Vergi Sirküleri 85 : 9 No’lu Tahsilat Genel Tebligi Yayımlanmıştır.

Vergi Sirküleri 85 : 9 No’lu Tahsilat Genel Tebligi Yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 25.12.2017

SİRKÜLER NO : 2017/85
 

9 No’LU TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

(Tahsilat Genel Tebliği Seri:A Sıra No:1’de Değişiklik Yapılmasına Dair 9 Sıra No’lu Tebliğ, 23/12/2017 Tarihinde yayımlanmıştır.)

Hatırlanacağı üzere 5/12/2017 Tarihinde yayımlanan 7061 Sayılı Kanun ile bir çok vergi kanununda olduğu gibi Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkında Kanun’da (AATUHK)da bazı değişiklikler yapılmıştı. Yapılan değişiklikler özet olarak aşağıdaki gibi olup yayımlanan Tebliğ ile bu değişikliklere ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

1. 6183 SAYILI KANUNDA YER ALAN 7 GÜNLÜK SÜRELERİN 15 GÜNE ÇIKARILMASI: 6183 AATUH kanun madde 15, 55, 56, 60‘ta yer alan 7 günlük (ihtiyati hacze itiraz, ödeme emri ödeme süresi, itiraz süresi, alacağın takibe geçilme süresi) 15 güne çıkarılmıştır. Düzenleme, 01/01/2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. Yapılan değişikler kısaca şöyledir:

  • İhtiyati hacze ilişkin dava açma süresinin düzenlendiği 15 inci maddesinde yer alan 7 günlük süre 15 güne çıkarılmıştır.
  • Ödeme emri ile amme borçlusuna borcun 7 gün içerisinde ödenmesi veya mal bildiriminde bulunulması yönünde bildirimde bulunulacağını belirten hükümlerin yer aldığı 55 inci maddesinde öngörülen 7 günlük süre 15 güne çıkarılmıştır. Ayrıca, borcunu vadesinde ödemeyenlere ait malları elinde bulunduran üçüncü şahıslardan bu mallan tahsil dairelerine bildirmeleri için belirlenmiş olan 7 günlük süre de 15 gün olarak yeniden düzenlenmiştir.
  • 56 nci maddesinde yer alan teminatlı alacakların paraya çevrilmesinden Önce borçluya yapılan tebliğ ile verilen 7 günlük ödeme süresi 15 güne çıkarılmıştır.
  • 58 inci maddesinin birinci ve yedinci fıkralarında yer alan ödeme emrine karşı dava açma ve davası reddedilenler için mal bildiriminde bulunma süreleri 7 günden 15 güne çıkarılmıştır.
  • 60 ıncı maddesinde yer alan mal bildiriminde bulunmayanlar hakkında uygulanacak hapsen tazyik karan alınması için geçmesi gereken 7 günlük süre 15 güne çıkarılmıştır.

2.AMME ALACAĞI ÖDENMEDEN YAPILMAYACAK İŞLEMLER İLE İŞLEM YAPANLARIN SORUMLULUĞU: 6183 AATUH kanun madde 22/A maddesinde yer alan Amme alacağı ödenmeden yapılmayacak işlemler ile işlem yapanların sorumluluğu maddesi değiştirilmiş, Maliye Bakanlığına borcu yoktur belgesi vermek ve vadesi geçmiş borçu bulanalar için işçi ücret alacakları hariç kesinti yapma yetkisi yetkisi verilmiştir. Düzenleme, 01/01/2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Bu Tebliğ ile zorunluluk getirilen vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgeyi aramadan ödeme yapanlara ve işlem tesis eden kurum ve kuruluşlara, borçlunun bağlı olduğu takibe salahiyetli tahsil dairesince idari para cezası tatbik edilecektir.

6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında, 7061 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik öncesi dönemler dahil, uygulanacak idari para cezası tutarları yıllar itibarıyla aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Yıllar

İdari Para Cezası Tutarı (Lira)

2008

2.000,-

2009

2.240,-

2010

2.289,-

2011

2.465,-

2012

2.717,-

2013

2.928,-

2014

3.043,-

2015

3.350,-

2016

3.536,-

2017

3.671,-

2018

4.000,-

 

3. HUSUSİ ÖDEME ŞEKİLLLERİ GENİŞLETİLMİŞTİR: 6183 AATUH kanun madde 41’de yer alan Hususi Ödeme Şekillerine kredi kartı yanında, banka kartı ve benzeri kartlar ile ödenmesi, ibaresi eklenerek, ödemelerin bunlarlada yapılabilmesi imkanı getirilmişti Düzenleme, 05/12/2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup Tebliğde de buna aynı yönde değişiklik yapılmıştır.

Tahsilat Genel Tebliği Seri:A Sıra No:1’de Değişiklik Yapılmasına Dair 9 Sıra No’lu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş