Vergi Sirküleri 88 : İkiyüzbin TL Üzerindeki Engelli Taşıtlarına OTV İstisnası Uygulanmayacaktır

Vergi Sirküleri 88 : İkiyüzbin TL Üzerindeki Engelli Taşıtlarına OTV İstisnası Uygulanmayacaktır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 26.12.2017

SİRKÜLER NO : 2017/88
 

İKİYÜZBİN TL ÜZERİNDEKİ ENGELLİ TAŞITLARINA ÖTV İSTİSNASI UYGULANMAYACAKTIR

(Özel Tüketim Vergisi II Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 3 Seri No’lu Tebliğ, 27/12/2017 Tarihinde yayımlanmıştır.)

Hatırlanacağı üzere 5/12/2017 Tarihinde yayımlanan 7061 Sayılı Kanun ile bir çok vergi kanununda olduğu gibi Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’nda da bazı değişiklikler yapılmıştı. Yapılan değişiklikle, ÖTV Kanunu 7. Madde yapılan değişiklikle motor hacmi 1600cc yi aşan taşıtların ÖTV düzenlemesi fiyat grupları itibariyle farklı oranlar belirlenmesi mümkün hale gelmişti. 1/1/2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan düzenlemeye ilişkin Tebliğ yayınlanmıştır.

Yayımlanan Tebliğ ile Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin;

a) (II/C/1.2.1) ve (II/C/1.3) numaralı engeli aşıtlarında istisna Uygulamasına ilişkin bölümlerinin birinci paragraflarında yer alan “1600 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip” ibareleri “motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dâhil bedeli 200.000 TL’nin altında olan” şeklinde değiştirilmiştir.

b) (II/C/1.5) bölümünün dokuzuncu paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir..

“ÖTV Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (a) ve (c) alt bentleri kapsamında iktisap edilebilecek aynı Kanuna ekli 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan taşıtlara ilişkin bedelin üst sınırı, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın 100 lirayı aşmayan kesirleri dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu şekilde tespit edilen tutarı %50’sine kadar artırmaya yetkilidir.”

Buna göre yapılan düzenlemeyle istisna uygulaması 200.000TL nin altında kalan araçlar için uygulanabilecektir.

Tebliğde ayrıca malul ve engellilerin kullanıma mahsus eşyanın gümrüklenmiş değerinin 200.000TL yi TL’yi (söz konusu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır) aşması durumunda istisnadan yararlanamayacağı, aşan taşıt ithal etmek isteyen malul veya engellilerce, ilgili gümrük idaresine özel tüketim vergisinin beyan edilip ödenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Özel Tüketim Vergisi II Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 3 Seri No’lu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş