Vergi Sirküleri 75 : Transfer Fiyatlandırmasında Peşin Fiyatlandırma Anlaşması Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır.

Vergi Sirküleri 75 : Transfer Fiyatlandırmasında Peşin Fiyatlandırma Anlaşması Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 07.12.2017

SİRKÜLER NO : 2017/75
 

TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA PEŞİN FİYATLANDIRMA ANLAŞMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYImLANMIŞTIR

(Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında 1 Seri No’lu Genel Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 3 Seri No’lu Tebliğ, 07/12/2017 Tarihinde yayımlanmıştır.)

Bilindiği üzere, Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin beşinci fıkrasında, mükelleflere ilişkili kişiler ile gerçekleştirdikleri mal veya hizmet alım ya da satım işlemlerinde uygulayacakları fiyat veya bedelin tespitine ilişkin yöntemleri Maliye Bakanlığı ile anlaşarak belirleme imkânı getirilmiş ve bu şekilde belirlenen yöntemin, üç yılı aşmamak üzere anlaşmada tespit edilen süre ve şartlar dâhilinde kesinlik taşıyacağı hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla, uygulayacağı yöntem konusunda tereddüdü bulunan mükelleflerin gerekli bilgi ve belgelerle birlikte Gelir İdaresi Başkanlığına (İdare) başvurarak belli bir dönem için yöntem tespiti talebinde bulunabilmeleri mümkündür.

Bu çerçevede, ilişkili kişiler ile yapılan mal veya hizmet alım ya da satım işlemlerine ilişkin transfer fiyatının tespit edilmesinde belli bir dönem için uygulanacak yöntem, mükellefin talebi üzerine İdare ile anlaşılarak belirlenebilecek olup bu anlaşma peşin fiyatlandırma anlaşması olarak adlandırılmaktadır. Söz konusu anlaşma ile belli bir dönem için anlaşmaya varılan transfer fiyatlandırması yöntemi kapsamında; ilişkili kişiler ve işlemler, anlaşmanın süresi, transfer fiyatı (kâr marjı, faiz oranı, bedel vb.) ve kritik varsayımlar gibi hususlar belirlenir.

 

Yayımlanan Tebliğ’de öncelikle peşin fiyatlandırma anlaşmasının kapsamına kurumlar vergisi mükelleflerinin girdiği belirtilerek bu çerçevede;

a) Kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptıkları yurt dışı işlemleri,

b) Kurumlar vergisi mükelleflerinin serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükellefleri ile ilişkili kişi kapsamında yaptıkları işlemleri,

c) Serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin bu bölgelerde faaliyette bulunmayan kurumlar vergisi mükellefleri ile ilişkili kişi kapsamında yaptıkları işlemleri,

ile ilgili olarak belirlenecek yöntem konusunda İdareye başvurmalarının mümkün bulunduğu açıklanmıştır.

 

Tebliğde ayrıca,yazılı başvuruda istenecek bilgi ve belgeler, anlaşmanın kabulü ve süresi, revizesi ve iptali konularında da ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır.

 

Diğer yandan Tebliğde, anlaşmanın geçmiş vergilendirme dönemlerine tatbik edilebilmesine imkan olduğu belirtilmiştir. Anlaşmanın geçmişe yönelik tatbik edilmesi nedeniyle oluşacak ilave kurum kazancı için aşağıdaki şartların oluşması halinde, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı gerçekleşmemiş olacağından, kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisi yapılmayacaktır:

 

a) Bu kazanca ilişkin kurumlar vergisi farkının zamanında ödenmesi,

b) Yine bu kazancın, genel muhasebe ilkeleri çerçevesinde ilgili yıl gelir hesaplarıyla bağlantı kurulması ve içinde bulunulan yılın defterlerinde gerekli düzeltmenin yapılması suretiyle, ilgili dönem kazancına ilave edilmesi,

c) Söz konusu tutarın yurt dışı ilişkili kişiden alacak olarak kaydedilmesi veya tahsil edilerek Türkiye’deki kurumun hesaplarına aktarılması.

 

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında 1 Seri No’lu Genel Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 3 Seri No’lu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş