Vergi Sirküleri 67 : 7061 Sayılı Torba Kanun İle Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Vergi Sirküleri 67 : 7061 Sayılı Torba Kanun İle Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 05.12.2017

SİRKÜLER NO : 2017/67
 

7061 SAYILI TORBA KANUN İLE KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

(7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 05/12/2017 Tarihinde yayımlanmıştır.)

Yayımlanan 7061 Sayılı Kanun ile bir çok vergi kanununda da değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nda (KVK) yapılan değişiklikler kısaca aşağıdaki gibidir:

1. KOOPERATİFLERİN VERGİLENDİRİLMESİ REJİMİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMİŞTİR: KVK Madde 4/k bendinde yapılan değişiklikle Kooperatiflerin vergilendirilme rejiminde değişiklik yapılmak suretiyle ortak dışı işlemlerin kooperatiflerin kurumlar vergisi muafiyetine etkisinin kaldırılması amaçlanmış olup sadece ortak dışı işlemlerden vergi alınmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır. 1/1/2018 den itibaren yürürlüğe girecektir.

2. TAŞINMAZ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI %75’TEN %50’YE DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR: KVK Madde 5/1-e de yapılan değişikle, kurumların 2 tam yılı doldurmuş taşınmazlarından elde edilen satış kazancı istisnası %75’den %50 ye düşürülmüştür. İştirak hissesi satış kazancı istisnası oranında ise değişiklik öngörülmemiş olup %75 olarak kalmıştır. Değişiklik, kanunun yayım tarihi olan 05/12/2017 itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yine aynı şekilde KVK Madde 5/1-f de yer alan Bankalara borçları nedeniyle sahip oldukları taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının, bu borçlara karşılık devrine ilişkin istisna maddesinde de değişiklik yapılmış ve Bankaların bu şekilde elde ettikleri taşınmazların satış kazancına uygulanacak istisna oranı da %75’den %50’ye düşülmüştür. Bankaların diğer kıymet satışlarından doğan kazanç istisnası ise yine %75 olarak uygulanabilecektir. Ayrıca KVK Madde 5/1-f bendinde yapılan değişikle eskiden sadece “Bankalara borçları” ibaresi yer alırken, bu ibare genişlerek “Bankalara, finansal kiralama ya da finansman şirketlerine borçları” şeklini alarak istisnanın kapsamının genişletilmesi öngörülmüştür.

Değişiklik 1/1/2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

3. KURUMLAR VERGİSİ ORANI %22’YE YÜKSELTİLMİŞTİR: KVK’na eklenen geçici 10. Madde ile kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine) ait kurum kazançları için uygulanacak kurumlar vergisi oranı %22’ye çıkarılmıştır.

4. %100 İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI 2018’DE DE DEVAM EDECEKTİR: KVK Geçici Madde 9 ile yapılan düzenleme ile 2017 yatırım harcamaları için getirimiş bulunan %100 İndirimli Kurumlar Vergisi uygulamasının 2018 yılında da devam etmesi sağlanmıştır.

5. ÖZEL KARŞILIKLARIN GİDER KABUL EDİLMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILMIŞTIR: Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri kanunu’nun 16. maddesinde yapılan değişikle, Finansal Kiralama ve Finansman (Faktoring şirketleri dahil değildir) şirketlerince ayrılan özel karşılıkların tamamının ayrıldıkları yılda KV matrahı tespitinde gider olarak indiriminin kabul edilmesine ilişkin değişiklik yapılmıştır.

Değişiklik 1/1/2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

6. Transfer Fiyatlandırması Yöntem Belirleme Harcı Kaldırılmıştır:Harçlar Kanunu’na bağlı (8) sayılı tarifede yapılan değişikle, tarifede yer alan “XII-Trafnsfer fiyatlandırması ile ilgili yöntem belirleme anlaşması harçları” ilgili bölümden kaldırılmıştır.

Değişiklik, kanunun yayım tarihiyle yürürlüğe girmiştir.

7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’na ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş