Vergi Sirküleri 47 : 7033 Sayılı Kanun İle Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklikler Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 47 : 7033 Sayılı Kanun İle Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklikler Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 10.07.2017

SİRKÜLER NO : 2017/47
 
 

7033 SAYILI KANUN İLE BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

(Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7033 Sayılı Kanun, 01/07/2017 Tarihinde Yayımlanmıştır)

Yayımlanan 7033 Sayılı Kanun ile sanayinin geliştirilmesi,yerli ve yabancı yatırımcılar için yeni sanayi alanlarının oluşturulması, yatırımların bürokratik süreçlere takılmadan hızla hayata geçirilmesi, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sanayi Siteleri ve Serbest Bölgelere ilave Devlet teşvikleri verilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca yayımlanan bu Kanun ile bazı vergi kanunlarında da değişiklikler yapılmış olup yapılan değişiklier özet olarak aşağıdaki gibidir:

 1. Damga Vergisi İstisnası Kapsamına Alınan Kağıtlar:

Yayımlanan Kanunun 7 nci maddesiyle, Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı Tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümüne eklenen fıkra ile; organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde bulunan arsaların tahsisine ilişkin sözleşme ve taahhütnameler damga vergisi istisnası kapsamına alınmıştır.

 1. Harçlar Kanunu Kapsamındaki İstisnaya Dahil Edilen Husus:

Yyaımlanan Kanunun 8 inci maddesiyle, Harçlar Kanununun 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi değiştirilerek; işletmelerin organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde bulunan arsaların tahsisi nedeniyle şerhi gerektiren işlemleri, bu arsa ve üzerine inşa edilen binaların tahsis sözleşmeleri uyarınca tahsis edilenlere devir ve tescil işlemleri ve bu arsa üzerine inşa edilen binaların cins değişikliği işlemleri harç istisnası kapsamına alınmıştır.

 1. Emlak Vergisi Muafiyetine İlişkin olarak Yapılan Düzenlemeler:

Yayımlanan Kanunun 10 uncu maddesiyle, Emlak Vergisi Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (m) fıkrası değiştirilerek; organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar emlak vergisinden muaf tutulmuştur. Unutulmamalıdır ki Emlak Vergisi Kanunu 4 üncü madde hükmü gereği muafiyet kiraya verilen binaları kapsamamaktadır.

 1. Belediye Gelirleri Kanunu’na İlişkin Yapılan Değişik:

Belediye Gelirleri Kanunu’nun 58 inci maddesinde yapılan değişikle, sanayi işletmelerinin her yıl hafta tatili günlerinde çalışabilmek için belediyelerden, hafta sonu çalışma ruhsatı alma zorunluluğu kaldırılmıştır.

 1. TRT Bandrol Ücretleri Uygulamasında Değişiklik Yapılması:

Yayımlanan Kanunun 27 nci maddesiyle, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda yapılan değişikliklerle TRT bandrol ücretleri uygulamasında değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikler özet olarak aşağıdaki gibidir:

 • Görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen her türlü cihazlardan bandrol ücreti alınabilecektir.
 • Sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmelerine yapılan elektirk enerjisi satışı üzerindeki Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu payı kaldırılmıştır.
 • 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 4 üncü maddesinde belirtilen diğer cihazlar içerisinde yer almakta olan cep telefonları, bilgisayarlar ve tablet bilgisayarlar, taşıtlar, uydu alıcıları ve set üstü medya kutuları Kanunda ismen sayılarak, bu hususta alınmış Bakanlar Kurulu Kararına istinaden yapılan uygulamayı açıklığa kavuşturmak üzere bandrol oranları ile birlikte kanun metnine alınmıştır. Düzenlemeye göre bandrol oranları;
 • Cep telefonları için %6,
 • Bilgisayarlar ve tablet bilgisayarlar için %2,
 • Taşıtlarda yer alan bandrole tabi cihazların ayrı ayrı tevsik edilememesi halinde, imalatta taşıtın satış faturasındaki (özel tüketim vergisi hariç) Katma Değer Vergisi matrahı, ithalatta ise gümrük giriş beyannamesindeki (özel tüketim vergisi hariç) Katma Değer Vergisi matrahı üzerinden;

a. Kara taşıtları için %0,4,

b. Diğer taşıtlar için %0,01

-“Video görüntü veya ekranına bağlantı yapılmak üzere tasarlanmış olan televizyon alıcıları (uydu alıcıları, set üstü medya kutuları dahil) için %10,

 • Yukarıda sayılan cihazların dışında kalan ve görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen her türlü cihazlar için %10

olacaktır.

 • Cihaz kavramının tanımı yapılarak, bandrol ücretinin, cihazların içerisinde yer alan radyo-televizyon alıcısı kısmına isabet eden bedel üzerinden değil, cihazın tamamının bedeli üzerinden hesaplanacağı hususu açıklığa kavuşturulmuştur.
 • Ayrıca, taşıtların üzerinde yer alan cihazların bedellerinin ayrı ayrı tevsik edilememesi halinde taşıta ilişkin bandrol ücretinin hesaplanabilmesi için taşıtın özel tüketim vergisi hariç katma değer vergisi matrahına esas bedeli üzerinden bandrol ücreti hesaplanacağı hususu açıklığa kavuşturulmuştur.
 • Teknoloji Geliştirme Bölgelerine İlişkin Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnasından Yararlanılma Standartları Getirilmesi Konusunda Bakanlar Kuruluna Yetki Verilmiştir:

Yayımlanan Kanunun 64 üncü maddesiyle, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2 nci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen fıkra ile; teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kazançlarının gayri maddi hakların satılması, devri veya kiralanmasından elde edilmesi halinde, istisnadan yararlanılmasına bazı standartlar getirilmesi hususunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir.

Buna göre, Teknoparkta faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu kazançlarının gayri maddi hakların satılması, devri veya kiralanmasından elde edilmesi halinde, istisnadan yararlanılmasını;

Bu hakların ilgili mevzuat çerçevesinde tescil, kayıt veya bildirim şartına bağlamaya, mükellefin gayri maddi hak geliri ve varsa bağlı olduğu grubun satış hasılatına göre tescil şartına bağlı olmaksızın belgelendirme usulüne tabi tutmaya,

İstisnadan yararlanacak kazancı; bu kazancın elde edilmesine yönelik faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen nitelikli harcamaların toplam harcamalara oranına isabet eden kısmı ile sınırlandırmaya, bu oranı toplam harcama tutarını aşmamak üzere yüzde 30’una kadar artırımlı uygulatmaya,

Nitelikli ve toplam harcamaları tanımlamaya Bakanlar Kurulu, bu kapsamda uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7033 Sayılı Kanun’na ulaşmak için tıklayınız .

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş