüm, engellilik ve hastalık sebebiyle verilen tazminat ve yardımlar ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca ödenen işsizlik ödeneği ve 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre ödenen işe başlatmama tazminatı;”

Değişiklik, 30/1/2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

3. Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Vergi İndiriminden Faydalanması Kolaylaştırılmıştır:

Bilindiği üzere,  vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan vergi indiriminin şartlarından biri, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olmasıdır. GVK’nun 121 inci maddesinin ikinci fıkrasının 1 no’lu bendinde yer alan “10TL” ibaresi “250TL” ye çıkarılarak her bir beyanname itibarıyla 250 Türk lirasına kadar yapılan eksik ödemelerin bu şartın ihlali kapsamında değerlendirilmemesi sağlanmıştır.

Değişiklik, 1/1/2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde indirim şartlarının varlığı açısından dikkate alınmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

4. İkale Sözleşmesi Kapsamında Ödenen Tazminatlar İçin Geçiş Dönemi Uygulaması Geçici Madde ile Düzenlemiştir:

GVK’na eklenen geçici 89 uncu madde ile 27/3/2018 tarihinden önce işten ayrılan hizmet erbabınakarşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında yasal haklarına ek olarak ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlardan yapılan gelir vergisi kesintisinin red ve iadesi sağlanmıştır. Bilindiği üzere 7103 sayılı Kanunun yayımından önceki dönemler için bu ödemeler üzerinden kesilen gelir vergilerinin iadesine yönelik olarak çok sayıda dava açılmakta ve açılmaya da devam etmekteydi. Yapılan bu düzenleme ile geçiş dönemi geçici madde ile düzenmiş ve konunun Yargıya taşınmasının önlenmesi amaçlanmıştır.

Değişiklik, 30/1/2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

7162 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.