Vergi Sirküleri 102: 101 Nolu Sirkülerimize İlişkin İlave Açıklamalar ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Tarafından Gönderilen Mesken Değerlerine Yapılacak İtiraz İçin Dilekçe Örneği

Vergi Sirküleri 102: 101 Nolu Sirkülerimize İlişkin İlave Açıklamalar ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Tarafından Gönderilen Mesken Değerlerine Yapılacak İtiraz İçin Dilekçe Örneği

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 20.12.2019

SİRKÜLER NO : 102

 

101 NOLU SİRKÜLERİMİZE İLİŞKİN İLAVE AÇIKLAMALAR

VE

TAPU KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GÖNDERİLEN

MESKEN DEĞERLERİNE YAPILACAK İTİRAZ  İÇİN

 DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

Genel Müdürlük tarafından gönderilen değer tespitine ilişkin itiraz yapılması halinde kullanılacak örnek İTİRAZ DİLEKÇESİ aşağıda sunulmaktadır.

Sözkonusu yazının alınmasından ( tebellüğ tarihinden) itibaren 15 gün içinde ya genel müdürlüğe yada genel müdürlüğe iletilmek üzere en yakın tapu dairesine itiraz dilekçesi verilmelidir. Yazı Örneğin 10 Aralık  2019 tarihinde alınmışsa, itiraz dilekçesi en geç 25 Aralık günü mesai saati bitimine kadar verilmelidir.

Dilekçe mutlaka bizzat muhatabı yada “onaylama şeklinde” (noter tasdikli) bir vekaletname yetkilendirilmiş temsilcisi tarafından imzalanmalıdır. Her ne kadar 101 nolu sirkülerimizde “düzenleme şeklinde vekaletname” aranılacağı ifade edilmişse de, tapu genel müdürlüğü ile yaptığımız görüşme sonucu noter tasdikli bir vekaletnamenin yeterli olduğu belirtilmiştir.

Not : Diğer taraftan 101 Nolu sirkülerimizde ( tıklayınız ) tapu genel müdürlüğe aleyhine açılacak dava da Ankara idare mahkemelerinin yetkili olduğu belirtilmişse de davanın ANKARA VERGİ MAHKEMELERİ nezihinde açılması gerekmektedir.

 

 

 

                                                                             İstanbul, …/12/2019

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne

Sunulmak Üzere

……………….Tapu Müdürlüğüne

 

İlgi                  :  …. tarihli ve …. sayılı yazın

 

Konu              : ………tarihli ve …….. sayılı yazınız ile bildirilen

 değerleme çalışması sonuçlarına ilişkin itirazlarımızın sunulması hakkındadır.

 

Tarafıma ………. tarihinde tebliğ edilen yazınız ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 42’nci maddesi kapsamında Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri veya Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değeri 5.000.000-TL ve üzerinde olanların değerli konut vergisine tabi olduğu,  maliki bulunduğum ……. ili, ………. ilçesi, …….. Mahallesi, ….. ada, ……. Parsel ……no’lu bağımsız bölümde yer alan Taşınmaz’ın (“Taşınmaz”) 01.12.2019 tarihi itibariyle değerinin ………-TL. olarak belirlendiği ve bu değerleme çalışması sonucuna yazının tebliği tarihinden itibaren 15 gün içerisinde itiraz edilebileceği bildirilmiştir.

Aşağıda detaylı olarak arz ve izah olunan sebeplerle, işbu dilekçem ile haksız, hakkaniyete, Anayasa’ya, eşitliğe ve ölçülülük ilkesine ve ilgili mevzuata aykırı bir şekilde yapılan değerleme çalışmasına ve değerleme sonucuna itirazlarımı sunarım. Şöyle ki;

      1-) DEĞERLEMEYE İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELER TARAFIMA TEBLİĞ EDİLMEMİŞTİR.

Anayasa'nın 2. maddesinde yer alan hukuk devleti ilkesinin ve temel hak ve hürriyetlerin hangi koşullar altında sınırlanacağını gösteren Anayasa'nın 13. maddesindeki kanunilik koşulunun en önemli gerekliliklerinden biri olan hukuk güvenliği, hukuki belirliliği zorunlu kılar.

Hukuki belirlilik ilkesinin vergilendirme ilişkisindeki görünümü olan vergilemede belirlilik ilkesi, vergisel yükümlülüğün hem kişiler hem de idare yönünden belli ve kesin olmasını, vergilendirmeye ilişkin kanun kuralının, ilgili kişilerin mevcut şartlar altında belirli bir işlemin ne tür sonuçlar doğurabileceğini makul bir düzeyde öngörmelerini mümkün kılacak şekilde düzenlenmesini gerektirir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce ilgili mevzuat kapsamında yapılan veya yaptırılan değerleme sonucunda belirlenen ve değeri 5.000.000-TL’yi aşan mesken nitelikli Taşınmaz’a ilişkin yapılan değerleme çalışmalarının, buna ilişkin bilgi, belge ve verilerin itiraz hakkının kullanabilmesi için tebliğ edilmesi gerekmektedir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce ilgili mevzuat kapsamında yapılan veya yaptırılan değerlemeye ilişkin ……. tarihli yazı ekinde tarafıma değerlemeye yahut var ise değerleme raporuna ilişkin herhangi bir veri, bilgi ve belge tebliğ edilmemiş, yalnızca ilgili yasal düzenleme kapsamında yapılan toplu değerleme çalışmasına istinaden Taşınmaz’ın değerinin …………..-TL. olduğu bildirilmiştir.

Taşınmaz’ın ………..-TL. tutarındaki değeri nasıl ve ne zaman tespit edilmiştir?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce mevzuat kapsamında değerleme yapılmış veya yaptırılmış mıdır?

Değerleme yapılırken, hangi ölçütlerden hareket edilmiş, hangi parametreler dikkate alınmış ve hangi yöntemlerden yararlanılmıştır?

Emsal satışların bedelleri değerlendirmeye esas alınmış mıdır?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünüzce, Taşınmaz’ın değerinin nasıl hesaplandığı belirsizlik arz ettiğinden, ilgili yazınızda tarafımıza verilen itiraz hakkı da yalnızca görüntüde bahşedilmiş bir haktır. Değerleme çalışmasının nasıl yapıldığı mükelleflerce bilinemezken itiraz hakkı gereği gibi kullanılmış olmayacaktır.

15.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 484’üncü maddesine, 05.02.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 30 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile eklenen (e) bendinde Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı’nın görevleri tanımlanmış olup, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne verilen yetki, toplu değerlemeye müteallik olarak verilen bir yetkidir. 07.12.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanun ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne verilen değerleme yetkisi ise, ancak bu tarihten sonra yapılacak değerlemeler için geçerli olabilecektir.

Bir diğer deyişle, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, değerli konut vergisi yönünden 7194 sayılı kanun yürürlüğe girdiği 07.12.2019 tarihinden itibaren değerleme yetkisini almıştır. Bu tarihten önce Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılan değerlemeler geçersiz ve yetkisizdir. Bu itibarla, 7194 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten önce, 01.12.2019 tarihi itibariyle yapıldığı bildirilen değerleme çalışması, bu yönden de ayrıca usulsüz ve yasal dayanaktan yoksundur.

Değerleme çalışması ile ilgili tarafıma hiçbir bilgi ve belge sunulmadığından, değerleme çalışmasının ne zaman yapıldığı da tarafımca bilinememektedir. Değerli Konut Vergisi ile ilgili düzenlemeleri ihtiva eden 7194 sayılı Kanun, 07.12.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yürürlüğe girmişken, ilgili yazının düzenlendiği ………. tarihte, yalnızca ….. gün içerisinde onca gayrimenkule değerleme çalışmasının nasıl yapılabildiği de muallaktır.

Sonuç olarak, yazınızdaki Taşınmaz değerinin referans alınan bilimsel ve/veya teknik belgelere dayanılarak belirlenip belirlenmediği, bu değerin hangi kurum tarafından ve neye göre, hangi ölçüt ve kriterler esas alınarak tespit edildiği hakkında hiçbir bilgiye yer verilmemiş olup, bu husus 4 No’lu Kararname’nin 484’üncü maddesine de aykırılık teşkil etmektedir.

Değerleme çalışmasına ilişkin hiçbir veri, bilgi ve belge tarafımıza tebliğ edilmeksizin Taşınmaz’ın değerinin ……….-TL olarak belirlenmesi; haksız, usulsüz ve yasal dayanaktan yoksundur.

    2-) YAPILAN DEĞERLEME ÇALIŞMASI; BELİRSİZ, AFAKİ VE GERÇEK DIŞIDIR.

Tarafıma bildirilen ……….,-TL. tutarındaki Taşınmaz değerinin afaki ve gerçek dışı olduğu ortada olup bu değer gerçek durumu yansıtmamaktadır.

Konuta veya konut bölgesine herhangi bir ziyaret ve incelemede bulunulmadan benzer konut alanlarına, tiplerine ve metrekarelerine kıyasla emsallerinden çok daha fazla değerleme yapılmıştır.

Yapılan değerleme tutarı güncel ekonomik koşullarda göz önüne alındığında taşınmazın mali ve ticari değerinin çok üzerindedir. Tarafınızca yapılan değerlendirmede bu husus göz ardı edilmiştir.

Tarafınızdan tespit edilen konutun değerlemesi, konutun satın alınmasından bu zamana kadar devlet resmi değerlemelerinin çok üzerindedir. 7194 sayılı yasaya istinaden yapılan bu değeme sonucunda yıllık emlak vergisi matrahı da aşırı artmış ve makul sınırın üzerine çıkmış olacaktır.

Emlak değerlerinin her geçen gün giderek azaldığı ve son yıllarda önemli bir düşüş gösterdiği ülkemizde, döviz kurlarındaki aşırı yükselme nedeniyle emlak satışlarının da ciddi oranda düştüğü aşikar olup, Taşınmaz değerlerinin bu denli yüksek belirlenmesinin teknik olarak açıklanması mümkün değildir. Somut veriler üzerinden bir değerlendirme yapıldığında, Taşınmaz değerinin bu denli farklı bir değere ulaşmadığı tartışmaya yer bırakmayacak derecede açıktır.

Anayasa’nın anılan 73. maddesinde, vergilemenin mali güce göre yapılması gerektiğine ve vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımının maliye politikasının sosyal amacı olduğuna hükmedilmiştir. Yani vergi, mükellefler için bir ödevdir ancak bu ödev, Anayasa’ya göre mükellefin mali gücü dikkate alınarak, adaletli ve dengeli bir dağılımla salınmak zorundadır.

Devletin vergilendirme yetkisi; Anayasa'nın 73. maddesinde yer alan verginin kanuniliği, mali güce göre ödenmesi, genelliği, vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı ilkeleri yanında Anayasa'nın genel ilkeleri ile sınırlandırılmıştır.

Mükellefin mali gücünü aşacak nitelikte bir vergi yükü getirecek olan bu denli farklı bir Taşınmaz değeri tespiti, Anayasa’nın 73. maddesinde yer alan verginin mali güce göre ödenmesi ve vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı ilkelerine, hakkaniyete ve eşitliğe aykırıdır.

Eşitliğe aykırılık ilkesine bir örnek vermek gerekirse, 2 adet her biri 5.000.000-TL tutarında değerlenen meskeni bulunan mükellef, binde 3 oranında değerli konut vergisi ödeyecek iken, 1 adet 10.000.000,-TL tutarında değerlenen meskeni bulunan mükellef ise binde 10 oranında değerli konut vergisi ödemek durumunda kalacaktır.

Kaldı ki; Taşınmaz’ın emlâk vergisi Büyükşehir Belediyesi sınırları dışındaki yerlerde binde 1 ve Büyükşehir Belediyesi olan yerlerde binde 2 iken, sırf değerli olması dolayısıyla binde …….. oranında tahsil edilmeye çalışılan vergi oranı fahiş bir şekilde belirlenmiştir.

Yukarıda detaylı olarak arz ve izah olunduğu üzere, tüm dava ve talep haklarım saklı kalmak kaydı ile; haksız, hakkaniyete, eşitliğe ve ölçülülük ilkesine aykırı bir şekilde belirlenen Taşınmaz değerlemesine itiraz ettiğimi bildirir, mevcut Taşınmaz değerlemesinin iptal edilerek itiraz komisyonu tarafından; emsal diğer taşınmazların değerleme tutarı, Taşınmazın bulunduğu bölge, mevcut ve olası ekonomik koşullar (acil satış v.b.) ve bu değerlemeye bağlı olacak emlak vergisinin de göz önüne alınarak tekrar değerlendirilmesini ve yapılan değerleme çalışmasının ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte tarafıma tebliğ edilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

 

İtiraz Eden

……………………………

           (T.C. Kimlik No:………………..….)

 

 

 

 

EK:1- Kimlik Fotokopisi

EK:2- Genel Müdürlüğünüzün……….. tarihli ve …………… sayılı yazı fotokopisi

 

 

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.