Vergi Sirküleri 54 : Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Kapsamında Türkiye’de İcra Edilen Serbest Meslek Faaliyetlerinin Vergilendirilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 54 : Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Kapsamında Türkiye’de İcra Edilen Serbest Meslek Faaliyetlerinin Vergilendirilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 27.09.2017

SİRKÜLER NO : 2017/54

ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI KAPSAMINDA TÜRKİYE’DE İCRA EDİLEN SERBEST MESLEK FAALİYETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ yayımlanmıştır

(4 Seri No’lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği, 26/9/2017Tarihinde Yayımlanmıştır.)

Yayımalanan Tebliğ ile  Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖ Anlaşması veya anlaşma) kapsamında, anlaşmaya taraf diğer ülkenin mukimi gerçek veya tüzel kişilerin Türkiye’de icra ettikleri serbest meslek faaliyetleri veya benzer nitelikteki diğer faaliyetler nedeniyle elde ettikleri gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Yapılan açıklamalardaki başlıca konular  özet olarak aşağıdaki gibidir:

  1. Tebliğ’ de ÇVÖ Anlaşmaları 5 gruba ayrılarak değerlendirme yapılmış olup serbest meslek faaliyetine ilişkin gelir unsurunun vergile uygulaması de bu gruplar dikkate alınarak  farklı şekilde uygulanacaktır.
  2.  ÇVÖ Anlaşmaları kapsamında Türkiye’nin vergilendirme yetkisini belirleyen unsurlar açıklanmıştır. Bu unsurlar; İşyeri ya da sabit yer unsuru, kalma süresi unsuru, ödemenin Türkiye’den yapılması unsurudur.  Bu unsurların vergileme yetkisini belirlemesi yine 5 tip olan anlaşma çeşitlerine göre farklılık oluşturmaktadır. Örneğin, vergilendirme yetkisinin paylaşımındabazı anlaşmalarda  hem gerçek hem de tüzel kişiler için sadece faaliyetin Türkiye’de bir iş yeri ya da sabit yer vasıtasıyla gerçekleştirilmesi belirleyici unsur olarak öngörülürken, diğer bazı anlaşmalarda bu unsurun yanı sıra kalma süresi unsuru da kullanılabilmektedir.
  3. Türkiye’de vergilendirme  yetkisinin  belirlenmesinde Kalış süresi unsurunun belirlenmesinde  183 gün  (6 ay) hesabı yapılırken Kurumlar açısından kurumun Türkiye'de hizmet sunduğu gün sayısının dikkate alınacağı belirtilmiştir. Dolayısı ile mevcut uygulamanın aksine hizmetin ifa edilmesi için gönderilen personelsayısı ile hizmetin ifa edildiği gün sayısının çarpılması uygulaması son bulmuştur.
  4. Bilindiği üzere Mukimlik Belgesi, diğer ülke mukimlerinin Türkiye'de elde ettikleri kazanç veya iratların ilgili ÇVÖ Anlaşması çerçevesinde vergiye tabi tutulabilmesi için mukim oldukları ülke yetkili makamlarından almaları ve bu belgenin aslı ile noter veya bu ülkedeki Türk konsolosluklarınca tasdikli Türkçe tercümesinin bir örneğini duruma göre ilgili vergi dairesine veya vergi sorumlularına ibraz etmeleri gereken bir belgedir. Vergi sorumluları teslim aldıkları söz konusu mukimlik belgelerini gerektiğinde yetkili makamlara ibraz etmek üzere muhafaza edeceklerdir. Ayrıca, Mukimlik belgesinin ibraz edilememesi durumunda ise ilgili anlaşma hükümleri yerine iç mevzuat hükümleri uygulanacağı açıktır. Tebliğ ile yapılan düzenleme ile  bir takvim yılına ilişkin mukimlik belgesinin, izleyen yılın dördüncü ayına kadar geçerli olduğu belirtilmiştir. Bu durumda her yıl mukimlik belgesinin bu geçerlilik süresi dikkate alınarak yenilenmesi gerekecektir.
  5. Vergi kesintisi yapılmasının gerekmediği durumlarda, Türkiye kaynaklı serbest meslek kazancı elde eden diğer ülke mukimlerince, Tebliğin ekinde yer alan 1 no.lu formun eksiksiz olarak doldurularak hizmet alımına başlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde vergi sorumlularına verilmesi gerekmektedir. Tebliğin ekinde yer alan 2 no.lu formun ise vergi sorumlularınca doldurularak, hizmet sunucuları tarafından kendilerine verilen 1 no.lu form ve varsa hizmete ilişkin yazılı sözleşme örneği ile birlikte, ödeme yapılmasından önce bağlı olunan vergi dairesine/malmüdürlüğüne verilmesi gerekmektedir. Vergi sorumlularınca kısım kısım ödeme yapılması durumunda 1 no.lu form ile 2 no.lu formun ilk ödemeden önce vergi dairesine/malmüdürlüğüne verilmesi yeterli olacaktır. Aynı dönemde vergi kesintisi yapılmaması gereken birden çok hizmet alımı söz konusuysa, vergi sorumlularınca tek bir 2 no.lu form doldurularak, bu formun ilgili olduğu 1 no.lu formu dolduran hizmet sunucularının isim listesi de eklenmek suretiyle vergi dairesine/malmüdürlüğüne verilebilir.

Tebliğ, 26/9/2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

4 Seri No’lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş